PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌ بجنورد
سيمان‌ بجنورد ( سبجنو ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:24:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,685 قیمت دیروز 3,645 تعداد معاملات 22 EPS 622
40     (%1.10) بیشترین قیمت 3,827 ارزش 150,838,306 P/E 5.9
قیمت آخرین معامله 3,790 کمترین قیمت 3,604 حجم 39,678 حداکثر قیمت مجاز 3,827
145     (%3.98) اولین قیمت 3,801 حجم مبنا 156,800 حداقل قیمت مجاز 3,463
تاریخ آخرین معامله 1397/5/29 - 12:26:43   ارزش بازار (م ر) 1,444,520 تعداد سهام 392,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 3,652 3,794 56 1
1 5,000 3,650 3,800 10,000 1
1 1,000 3,615 3,827 97,829 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/5/29 3,685 3,604 3,827 22
39,678
150.838M
1397/5/28 3,645 3,704 3,705 55
103,217
382.418M
1397/5/27 3,529 3,520 3,529 52
521,114
1.839B
1397/5/24 3,361 3,356 3,356 2
2,950
9.900M
1397/5/22 3,361 3,358 3,400 8
21,800
73.691M
1397/5/21 3,358 3,350 3,464 12
38,187
130.159M
1397/5/20 3,342 3,337 3,460 32
72,857
246.875M
1397/5/16 3,302 3,150 3,396 15
29,442
99.087M
1397/5/15 3,287 3,172 3,240 28
63,685
204.545M
1397/5/14 3,338 3,189 3,205 15
18,500
59.188M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/28 9 1395 253 94 241 222 68
1395/8/25 6 1395 210 127 91 222 46
1395/4/30 3 1395 127 344 22 222 21
1394/12/24 12 1395 132 415 222 222 589
1394/12/24 12 1394 79 589

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 757 (3.44%) 401
5.939M
4.521B
سيمان‌ دورود (سدور) 809 (1.34%) 312
3.091M
2.484B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 777 (3.00%) 252
3.412M
2.682B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 1,358 (0.37%) 217
3.293M
4.390B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 2,823 (4.98%) 217
3.402M
9.574B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,457 (0.69%) 123
1.728M
2.477B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 1,818 (2.48%) 97
478,304
855.955M
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,500 (3.16%) 94
695,990
1.035B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,117 (1.92%) 82
1.270M
1.452B
سيمان مجد خواف (سخواف) 660 (0.61%) 80
708,529
464.551M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 2,000 (3.04%) 77
337,394
658.657M
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,211 (0.74%) 69
536,363
659.126M
سيمان‌ خزر (سخزر) 2,785 (1.79%) 51
134,416
376.823M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 3,800 (0.21%) 46
401,370
1.509B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 1,132 (3.28%) 44
386,377
437.201M
سيمان كردستان (سكرد) 755 (1.56%) 39
232,760
175.173M
سيمان باقران (سباقر) 855 (1.50%) 35
261,855
222.479M
سيمان خوزستان (سخوز) 3,497 (1.78%) 30
116,054
414.714M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 819 (0.24%) 28
172,441
140.870M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 1,478 (2.28%) 27
195,410
282.725M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,203 (0.58%) 23
125,718
152.592M
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 3,790 (3.98%) 22
39,678
150.838M
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 2,060 (4.10%) 15
37,679
78.313M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 1,819 (4.96%) 14
48,423
86.841M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 4,834 (5.00%) 12
45,089
217.960M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,606 (4.97%) 10
202,115
324.499M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 16,970 (5.00%) 9
12,761
216.554M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 5,261 (0%) 5
117,915
620.351M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 3,104 (4.97%) 5
1,435
4.454M
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 5,485 (0.27%) 4
63,218
347.542M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 9,395 (5.00%) 4
3,065
28.796M
شركت سيمان لارستان (سلار) 1,588 (0.06%) 2
24,363
38.688M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 8,791 (4.86%) 2
50
439,510
سيمان فارس نو (سفانو) 3,056 (4.98%) 1
1,795
5.486M
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان شركت سيمان شرق (عشرق) 1,137,721 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 13,999 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان سپاهان (عسپاها2) 1,133,900 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,403,425 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 5,700 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان خوزستان (عخوز) 1,256,860 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 2,188 (0%) 0
0
0


چکیده
احداث کارخانه ، خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و خرید و احداث هر نوع ساختمان و زمین مورد نیاز

تلفن شرکت: 88759571-88754424
نمابر شرکت: 88739042
تلفن امور سهام: 88521066
آدرس شرکت: ایران - تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، خیابان 14 کد پستی 158783613 صندوق پستی 5341-15875
آدرس کارخانه: کیلومتر 37 جاده بجنورد - مشهد کد پستی 9414765572 صندوق پستی 1116
تلفن کارخانه: 4-2231950-0584
نمابر کارخانه: 2230666-0584
وب سایت شرکت: http://www.bojnourdcement.com
پست الکترونیک شرکت: tehranoffice@bojnourdcement.com
مدیر عامل: آقای محمد فتوگرافی
احداث کارخانه ، خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و خرید و احداث هر نوع ساختمان و زمین مورد نیاز
مدیر مالی: آقای عباس دیرین
مدیر سهام: اقای دیرین
مدیر روابط عمومی: آقای برات زاده