PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه مپنا (سهامي عام)
گروه مپنا (سهامي عام) ( رمپنا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:17:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,690 قیمت دیروز 18,170 تعداد معاملات 522 EPS 291
480     (%2.64) بیشترین قیمت 17,650 ارزش 62,006,424,950 P/E 60.8
قیمت آخرین معامله 17,270 کمترین قیمت 17,270 حجم 3,588,200 حداکثر قیمت مجاز 19,070
900     (%4.95) اولین قیمت 17,280 حجم مبنا 6,604,293 حداقل قیمت مجاز 17,270
تاریخ آخرین معامله 1399/8/3 - 12:27:52   ارزش بازار (م ر) 707,600,000 تعداد سهام 40,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 17,270 17,270 2,540,872 189
0 0 0 17,280 150 1
0 0 0 17,300 1,600 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/3 17,690 17,270 17,650 522
3.588M
62.006B
1399/7/30 18,170 17,670 19,300 1,711
5.434M
98.638B
1399/7/29 18,600 18,420 18,420 399
4.520M
83.268B
1399/7/28 19,380 19,380 19,380 469
5.757M
111.571B
1399/7/27 20,400 20,400 21,200 881
5.962M
121.638B
1399/7/23 21,470 21,250 22,300 1,980
8.615M
184.999B
1399/7/22 22,360 21,510 23,260 2,034
7.470M
167.034B
1399/7/21 22,610 21,980 23,700 3,523
15.569M
352.037B
1399/7/20 23,130 22,500 23,170 3,133
27.799M
642.982B
1399/7/19 22,070 21,160 22,230 2,349
13.713M
302.637B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 523 622 253 681 258
1395/8/3 6 1395 510 622 182 681 210
1395/7/18 3 1395 510 622 56 681 59
1395/3/12 9 1394 622 501 258 1259 250
1394/12/10 12 1395 510 622 681 681 1259

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 28,274 (5.00%) 1137
4.303M
121.227B
جنرال مكانيك (رنيك) 23,203 (4.90%) 1095
5.987M
131.843B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 17,270 (4.95%) 522
3.588M
62.006B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 27,790 (4.98%) 321
386,541
10.834B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 15,440 (4.98%) 38
41,550
641.532M
اختيارخ رمپنا-16106-1399/10/09 (ضپنا1021) 3,300 (40.00%) 4
100
577.738M
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-21506-1399/10/09 (ضپنا1023) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-37707-1399/10/09 (ضپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-37707-1399/10/09 (طپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-13406-1399/10/09 (طپنا1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-21506-1399/10/09 (طپنا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18806-1399/10/09 (طپنا1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 3,242 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18806-1399/10/09 (ضپنا1022) 2,800 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16106-1399/10/09 (طپنا1021) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24206-1399/10/09 (ضپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32306-1399/10/09 (طپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26906-1399/10/09 (طپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24206-1399/10/09 (طپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32306-1399/10/09 (ضپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
تابان نيرو سپاهان (تابا) 31,773 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-13406-1399/10/09 (ضپنا1020) 11,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26906-1399/10/09 (ضپنا1025) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 81981299
نمابر شرکت: 22908597-8
آدرس شرکت: تهران بلوار میرداماد نبش کجور پلاک 231کدپستی 1918953651
تلفن امور سهام: -23151278و گویای سهام 23151299
نمابر امور سهام: 22908664
وب سایت امور سهام: http://stock.mapnagroup.com
مدیر عامل: آقای عباس علی آبادی