PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20%
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% ( صگل309 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 12:24:10
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,052,770 قیمت دیروز 1,052,153 تعداد معاملات 3 EPS
617     (%0.06) بیشترین قیمت 1,052,770 ارزش 30,530,330,000 P/E
قیمت پایانی 1,052,770 کمترین قیمت 1,052,770 حجم 29,000 حداکثر قیمت مجاز 1,115,282
617     (%0.06) اولین قیمت 1,052,770 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 989,024
تاریخ آخرین معامله 1399/12/13 - 10:12:32   ارزش بازار (م ر) 6,316,620 تعداد سهام 6,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 17,851 1,019,700 1,100,000 8,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/12 1,052,153 1,019,700 1,053,770 4
3,149
3.313B
1399/12/11 1,053,763 1,053,763 1,053,763 3
30,000
31.613B
1399/11/28 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1
1,200
1.272B
1399/10/27 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1
5,000
5.200B
1399/10/23 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1
10,000
10.300B
1399/9/29 1,020,000 1,020,000 1,020,000 5
50,000
51.000B
1399/9/22 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1
1,000
1.020B
1399/9/10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 601
6.000M
6,000.000B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 15,800 (0.96%) 582295
471.186M
7,637.065B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 19,880 (0.60%) 1273
9.434M
188.190B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 17,810 (0.06%) 1035
6.181M
110.088B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 10,900 (1.98%) 1032
9.983M
108.890B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 26,530 (1.99%) 860
1.702M
45.578B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 9,310 (1.17%) 839
5.589M
52.331B
باما (كاما) 13,990 (1.96%) 358
939,593
13.145B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 42,010 (1.98%) 238
725,291
30.487B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 45,820 (0.00%) 210
194,499
8.887B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 53,500 (2.00%) 48
36,852
1.972B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 87,350 (2.00%) 32
22,774
1.989B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 136,763 (4.00%) 20
3,940
538.846M
معدني‌ دماوند (كدما) 235,380 (2.00%) 13
1,622
381.786M
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,052,770 (0.06%) 3
29,000
30.530B
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,809 (2.61%) 2
1,200
4.571M
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 3,600 (118.58%) 1
1
3.600M
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1400/03/23 (ضگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1400/03/23 (طگل3008) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1400/03/23 (طگل3003) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 955,020 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1400/03/23 (ضگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1400/03/23 (ضگل3006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,000,010 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1400/03/23 (طگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1400/03/23 (طگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14000-1400/03/23 (ضگل3001) 4,950 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1400/03/23 (طگل3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1400/03/23 (ضگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1400/03/23 (طگل3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1400/03/23 (ضگل3003) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1400/03/23 (طگل3002) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1400/03/23 (طگل3004) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1400/03/23 (ضگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1400/03/23 (طگل3000) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1400/03/23 (ضگل3002) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1400/03/23 (ضگل3000) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 6,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 4,405 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0


چکیده