PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارخانجات‌داروپخش‌
كارخانجات‌داروپخش‌ ( دارو ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 07:40:28
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 29,180 قیمت دیروز 29,180 تعداد معاملات 0 EPS 2969
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 9.8
قیمت آخرین معامله 29,280 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 30,630
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 600,000 حداقل قیمت مجاز 27,730
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 43,770,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 93,421 28,010 29,870 274 1
1 500 27,030 30,200 500 1
0 0 0 30,540 400 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 29,180 28,700 29,850 252
610,030
17.798B
1400/9/7 28,780 28,120 29,500 145
113,516
3.239B
1400/9/6 28,840 28,010 29,590 136
165,747
4.674B
1400/9/3 29,090 28,310 29,860 149
125,537
3.611B
1400/9/2 29,180 28,010 29,840 184
203,663
5.885B
1400/9/1 29,330 29,260 29,870 247
441,341
13.084B
1400/8/30 28,450 28,010 29,060 168
262,653
7.502B
1400/8/29 28,360 28,240 29,190 94
86,796
2.471B
1400/8/26 28,340 28,370 28,990 103
147,829
4.228B
1400/8/25 28,250 28,010 28,530 157
200,923
5.720B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/17 6 1396 993 1006 469 973 369
1396/4/26 3 1396 979 1086 184 973 184
1395/12/18 12 1396 979 1086 973 973 755
1395/12/18 12 1395 886 755
1395/10/29 9 1395 886 946 622 755 742

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 42,550 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 10,070 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 27,909 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 14,910 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 29,996 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 34,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 4,740 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 20,220 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 23,790 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 25,200 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 24,022 (0%) 0
0
0
اختيارف ت بركت-22100-99/12/17 (هبركت912) 117 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 9,100 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 27,530 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 19,090 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 35,910 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 3,030 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,000,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 23,330 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 23,250 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 21,650 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 7,480 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 13,240 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 23,720 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 21,980 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 42,450 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 15,790 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 24,690 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 4,577 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 17,950 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 14,649 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 19,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,662 (0%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 29,441 (0%) 0
0
0
اختيارف ت دلر-105800-99/12/05 (هلر912) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 13,540 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 8,260 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 12,100 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 23,670 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 17,300 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 123,149 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 28,724 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 9,680 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 28,510 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 29,280 (0%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 19,290 (0%) 0
0
0
داروسازي دانا (ددانا) 1,000 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 31,740 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 7,863 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد و واردات داروهاي انساني، دامي، شيرخشك، غذاي كودك، مواد غذايي، لوازم درماني، آرايشي، بهداشتي و آزمايشگاهي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري، مشاركتي و فني مرتبط است. شركت از توابع شركت داروپخش و درنهايت سا

نمابر شرکت: 44988327
تلفن امور سهام: 44987255
آدرس شرکت: ایران - تهران - کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج، خیابان 61، كارخانه داروپخش
وب سایت شرکت: http://www.dppharma.com
پست الکترونیک شرکت: info@dppharma.com
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد و واردات داروهاي انساني، دامي، شيرخشك، غذاي كودك، مواد غذايي، لوازم درماني، آرايشي، بهداشتي و آزمايشگاهي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري، مشاركتي و فني مرتبط است. شركت از توابع شركت داروپخش و درنهايت سا
مدیر مالی: آقای الله یاری
مدیر سهام: آقای تیزری
تلفن شرکت: 16-44987316
مدیر عامل: آقای کامبیز امجدی نیک
مدیر سهام: آقاي چيذري