PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت اخابر-10755-02/01/27
اختيارف ت اخابر-10755-02/01/27 ( هخابر201 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 00:00:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1400/7/27 - 11:57:56   ارزش بازار (م ر) 1,125 تعداد سهام 1,125,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/7/27 1 1 1 12
1.125B
1.125B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مخابرات ايران (اخابر) 7,090 (1.12%) 2300
27.620M
199.576B
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 7,790 (0.39%) 754
6.319M
49.170B
اختيارخ اخابر-7421-1401/08/29 (ضمخا8004) 400 (74.84%) 1
6
2.400M
اختيارف اخابر-10921-1401/08/29 (طمخا8008) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1401/06/20 (جسي106) 82,490 (0.92%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6921-1401/08/29 (ضمخا8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6421-1401/08/29 (طمخا8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-12222-02/07/26 (همراه207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9921-1401/08/29 (طمخا8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8921-1401/08/29 (طمخا8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-12104-01/09/06 (ظمراه109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9921-1401/08/29 (ضمخا8007) 250 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8921-1401/08/29 (ضمخا8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-12440-02/08/27 (ظمراه208) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1401/12/16 (جسي112) 90,892 (0.72%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5421-1401/08/29 (ضمخا8000) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت اخابر-12821-01/08/18 (هخابر108) 906 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-11921-1401/08/29 (طمخا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5921-1401/08/29 (ضمخا8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7921-1401/08/29 (ضمخا8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5421-1401/08/29 (طمخا8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7921-1401/08/29 (طمخا8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6921-1401/08/29 (طمخا8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-11988-01/08/21 (همراه108) 2,747 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5921-1401/08/29 (طمخا8001) 1 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-12935-01/09/05 (ظخابر109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت اخابر-10755-02/01/27 (هخابر201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10921-1401/08/29 (ضمخا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-11921-1401/08/29 (ضمخا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-11152-02/03/27 (ظخابر203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6421-1401/08/29 (ضمخا8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7421-1401/08/29 (طمخا8004) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده