PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . داروپخش‌ (هلدينگ‌
ح . داروپخش‌ (هلدينگ‌ ( وپخشح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:19:56
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,675 قیمت دیروز 2,675 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 2,675 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,940
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,410
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1387/9/6 2,675 2,675 2,675 2
9,234
24.701M
1387/9/3 2,845 2,845 2,845 1
5,000
14.225M
1387/7/17 2,480 2,480 2,480 3
1,185
2.939M
1387/7/8 2,599 2,550 2,627 4
6,086
15.818M
1387/7/7 2,479 2,479 2,479 1
5,000
12.395M
1387/7/6 2,478 2,451 2,481 7
14,465
35.851M
1387/7/3 2,466 2,466 2,466 1
1,000
2.466M
1387/7/2 2,437 2,437 2,437 1
2,000
4.874M
1387/6/31 2,430 2,426 2,511 24
213,638
519.233M
1387/6/30 2,415 2,353 2,444 8
15,447
37.311M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 81,657 (5.00%) 13304
18.038M
1,545.481B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 24,700 (5.00%) 6721
12.093M
304.940B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 59,100 (2.63%) 6085
8.784M
546.527B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 25,460 (4.96%) 3863
10.837M
277.516B
داروسازي آوه سينا (داوه) 33,431 (5.00%) 3667
4.923M
165.236B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 36,120 (5.00%) 2382
3.804M
138.331B
البرزدارو (دالبر) 37,670 (4.99%) 2311
2.946M
112.661B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 23,930 (4.96%) 2272
3.576M
86.772B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 98,090 (5.00%) 1987
928,814
91.537B
سبحان دارو (دسبحان) 32,040 (4.98%) 1973
2.869M
93.427B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 30,250 (5.00%) 1913
3.906M
119.117B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 71,050 (4.44%) 1793
2.380M
168.586B
پخش هجرت (هجرت) 114,800 (4.63%) 1521
3.754M
447.673B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 104,230 (4.99%) 1480
1.164M
121.559B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 45,600 (4.98%) 1302
1.205M
55.165B
پخش البرز (پخش) 52,464 (5.00%) 1280
1.663M
87.556B
كيميدارو (دكيمي) 34,880 (4.99%) 1258
2.180M
76.732B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 39,755 (5.00%) 1212
1.169M
46.586B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 43,000 (1.24%) 1151
2.196M
94.149B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 33,727 (5.00%) 1121
1.778M
60.037B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 50,933 (5.00%) 1092
1.345M
68.616B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 47,500 (1.97%) 1004
850,086
40.856B
ايران‌دارو (ديران) 35,940 (5.00%) 989
2.147M
77.169B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 49,773 (5.00%) 953
1.657M
85.684B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 50,410 (4.99%) 925
910,150
46.138B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 60,150 (4.96%) 836
724,213
44.032B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 161,850 (0.68%) 832
251,683
41.288B
الحاوي (دحاوي) 39,268 (3.00%) 829
907,325
36.395B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 56,880 (4.99%) 737
853,500
48.553B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 69,180 (5.00%) 682
423,805
29.371B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 120,140 (4.03%) 558
278,776
33.753B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 117,290 (2.92%) 490
360,695
42.032B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 37,010 (6.89%) 371
1.228M
45.527B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 47,940 (4.99%) 363
329,019
15.773B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 85,040 (4.99%) 321
182,988
15.561B
پارس‌ دارو (دپارس) 136,870 (5.00%) 242
170,320
23.324B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 35,920 (5.00%) 234
212,423
7.630B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 25,500 (4.98%) 118
424,049
10.813B
شيرين دارو (دشيري) 142,418 (3.00%) 76
16,273
2.318B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,000,250 (0.41%) 10
140
144.030M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,346 (1.99%) 1
1,500
12.519M
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 27,900 (4.18%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 25,510 (0.20%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 51,980 (2.59%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0.01%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 45,530 (3.31%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 33,900 (0.47%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده