PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه صنعتي و معدني امير
گروه صنعتي و معدني امير ( وامير ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 12:05:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 9989
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 0.1
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,030
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 20,000,000 حداقل قیمت مجاز 980
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 84,000 تعداد سهام 84,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 17,230 (1.37%) 7029
5.704M
98.741B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 23,880 (0.76%) 2225
6.768M
163.182B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 11,590 (1.95%) 1856
15.464M
181.843B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 14,830 (0.20%) 1517
7.800M
117.389B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,190 (1.92%) 1497
14.875M
151.902B
باما (كاما) 12,820 (1.99%) 494
2.234M
28.637B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 47,010 (1.57%) 321
260,214
12.409B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 47,798 (0.00%) 279
681,425
32.665B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 28,340 (1.97%) 107
380,138
10.773B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 49,120 (2.00%) 16
9,271
455.392M
معدني‌ دماوند (كدما) 148,700 (2.00%) 12
723
107.510M
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 119,738 (4.00%) 9
1,924
230.376M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 999,990 (3.09%) 4
1,433
1.433B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 87,360 (2.00%) 3
837
73.120M
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,005 (14.36%) 2
3,613
10.857M
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 8,000 (5.88%) 2
2
16.500M
اختيارف كچاد-18000-1400/07/04 (طچاد7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 7,500 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/07/04 (طچاد7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/07/04 (ضچاد7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21190-1400/03/23 (ضگل3006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,000,010 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/07/04 (طچاد7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18163-1400/03/23 (طگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24217-1400/03/23 (طگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/07/04 (ضچاد7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10595-1400/03/23 (ضگل3001) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/07/04 (ضچاد7032) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18163-1400/03/23 (ضگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-27244-1400/03/23 (طگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/07/04 (طچاد7034) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,100,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-15136-1400/03/23 (ضگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/07/04 (ضچاد7033) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/07/04 (طچاد7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-27244-1400/03/23 (ضگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21190-1400/03/23 (طگل3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/07/04 (طچاد7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10595-1400/03/23 (طگل3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13622-1400/03/23 (ضگل3003) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12109-1400/03/23 (طگل3002) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 88 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/07/04 (ضچاد7035) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/07/04 (طچاد7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 9,800 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15136-1400/03/23 (طگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1400/07/04 (ضچاد7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/07/04 (ضچاد7034) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/07/04 (ضچاد7030) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24217-1400/03/23 (ضگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/07/04 (طچاد7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9082-1400/03/23 (طگل3000) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12109-1400/03/23 (ضگل3002) 3,800 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9082-1400/03/23 (ضگل3000) 5,500 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13622-1400/03/23 (طگل3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده