PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير ( پارتا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 14:59:28
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 70,864 قیمت دیروز 68,800 تعداد معاملات 144 EPS 2270
2,064     (%3.00) بیشترین قیمت 70,864 ارزش 11,096,310,304 P/E 30.6
قیمت پایانی 69,472 کمترین قیمت 70,864 حجم 156,586 حداکثر قیمت مجاز 70,864
672     (%0.98) اولین قیمت 70,864 حجم مبنا 480,800 حداقل قیمت مجاز 66,736
تاریخ آخرین معامله 1399/5/15 - 11:08:39   ارزش بازار (م ر) 83,505,344 تعداد سهام 1,202,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
249 596,734 70,864 0 0 0
2 270 70,846 0 0 0
1 2,000 70,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/14 68,800 68,800 68,800 157
489,241
33.660B
1399/5/13 66,797 64,120 66,814 883
1.904M
127.183B
1399/5/12 63,633 63,633 63,633 120
497,138
31.634B
1399/5/11 61,780 61,780 61,780 149
752,774
46.506B
1399/5/8 59,981 59,000 60,004 851
1.710M
102.542B
1399/5/7 58,257 56,743 60,239 1,449
2.261M
131.729B
1399/5/6 58,497 57,729 61,200 1,210
1.640M
95.926B
1399/5/5 59,514 58,200 61,800 972
1.934M
115.086B
1399/4/28 58,186 58,186 58,186 251
803,562
46.756B
1399/4/25 56,492 54,000 56,843 399
628,956
35.531B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/10/25 9 1391 -518 -1119 -333 -830 -812
1391/8/24 6 1391 -518 -555 -303 -830 -421
1391/6/1 3 1391 201 -555 -107 -830 -218
1390/12/21 12 1390 -1122 -1953
1390/12/21 12 1391 620 121 -830 -830 -1953

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 57,656 (5.00%) 4736
71,136
4.101B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 34,190 (4.97%) 3082
9.120M
308.347B
پلاسكوكار (پلاسك) 13,400 (1.98%) 2653
10.322M
135.814B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 31,990 (4.99%) 1799
3.926M
125.323B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 242,000 (0.46%) 1193
352,542
85.771B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 60,990 (0.64%) 1017
1.037M
63.426B
ايران‌ تاير (پتاير) 110,590 (4.99%) 177
267,841
29.621B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 70,864 (3.00%) 144
156,586
11.096B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 47,977 (3.00%) 30
58,696
2.816B
گازلوله‌ (پلوله) 16,588 (1.00%) 19
89,438
1.484B
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,585 (2.99%) 2
1,753
13.297M
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
كوير تاير (پكوير) 23,770 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 253,632,728 21.100
شخص حقیقی 162,681,669 13.530
شخص حقیقی 162,681,668 13.530
شخص حقیقی 100,863,173 8.390
شخص حقیقی 80,639,102 6.700
شخص حقیقی 75,962,193 6.310
شخص حقیقی 75,962,193 6.310
شخص حقیقی 75,962,193 6.310
شخص حقیقی 75,962,193 6.310

چکیده

تلفن شرکت: 88709941_2