PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ بپاس-54667-14001224
اختيارخ بپاس-54667-14001224 ( ضبپاس1206 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 11:47:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,733 (1.92%) 638
20.989M
36.622B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,550 (1.30%) 568
2.794M
73.873B
بيمه دانا (دانا) 925 (0.32%) 540
31.224M
28.165B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,731 (0.37%) 331
10.897M
29.274B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,919 (2.84%) 320
7.968M
15.291B
بيمه آسيا (آسيا) 1,591 (0.25%) 304
6.919M
10.991B
بيمه ميهن (ميهن) 2,580 (4.96%) 286
7.192M
18.381B
بيمه البرز (البرز) 2,021 (4.39%) 284
5.233M
10.441B
بيمه ملت (ملت) 1,166 (0.34%) 251
7.231M
8.326B
بيمه دي (ودي) 4,225 (0%) 226
2.185M
9.211B
بيمه كوثر (كوثر) 3,293 (2.08%) 209
4.108M
13.396B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,790 (2.37%) 175
399,425
3.084B
بيمه نوين (نوين) 1,351 (0.07%) 157
2.965M
3.966B
بيمه معلم (ومعلم) 1,306 (2.67%) 150
2.213M
2.788B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,600 (2.94%) 134
1.563M
19.654B
بيمه ما (ما) 4,000 (0.99%) 124
1.107M
4.419B
بيمه سينا (وسين) 1,771 (0.84%) 120
1.212M
2.139B
بيمه سامان (بساما) 10,200 (0.20%) 95
452,333
4.574B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,110 (2.63%) 93
952,123
1.988B
بيمه آرمان (آرمان) 3,842 (2.98%) 75
2.102M
8.081B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,350 (0%) 49
388,498
1.305B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,184 (4.96%) 21
610,804
723.192M
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,588 (1.30%) 5
24,906
87.611M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,842 (2.60%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده