PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه معلم
بيمه معلم ( ومعلم ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:18:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,621 قیمت دیروز 1,638 تعداد معاملات 204 EPS 119
17     (%1.04) بیشترین قیمت 1,670 ارزش 3,656,986,053 P/E 13.6
قیمت آخرین معامله 1,598 کمترین قیمت 1,557 حجم 2,319,927 حداکثر قیمت مجاز 1,719
40     (%2.44) اولین قیمت 1,593 حجم مبنا 9,253,548 حداقل قیمت مجاز 1,557
تاریخ آخرین معامله 1400/11/6 - 12:29:40   ارزش بازار (م ر) 6,799,644 تعداد سهام 4,194,722,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 4,000 1,580 1,600 87,910 5
1 5,000 1,575 1,605 13,500 2
1 30,000 1,565 1,606 23,341 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/6 1,621 1,557 1,670 204
2.320M
3.657B
1400/11/5 1,638 1,593 1,600 159
3.858M
6.146B
1400/11/4 1,676 1,623 1,680 184
3.259M
5.295B
1400/11/3 1,708 1,646 1,664 100
2.346M
3.862B
1400/11/2 1,732 1,692 1,745 270
4.816M
8.167B
1400/10/29 1,781 1,712 1,769 202
2.222M
3.832B
1400/10/28 1,802 1,748 1,802 232
3.492M
6.112B
1400/10/27 1,840 1,802 1,889 256
2.052M
3.733B
1400/10/26 1,847 1,811 1,895 236
2.974M
5.521B
1400/10/25 1,842 1,832 1,902 264
3.152M
5.836B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه دي (ودي) 3,500 (1.80%) 844
11.073M
38.001B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 10,550 (0.29%) 768
20.189M
210.710B
بيمه رازي (ورازي) 1,182 (2.52%) 667
22.516M
26.329B
بيمه حافظ (وحافظ) 6,290 (2.93%) 580
2.508M
16.091B
بيمه آسيا (آسيا) 1,365 (5.00%) 528
15.558M
20.691B
بيمه ملت (ملت) 1,061 (2.02%) 482
16.274M
17.103B
بيمه البرز (البرز) 1,462 (3.91%) 402
8.806M
12.721B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 34,950 (0%) 368
2.994M
104.670B
بيمه كوثر (كوثر) 3,428 (4.99%) 296
8.726M
29.913B
بيمه ميهن (ميهن) 2,135 (4.98%) 296
6.343M
13.590B
بيمه سينا (وسين) 2,822 (3.75%) 264
6.627M
18.606B
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,100 (5.98%) 260
18.500M
57.352B
بيمه معلم (ومعلم) 1,598 (2.44%) 204
2.320M
3.657B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 2,695 (0.97%) 167
1.694M
4.574B
بيمه نوين (نوين) 3,130 (2.39%) 157
1.304M
4.038B
بيمه پارسيان (پارسيان) 7,800 (0%) 109
664,719
5.185B
بيمه تجارت نو (بنو) 5,240 (0.38%) 108
876,756
4.593B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,130 (2.02%) 102
1.858M
3.957B
بيمه ما (ما) 4,542 (1.79%) 99
824,705
3.699B
بيمه سامان (بساما) 10,080 (5.00%) 66
2.073M
20.893B
بيمه كارآفرين (وآفري) 4,120 (1.93%) 61
373,690
1.543B
بيمه سرمد (وسرمد) 4,640 (4.92%) 22
1.859M
8.626B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,540 (5.00%) 5
23,970
36.914M
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 3,902 (2.98%) 1
2,000
7.804M
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,259 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-38667-14001224 (طبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-46667-14001224 (طبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-46667-14001224 (ضبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-58667-14001224 (طبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-62667-14001224 (طبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-42667-14001224 (ضبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-30667-14001224 (طبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-62667-14001224 (ضبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-50667-14001224 (طبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 4,980 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-30667-14001224 (ضبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 974 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-42667-14001224 (طبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-50667-14001224 (ضبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-34667-14001224 (ضبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-58667-14001224 (ضبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-34667-14001224 (طبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-54667-14001224 (طبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-54667-14001224 (ضبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-38667-14001224 (ضبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0


چکیده