PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير ( پارتا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,170 قیمت دیروز 17,530 تعداد معاملات 241 EPS 1715
360     (%2.05) بیشترین قیمت 18,040 ارزش 21,640,048,910 P/E 10.0
قیمت آخرین معامله 18,010 کمترین قیمت 17,010 حجم 1,260,582 حداکثر قیمت مجاز 18,050
480     (%2.74) اولین قیمت 17,010 حجم مبنا 880,800 حداقل قیمت مجاز 17,010
تاریخ آخرین معامله 1400/11/6 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 37,808,340 تعداد سهام 2,202,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 18,010 18,010 8,594 1
1 100,000 17,680 18,020 60,000 1
1 349 17,090 18,030 11,831 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/6 17,170 17,010 18,040 241
1.261M
21.640B
1400/11/5 17,530 17,130 17,130 9
200,000
3.426B
1400/11/4 17,650 17,270 17,270 5
250,000
4.318B
1400/11/3 17,800 17,040 17,040 21
126,398
2.154B
1400/11/2 17,930 17,750 17,750 65
585,999
10.401B
1400/10/29 18,290 17,900 17,900 32
254,517
4.556B
1400/10/28 18,450 18,060 18,060 26
250,000
4.515B
1400/10/27 18,610 17,790 17,790 13
107,858
1.919B
1400/10/26 18,720 18,230 18,230 13
103,039
1.878B
1400/10/25 18,790 18,250 18,250 6
30,306
553.085M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/10/25 9 1391 -518 -1119 -333 -830 -812
1391/8/24 6 1391 -518 -555 -303 -830 -421
1391/6/1 3 1391 201 -555 -107 -830 -218
1390/12/21 12 1391 620 121 -830 -830 -1953
1390/12/21 12 1390 -1122 -1953

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 39,000 (1.52%) 1048
659,236
25.885B
ايران‌ تاير (پتاير) 1,428 (2.29%) 616
13.919M
19.553B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 10,700 (2.90%) 474
3.072M
32.351B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 15,600 (2.99%) 355
1.019M
15.825B
كوير تاير (پكوير) 4,608 (0.11%) 327
2.164M
9.992B
پلاسكوكار (پلاسك) 3,590 (4.55%) 292
5.574M
19.967B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 6,660 (4.99%) 273
1.687M
11.266B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 18,010 (2.74%) 241
1.261M
21.640B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 24,810 (0.85%) 109
221,108
5.529B
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 3,270 (0.99%) 90
1.196M
3.877B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 6,130 (2.85%) 65
300,982
1.847B
گازلوله‌ (پلوله) 19,400 (2.76%) 18
46,686
905.708M
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 6,900 (2.99%) 1
10
69,000
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 464,641,651 21.100
شخص حقیقی 298,025,986 13.530
شخص حقیقی 297,624,152 13.510
شخص حقیقی 154,001,088 6.990
شخص حقیقی 147,473,545 6.690
شخص حقیقی 139,158,692 6.310
شخص حقیقی 139,158,692 6.310
شخص حقیقی 139,158,692 6.310
شخص حقیقی 139,158,692 6.310
شخص حقیقی 76,869,310 3.490

چکیده

تلفن شرکت: 88709941_2