PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارخانجات‌داروپخش‌
كارخانجات‌داروپخش‌ ( دارو ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 08:44:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 61,730 قیمت دیروز 61,730 تعداد معاملات 0 EPS 3194
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 19.3
قیمت آخرین معامله 60,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 64,810
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 746,938 حداقل قیمت مجاز 58,650
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:29:11   ارزش بازار (م ر) 46,297,500 تعداد سهام 750,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
9 12,935 58,710 58,710 3,206 9
1 110 58,700 60,000 216 2
23 26,696 58,650 62,000 1,875 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 61,730 59,830 61,000 513
305,465
18.307B
1399/5/20 62,970 62,210 63,750 746
624,501
39.014B
1399/5/19 65,480 64,000 67,500 927
743,703
48.691B
1399/5/15 66,940 64,710 70,100 791
788,728
52.797B
1399/5/14 67,970 65,400 70,500 1,260
745,790
50.674B
1399/5/13 68,560 66,100 69,990 493
268,221
18.062B
1399/5/12 69,210 67,000 70,930 991
798,941
55.295B
1399/5/11 67,560 67,500 67,560 522
817,037
55.199B
1399/5/8 64,350 61,000 66,180 1,371
1.393M
89.652B
1399/5/7 63,030 61,150 63,830 780
429,346
26.712B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/17 6 1396 993 1006 469 973 369
1396/4/26 3 1396 979 1086 184 973 184
1395/12/18 12 1396 979 1086 973 973 755
1395/12/18 12 1395 886 755
1395/10/29 9 1395 886 946 622 755 742

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 100,020 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 26,420 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 80,140 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 31,060 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 45,450 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 135,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,720 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 40,350 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 50,730 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 55,953 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,562 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 59,831 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 31,050 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 35,000 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 54,830 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 34,050 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 995,264 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 52,440 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,480 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 57,680 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,355 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 58,200 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 66,110 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 36,350 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 69,560 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 74,430 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,800 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 35,708 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 25,750 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,237 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 38,480 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 19,130 (0%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 84,150 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 28,500 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 27,250 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 46,160 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 50,520 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 201,145 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 106,030 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,690 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 75,500 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 60,000 (0%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 34,540 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 107,120 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 28,938 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد و واردات داروهاي انساني، دامي، شيرخشك، غذاي كودك، مواد غذايي، لوازم درماني، آرايشي، بهداشتي و آزمايشگاهي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري، مشاركتي و فني مرتبط است. شركت از توابع شركت داروپخش و درنهايت سا

نمابر شرکت: 44988327
تلفن امور سهام: 44987255
آدرس شرکت: ایران - تهران - کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج، خیابان 61، كارخانه داروپخش
وب سایت شرکت: http://www.dppharma.com
پست الکترونیک شرکت: info@dppharma.com
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد و واردات داروهاي انساني، دامي، شيرخشك، غذاي كودك، مواد غذايي، لوازم درماني، آرايشي، بهداشتي و آزمايشگاهي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري، مشاركتي و فني مرتبط است. شركت از توابع شركت داروپخش و درنهايت سا
مدیر مالی: آقای الله یاری
مدیر سهام: آقای تیزری
تلفن شرکت: 16-44987316
مدیر عامل: آقای کامبیز امجدی نیک
مدیر سهام: آقاي چيذري