PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ خودرو-3500-1400/02/08
اختيارخ خودرو-3500-1400/02/08 ( ضخود2008 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 09:23:28
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 71 قیمت دیروز 82 تعداد معاملات 2 EPS
11     (%13.41) بیشترین قیمت 77 ارزش 1,125,000 P/E
قیمت پایانی 75 کمترین قیمت 71 حجم 15 حداکثر قیمت مجاز 100,000
7     (%8.54) اولین قیمت 77 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/12/13 - 9:07:27   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 92 73 80 5 1
2 110 72 85 5 1
1 45 71 89 100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/12 82 77 94 82
3,351
275.070M
1399/12/11 80 71 99 104
5,045
405.411M
1399/12/10 73 70 79 54
2,055
149.556M
1399/12/9 85 80 90 52
1,732
147.045M
1399/12/6 85 80 98 96
4,457
380.468M
1399/12/5 97 70 125 244
9,714
939.088M
1399/12/4 77 66 127 99
5,412
414.847M
1399/12/3 79 55 167 86
3,045
239.551M
1399/12/2 104 81 197 135
5,914
617.787M
1399/11/29 130 125 150 56
1,908
247.819M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سايپا (خساپا) 2,250 (1.75%) 1562
76.407M
172.754B
ايران‌ خودرو (خودرو) 2,450 (1.61%) 1490
55.605M
136.266B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 20,360 (1.97%) 214
2.565M
52.233B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 2,910 (1.69%) 100
1.547M
4.501B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 3,941 (0.98%) 67
482,266
1.915B
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 38,330 (0.68%) 50
205,131
7.810B
اختيارخ خودرو-3000-1400/02/08 (ضخود2007) 135 (10.60%) 39
1,983
286.168M
نيرو محركه‌ (خمحركه) 4,830 (1.83%) 20
75,377
364.071M
اختيارخ خودرو-2500-1400/02/08 (ضخود2006) 271 (4.91%) 19
296
80.800M
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 2,710 (1.81%) 16
78,128
211.727M
سايپا ديزل (خكاوه) 3,563 (1.98%) 14
95,033
338.603M
اختيارخ خودرو-2000-1400/02/08 (ضخود2005) 595 (5.71%) 14
675
414.691M
پارس‌ خودرو (خپارس) 5,770 (1.87%) 13
111,355
642.518M
ايران خودرو ديزل (خاور) 5,990 (2.00%) 10
42,479
254.449M
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 2,470 (1.98%) 7
47,002
116.095M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 45,430 (1.98%) 7
28,183
1.280B
اختيارخ خساپا-2000-1400/03/26 (ضسپا3003) 550 (0.18%) 6
200
109.630M
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 51,044 (4.00%) 6
44,000
2.246B
اختيارخ خساپا-2500-1400/03/26 (ضسپا3004) 295 (1.99%) 6
280
88.018M
اختيارخ خودرو-4500-1400/02/08 (ضخود2010) 25 (13.79%) 4
80
2.260M
زامياد (خزاميا) 8,300 (1.89%) 4
2,891
23.995M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 28,150 (1.98%) 3
2,598
73.134M
فنرسازي‌زر (خزر) 47,170 (1.99%) 3
3,644
171.887M
رادياتور ايران‌ (ختور) 23,400 (1.97%) 3
2,040
47.736M
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 14,890 (1.97%) 2
55,536
826.931M
ايركا پارت صنعت (خكار) 21,620 (1.99%) 2
3,690
79.778M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 16,280 (1.99%) 2
4,288
69.809M
اختيارخ خودرو-3500-1400/02/08 (ضخود2008) 71 (13.41%) 2
15
1.125M
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 109,490 (2.00%) 2
131
14.343M
اختيارخ خودرو-7000-1400/02/08 (ضخود2013) 13 (0%) 2
20
270,000
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 60,590 (1.99%) 1
100
6.059M
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 5,680 (1.90%) 1
890
5.055M
توليدمحورخودرو (خمحور) 59,870 (2.00%) 1
167
9.998M
چرخشگر (خچرخش) 18,130 (2.00%) 1
850
15.411M
سايپاآذين‌ (خاذين) 4,710 (1.88%) 1
4,850
22.844M
بهمن ديزل (خديزل) 41,807 (2.00%) 1
750
31.355M
اختيارخ خودرو-5000-1400/02/08 (ضخود2011) 22 (4.35%) 1
10
220,000
اختيارخ خودرو-6000-1400/02/08 (ضخود2012) 18 (0%) 1
10
180,000
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1400/03/26 (طسپا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4500-1400/03/26 (ضسپا3008) 26 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1400/03/26 (طسپا3005) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 249 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1400/02/08 (طخود2011) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 1,020,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1400/02/08 (طخود2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1400/02/08 (طخود2008) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف408-3ماهه 18% (صدف408) 902,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1400/02/08 (طخود2012) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 307,253 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1400/03/26 (طسپا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3500-1400/03/26 (طسپا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4500-1400/03/26 (طسپا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1400-1400/03/26 (ضسپا3000) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 7,900 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1400/02/08 (طخود2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3500-1400/03/26 (ضسپا3006) 60 (0%) 0
0
0
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 92,220 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1400/03/26 (ضسپا3002) 666 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4000-1400/02/08 (ضخود2009) 54 (0%) 0
0
0
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 23,151 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 983,371 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1400/02/08 (طخود2006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا038-3ماهه 18% (صايپا038) 960,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1400/02/08 (طخود2007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1400/06/23 (جاتو006) 275,853 (0%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,600 (0%) 0
0
0
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 3,530 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1400/03/26 (طسپا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3540-00/11/06 (هخود011) 150 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
فنرسازي‌خاور (خفنر) 8,750 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1400/03/26 (ضسپا3007) 50 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 16,810 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1600-1400/03/26 (ضسپا3001) 888 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3000-1400/03/26 (ضسپا3005) 190 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف048-3ماهه 18% (صدف048) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,020,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 967,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا308-3ماهه 18% (صايپا308) 995,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1400/02/08 (طخود2005) 10 (0%) 0
0
0
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 15,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خودرو-3598-00/12/06 (ظخود012) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 1,020,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 153 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1400/03/26 (طسپا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1400/03/26 (طسپا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1400/03/26 (طسپا3001) 1 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1400/02/08 (طخود2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 912,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,001 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده