PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . صنايع‌ آذرآب‌
ح . صنايع‌ آذرآب‌ ( فاذرح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:37:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 2,160
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,760
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1383/2/7 1,960 1,900 2,000 62
1.443M
2.829B
1382/12/13 1,830 1,790 1,977 62
194,313
355.636M
1382/12/10 1,980 1,920 1,993 71
202,720
401.524M
1382/12/9 1,993 1,915 2,001 62
246,188
490.846M
1382/12/6 1,912 1,910 1,920 34
102,450
195.894M
1382/12/5 1,911 1,908 1,913 11
19,906
38.053M
1382/12/4 1,910 1,900 1,911 13
38,010
72.601M
1382/12/3 1,738 1,652 1,812 13
43,432
75.526M
1382/12/2 1,648 1,640 1,650 8
26,491
43.683M
1382/11/29 1,500 1,500 1,505 26
181,328
272.066M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 16,990 (3.22%) 20677
96.272M
1,596.746B
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 41,210 (4.99%) 10051
21.252M
866.660B
صنعتي‌ آما (فاما) 39,000 (1.07%) 4335
12.349M
475.915B
توليدي چدن سازان (چدن) 34,200 (1.98%) 4052
7.721M
263.210B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 6,020 (0.89%) 3186
23.131M
139.053B
لاميران‌ (فلامي) 117,830 (5.00%) 791
520,801
60.256B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 11,968 (2.00%) 553
2.243M
26.898B
جام‌دارو (فجام) 64,690 (5.00%) 110
155,245
10.043B
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,174 (0%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,607 (0%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده