PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . ماشين‌ سازي‌ اراك‌
ح . ماشين‌ سازي‌ اراك‌ ( فاراكح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:47:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,159 قیمت دیروز 1,159 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,175 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,270
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,040
تاریخ آخرین معامله 1394/7/28 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/7/28 1,159 1,150 1,221 249
14.063M
16.298B
1394/7/27 1,110 1,103 1,151 844
38.452M
42.677B
1394/7/26 1,151 1,150 1,280 63
2.963M
3.410B
1394/7/25 1,169 1,100 1,210 14
507,300
592.790M
1394/3/24 1,139 1,101 1,211 286
3.361M
3.828B
1394/3/23 1,216 1,155 1,274 212
3.344M
4.066B
1394/3/20 1,224 1,200 1,344 51
375,919
460.006M
1394/3/19 1,274 1,260 1,370 66
668,087
850.937M
1394/3/18 1,399 1,350 1,426 124
2.141M
2.996B
1394/3/17 1,400 1,352 1,420 40
331,711
464.481M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 15,680 (4.97%) 16886
69.411M
1,101.177B
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 38,700 (4.98%) 2610
4.230M
163.707B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 5,690 (2.98%) 1920
11.851M
67.812B
صنعتي‌ آما (فاما) 35,490 (4.98%) 1792
4.712M
167.441B
لاميران‌ (فلامي) 124,100 (4.29%) 1617
749,552
92.893B
توليدي چدن سازان (چدن) 34,090 (1.47%) 794
1.433M
49.787B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 11,605 (1.99%) 341
1.360M
15.810B
جام‌دارو (فجام) 66,590 (5.00%) 283
438,356
29.190B
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,174 (0%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,607 (0%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده