PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌ بجنورد
سيمان‌ بجنورد ( سبجنو ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 12:54:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,861 قیمت دیروز 4,861 تعداد معاملات 0 EPS 893
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 5.4
قیمت آخرین معامله 4,620 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 5,104
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 156,800 حداقل قیمت مجاز 4,618
تاریخ آخرین معامله 1397/2/2 - 10:24:52   ارزش بازار (م ر) 1,905,512 تعداد سهام 392,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 4,618 14,331 5
0 0 0 4,720 2,789 1
0 0 0 4,753 1,481 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/2/2 4,861 4,620 4,620 1
990
4.574M
1397/1/8 4,863 4,621 4,621 2
800
3.697M
1397/1/5 4,864 4,624 4,624 1
2,000
9.248M
1396/12/28 4,867 4,629 4,629 5
3,237
14.984M
1396/12/27 4,872 4,635 4,635 4
4,050
18.772M
1396/12/26 4,878 4,546 4,950 19
116,228
570.785M
1396/12/22 4,785 4,553 4,553 7
4,689
21.349M
1396/12/20 4,792 4,600 4,659 3
4,400
20.382M
1396/12/16 4,797 4,559 4,559 3
440
2.006M
1396/12/15 4,798 4,561 4,561 1
2,000
9.122M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/28 9 1395 253 94 241 222 68
1395/8/25 6 1395 210 127 91 222 46
1395/4/30 3 1395 127 344 22 222 21
1394/12/24 12 1395 132 415 222 222 589
1394/12/24 12 1394 79 589

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ دورود (سدور) 662 (3.12%) 195
2.079M
1.360B
سيمان باقران (سباقر) 900 (1.01%) 121
931,741
841.856M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 1,720 (1.49%) 89
522,894
895.445M
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,003 (1.28%) 76
944,136
959.078M
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 636 (0.95%) 66
564,415
359.788M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 720 (0.98%) 48
695,162
506.952M
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 974 (0.71%) 36
270,925
261.830M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 1,260 (0.40%) 35
466,301
588.944M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 905 (4.02%) 32
468,577
421.319M
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 965 (4.64%) 28
454,200
443.168M
سيمان مجد خواف (سخواف) 708 (0.14%) 28
134,462
94.802M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 1,250 (2.71%) 27
115,932
145.489M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 850 (1.07%) 17
89,600
72.340M
سيمان فارس نو (سفانو) 3,245 (0.03%) 10
50,000
162.250M
سيمان خوزستان (سخوز) 2,297 (3.00%) 9
4,221
9.703M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 871 (0.46%) 7
28,076
24.426M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 2,866 (0.17%) 7
52,991
152.012M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 1,499 (2.60%) 6
4,400
6.516M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 1,875 (2.57%) 4
9,050
16.617M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 2,400 (1.22%) 2
15,500
37.335M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 23,000 (2.26%) 2
102
2.346M
شركت سيمان لارستان (سلار) 1,990 (15.32%) 2
8,575
17.064M
سيمان كردستان (سكرد) 770 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 4,620 (0%) 0
0
0
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,250 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,100 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 13,824 (0%) 0
0
0
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 2,251 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 9,003 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,295 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 10,800 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,080 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 12,580 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,318,537 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 2,434 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 5,645 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,668 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 4,987 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0


چکیده
احداث کارخانه ، خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و خرید و احداث هر نوع ساختمان و زمین مورد نیاز

تلفن شرکت: 88759571-88754424
نمابر شرکت: 88739042
تلفن امور سهام: 88521066
آدرس شرکت: ایران - تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، خیابان 14 کد پستی 158783613 صندوق پستی 5341-15875
آدرس کارخانه: کیلومتر 37 جاده بجنورد - مشهد کد پستی 9414765572 صندوق پستی 1116
تلفن کارخانه: 4-2231950-0584
نمابر کارخانه: 2230666-0584
وب سایت شرکت: http://www.bojnourdcement.com
پست الکترونیک شرکت: tehranoffice@bojnourdcement.com
مدیر عامل: آقای محمد فتوگرافی
احداث کارخانه ، خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و خرید و احداث هر نوع ساختمان و زمین مورد نیاز
مدیر مالی: آقای عباس دیرین
مدیر سهام: اقای دیرین
مدیر روابط عمومی: آقای برات زاده