PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت ارتباطات سيار ايران
شركت ارتباطات سيار ايران ( همراه ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:04:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 40,340 قیمت دیروز 39,910 تعداد معاملات 1989 EPS 1966
430     (%1.08) بیشترین قیمت 41,690 ارزش 162,927,728,920 P/E 20.5
قیمت آخرین معامله 39,500 کمترین قیمت 38,710 حجم 4,038,422 حداکثر قیمت مجاز 41,900
410     (%1.03) اولین قیمت 40,000 حجم مبنا 2,478,929 حداقل قیمت مجاز 37,920
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:29:54   ارزش بازار (م ر) 774,528,000 تعداد سهام 19,200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 3,259 39,540 39,540 4,022 6
3 472 39,500 39,550 1,353 1
2 1,108 39,480 39,670 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 40,340 38,710 41,690 1,989
4.038M
162.928B
1399/7/1 39,910 39,380 42,000 2,798
8.223M
328.171B
1399/6/31 41,450 40,430 40,430 608
1.121M
45.320B
1399/6/30 42,550 42,370 43,980 1,038
2.104M
89.428B
1399/6/29 44,600 43,990 46,000 2,237
4.067M
181.395B
1399/6/26 46,300 44,000 46,890 3,890
7.487M
346.675B
1399/6/25 44,660 43,120 44,750 2,715
6.325M
282.488B
1399/6/24 42,620 40,510 44,200 4,200
6.977M
297.315B
1399/6/23 42,180 41,970 43,900 2,485
7.939M
334.886B
1399/6/22 44,170 42,500 45,580 3,653
5.219M
230.540B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/17 6 1396 3252 7150 1651 2969 1524
1396/4/10 3 1396 3230 7150 800 2969 1879
1395/11/30 12 1396 7565 7150 2969 2969 6252
1395/11/30 12 1395 7150 6252
1395/10/29 9 1395 7150 6808 2306 6252 5033

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مخابرات ايران (اخابر) 18,810 (3.19%) 5512
19.482M
373.792B
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 39,500 (1.03%) 1989
4.038M
162.928B
اختيارخ اخابر-13750-1399/07/30 (ضمخا7049) 5,555 (9.26%) 4
15
63.556M
اختيارخ اخابر-4750-1399/07/30 (ضمخا7032) 14,000 (9.78%) 2
11
159.000M
اختيارخ اخابر-16750-1399/07/30 (ضمخا7052) 3,400 (8.53%) 1
20
68.000M
اختيارخ اخابر-18000-1399/10/30 (ضمخا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1399/10/30 (ضمخا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10750-1399/07/30 (ضمخا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9750-1399/07/30 (طمخا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-19750-1399/07/30 (طمخا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1399/10/30 (طمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-2950-1399/07/30 (طمخا7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1399/10/30 (ضمخا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-21750-1399/07/30 (طمخا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-38000-1399/07/30 (طمخا7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10750-1399/07/30 (طمخا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4150-1399/07/30 (طمخا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1399/07/30 (ضمخا7059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3950-1399/07/30 (ضمخا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3750-1399/07/30 (ضمخا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6250-1399/07/30 (ضمخا7035) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1399/06/26 (جسي906) 92,564 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-17750-1399/07/30 (ضمخا7053) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6250-1399/07/30 (طمخا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5750-1399/07/30 (طمخا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7750-1399/07/30 (ضمخا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-17750-1399/07/30 (طمخا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7250-1399/07/30 (طمخا7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8750-1399/07/30 (ضمخا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-19750-1399/07/30 (ضمخا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12750-1399/07/30 (طمخا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7250-1399/07/30 (ضمخا7040) 10,500 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1399/10/30 (طمخا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9250-1399/07/30 (ضمخا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4350-1399/07/30 (ضمخا7030) 24,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4550-1399/07/30 (طمخا7031) 116 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1399/07/30 (طمخا7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-26000-1399/07/30 (طمخا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-23750-1399/07/30 (ضمخا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-2750-1399/07/30 (ضمخا7036) 17,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3150-1399/07/30 (ضمخا7038) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3150-1399/07/30 (طمخا7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1399/10/30 (ضمخا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1399/10/30 (ضمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3550-1399/07/30 (طمخا7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-15750-1399/07/30 (ضمخا7051) 4,200 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1399/07/30 (طمخا7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8250-1399/07/30 (ضمخا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1399/07/30 (طمخا7059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6750-1399/07/30 (ضمخا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3350-1399/07/30 (طمخا7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-2950-1399/07/30 (ضمخا7037) 15,500 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16750-1399/07/30 (طمخا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1399/10/30 (ضمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-20000-1399/10/30 (ضمخا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3550-1399/07/30 (ضمخا7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-13750-1399/07/30 (طمخا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18750-1399/07/30 (ضمخا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1399/10/30 (طمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-34000-1399/07/30 (طمخا7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1399/10/30 (طمخا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1399/10/30 (طمخا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-26000-1399/07/30 (ضمخا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4150-1399/07/30 (ضمخا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-30000-1399/07/30 (ضمخا7060) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 995,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-2750-1399/07/30 (طمخا7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5250-1399/07/30 (ضمخا7033) 16,900 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4750-1399/07/30 (طمخا7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1399/07/30 (ضمخا7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6750-1399/07/30 (طمخا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1399/10/30 (ضمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-30000-1399/07/30 (طمخا7060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18750-1399/07/30 (طمخا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-21750-1399/07/30 (ضمخا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-40000-1399/07/30 (ضمخا7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8250-1399/07/30 (طمخا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-15750-1399/07/30 (طمخا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5750-1399/07/30 (ضمخا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1399/10/30 (ضمخا1028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3750-1399/07/30 (طمخا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4350-1399/07/30 (طمخا7030) 96 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3350-1399/07/30 (ضمخا7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-11750-1399/07/30 (طمخا7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14750-1399/07/30 (ضمخا7050) 5,300 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1399/10/30 (طمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-38000-1399/07/30 (ضمخا7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7750-1399/07/30 (طمخا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8750-1399/07/30 (طمخا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3950-1399/07/30 (طمخا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12750-1399/07/30 (ضمخا7048) 22,350 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-40000-1399/07/30 (طمخا7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1399/10/30 (طمخا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-23750-1399/07/30 (طمخا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9250-1399/07/30 (طمخا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1399/10/30 (طمخا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-34000-1399/07/30 (ضمخا7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4550-1399/07/30 (ضمخا7031) 142 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1399/12/23 (جسي912) 91,831 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-11750-1399/07/30 (ضمخا7047) 8,911 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9750-1399/07/30 (ضمخا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14750-1399/07/30 (طمخا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5250-1399/07/30 (طمخا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1399/07/30 (ضمخا7061) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1399/10/30 (طمخا1028) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

وب سایت شرکت: http://mci.ir/
سرويس ‌هاي ويژه سیم کات های اپراتور اول شامل انتقال و انتظار مكالمه‌، نمايشگر شماره‌، مکالمه گروهی، سرويس FDN، محدودیت مکالمه، اتصال به نمابر و ديتا، پیام کوتاه، پیام صوتی، اینترنت همراه، پیام چند رسانه ای و سرويس رومينگ بين‌الملل ‌می باشد.
پست الکترونیک شرکت: info@mci.ir
مدیر عامل: مهندس وحيد صدوقي
پست الکترونیک امور سهام: investor@mci.ir
تلفن شرکت: 81711-81713030
مدیر روابط عمومی: آقای عسکری
تلفن امور سهام: 88771978
تلفن امور سهام: 88771978
آدرس امور سهام: خیابان ولیعصر-خیابان عباسپور(توانیر سابق)نرسیده به بزرگراه همت بن بست روز پلاک 2
تلفن امور سهام: 88771978
تلفن شرکت: بی حالترین سهمی که در بورس وجود داره با وجود سود خوبی که میدهد!!!نشان دهنده مدیران با لیاقت میباشد