PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وبملت-5306-1399/08/28
اختيارخ وبملت-5306-1399/08/28 ( ضملت8031 ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار آتی 17:12:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 301 قیمت دیروز 301 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 300 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/8/7 - 12:18:23   ارزش بازار (م ر) 1 تعداد سهام 4,141
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10 112 1,500 1 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/7 301 300 310 3
110
137.067M
1399/8/6 300 300 300 1
35
43.481M
1399/7/27 350 350 350 1
15
21.740M
1399/7/21 1,432 1,300 1,502 8
79
468.306M
1399/7/16 1,550 1,500 1,600 5
20
128.371M
1399/7/9 1,500 1,500 1,500 1
1
6.212M
1399/7/2 1,696 1,690 1,700 4
26
182.618M
1399/6/31 990 990 990 3
25
102.490M
1399/6/25 2,000 2,000 2,000 1
15
124.230M
1399/6/23 1,677 1,000 2,400 2
31
215.332M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,430 (4.89%) 18869
535.809M
1,827.757B
بانك ملت (وبملت) 4,810 (4.79%) 11425
267.366M
1,284.552B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,300 (4.76%) 8841
254.262M
835.981B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 9,190 (4.79%) 4160
47.797M
434.696B
بانك دي (دي) 49,934 (5.00%) 2483
3.454M
172.492B
بانك سامان (سامان) 8,953 (2.99%) 1702
21.945M
199.215B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,560 (4.80%) 1161
16.377M
75.075B
بانك سينا (وسينا) 9,780 (4.94%) 990
8.331M
80.819B
بانك گردشگري (وگردش) 17,129 (2.99%) 910
5.253M
89.843B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,370 (1.97%) 844
5.422M
55.880B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,140 (4.81%) 760
22.877M
94.709B
بانك آينده (وآيند) 28,002 (2.00%) 757
2.753M
77.089B
پست بانك ايران (وپست) 10,480 (4.90%) 587
5.893M
61.693B
اختيارخ وبصادر-3400-1399/08/11 (ضصاد8015) 50 (92.31%) 416
20,863
834.391M
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 720 (25.22%) 364
15,270
9.490B
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 708 (22.28%) 316
13,390
9.212B
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 495 (10.99%) 212
8,497
4.095B
اختيارخ وبصادر-2800-1399/08/11 (ضصاد8012) 510 (31.44%) 136
5,402
2.779B
اختيارخ وبصادر-3200-1399/08/11 (ضصاد8014) 180 (97.80%) 95
2,972
461.036M
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 155 (15,400.00%) 82
1,000,000
155.000M
اختيارخ وبصادر-5500-1399/08/11 (ضصاد8024) 1 (0%) 79
4,101
4.101M
اختيارخ وبصادر-2600-1399/08/11 (ضصاد8011) 730 (34.94%) 71
4,164
2.944B
اختيارخ وبصادر-3600-1399/08/11 (ضصاد8016) 3 (57.14%) 61
2,220
5.707M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/08/11 (ضصاد8013) 380 (84.47%) 51
1,604
534.160M
اختيارخ وبصادر-2000-1399/08/11 (ضصاد8008) 1,317 (20.60%) 51
803
1.054B
بانك سرمايه (سمايه) 9,299 (2.99%) 22
45,393
422.110M
اختيارخ وبصادر-4000-1399/08/11 (ضصاد8018) 1 (0%) 22
950
950,000
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,500 (13.04%) 22
1,354
2.003B
اختيارخ وبصادر-1200-1399/08/11 (ضصاد8000) 2,150 (7.50%) 19
310
670.770M
اختيارخ وبملت-4100-1399/08/28 (ضملت8027) 1,100 (61.53%) 18
786
2.956B
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 120 (0.83%) 9
610
73.300M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 1,100 (22.22%) 8
500
555.000M
اختيارخ وبملت-8204-1399/08/28 (ضملت8037) 90 (350.00%) 8
436
118.598M
اختيارخ وبصادر-2400-1399/08/11 (ضصاد8010) 900 (12.78%) 6
59
49.352M
اختيارخ وبصادر-3800-1399/08/11 (ضصاد8017) 1 (50.00%) 6
69
84,000
اختيارخ وبصادر-1300-1399/08/11 (ضصاد8001) 2,050 (8.41%) 4
140
288.500M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 1,570 (7.31%) 4
160
251.750M
اختيارخ وبملت-2891-1399/08/28 (ضملت8022) 2,080 (53.78%) 3
150
1.292B
اختيارخ وبصادر-2200-1399/08/11 (ضصاد8009) 1,101 (17.25%) 3
24
27.254M
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,190 (25.79%) 2
2
2.390M
اختيارخ وبملت-3374-1399/08/28 (ضملت8024) 1,600 (23.08%) 2
50
331.280M
اختيارخ وبملت-2650-1399/08/28 (ضملت8021) 2,300 (64.29%) 2
19
180.962M
اختيارخ وبصادر-5000-1399/08/11 (ضصاد8023) 1 (0%) 1
10
10,000
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 300 (0%) 1
1
300,000
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 599 (99.67%) 1
2
1.198M
اختيارخ وبصادر-4400-1399/08/11 (ضصاد8020) 1 (0%) 1
10
10,000
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 201 (72.91%) 1
3
603,000
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 250 (64.54%) 1
4
1,000,000
اختيارخ وبصادر-1400-1399/08/11 (ضصاد8002) 2,000 (7.01%) 1
20
40.000M
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 98 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5306-1399/08/28 (ضملت8031) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7721-1399/08/28 (طملت8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,006 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 7,821 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/08/11 (ضصاد8025) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4823-1399/08/28 (ضملت8030) 950 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4800-1399/08/11 (ضصاد8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1500-1399/08/11 (ضصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3857-1399/08/28 (ضملت8026) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4582-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/08/11 (ضصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6755-1399/08/28 (طملت8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/08/11 (طصاد8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 240 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 2,990 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4100-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6755-1399/08/28 (ضملت8034) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3600-1399/08/11 (طصاد8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 189 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1399/08/11 (طصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 379 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 14,026 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1399/08/11 (ضصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/08/11 (طصاد8008) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2600-1399/08/11 (طصاد8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8204-1399/08/28 (طملت8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3374-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/08/11 (طصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4600-1399/08/11 (ضصاد8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3616-1399/08/28 (ضملت8025) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4200-1399/08/11 (ضصاد8019) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,283 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-8000-1399/08/11 (ضصاد8029) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 14,051 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,179 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1900-1399/08/11 (طصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1700-1399/08/11 (ضصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7500-1399/08/11 (ضصاد8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2800-1399/08/11 (طصاد8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4600-1399/08/11 (طصاد8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4582-1399/08/28 (ضملت8029) 720 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-8000-1399/08/11 (طصاد8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3857-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 510 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6500-1399/08/11 (طصاد8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5789-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3133-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4200-1399/08/11 (طصاد8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5306-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/08/11 (طصاد8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1300-1399/08/11 (طصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4340-1399/08/28 (ضملت8028) 830 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1399/08/11 (طصاد8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 471 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2650-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7238-1399/08/28 (طملت8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4340-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 7,892 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/08/11 (ضصاد8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6272-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6272-1399/08/28 (ضملت8033) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2891-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4400-1399/08/11 (طصاد8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2200-1399/08/11 (طصاد8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/08/11 (طصاد8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/08/11 (طصاد8018) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5789-1399/08/28 (ضملت8032) 151 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3200-1399/08/11 (طصاد8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 650 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3616-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/08/11 (طصاد8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1900-1399/08/11 (ضصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1399/08/11 (طصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2400-1399/08/11 (طصاد8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3800-1399/08/11 (طصاد8017) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4823-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5500-1399/08/11 (طصاد8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7721-1399/08/28 (ضملت8036) 22 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6500-1399/08/11 (ضصاد8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4800-1399/08/11 (طصاد8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1500-1399/08/11 (طصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7238-1399/08/28 (ضملت8035) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3400-1399/08/11 (طصاد8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3133-1399/08/28 (ضملت8023) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7500-1399/08/11 (طصاد8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1700-1399/08/11 (طصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده