PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212
مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212 ( اراد23 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:54:10
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 845,000 قیمت دیروز 845,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 845,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 887,250
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 802,750
تاریخ آخرین معامله 1399/2/31 - 11:13:42   ارزش بازار (م ر) 8,450,000 تعداد سهام 10,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/2/31 845,000 845,000 845,000 1
1,000
845.000M
1399/2/27 835,000 835,000 835,000 1
1,000
835.000M
1399/2/15 855,000 855,000 855,000 1
1,000
855.000M
1399/2/10 875,000 875,000 875,000 1
1,000
875.000M
1399/2/6 895,000 895,000 895,000 1
1,000
895.000M
1399/2/3 915,000 915,000 915,000 1
1,000
915.000M
1399/1/31 935,000 935,000 935,000 1
1,000
935.000M
1399/1/26 960,000 960,000 960,000 1
1,000
960.000M
1399/1/17 980,000 980,000 980,000 1
2,000
1.960B
1398/12/25 1,000,000 1,000,000 1,000,000 52
10.000M
10,000.000B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مشاركت دولتي9-شرايط خاص990909 (اشاد9) 980,000 (0.02%) 19
100,000
98.000B
منفعت دولت-با شرايط خاص140006 (افاد1) 1,000,000 (0.99%) 10
45,300
45.300B
مشاركت دولتي10-شرايط خاص001226 (اشاد10) 978,998 (1.81%) 3
800
783.198M
مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400 (گندم2) 970,001 (0%) 0
0
0
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400 (سلامت6) 940,011 (0.45%) 0
0
0
مظنه پذيره نويسي اوراق دولتي (مظنه) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره3- اوراق منفعت دولت (مظنه3) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره4- اوراق منفعت دولت (مظنه4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي2-شرايط خاص14000626 (افاد2) 913,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729 (افاد4) 900,000 (1.10%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاردان0108 (افاد51) 920,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108 (افاد52) 890,886 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاريزما0108 (افاد53) 814,958 (0.48%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108 (افاد54) 820,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص ساير0108 (افاد55) 923,650 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص140109 (افاد61) 1,015,550 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص ملت0109 (افاد62) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص بيمه0204 (افاد71) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204 (افاد72) 675,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص نوين0204 (افاد73) 860,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص ساير0204 (افاد74) 920,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص مهر0205 (افاد81) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس0205 (افاد82) 762,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص تمدن0205 (افاد83) 850,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص ساير0205 (افاد84) 840,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206 (اراد11) 825,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت0206 (اراد12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ساير0206 (اراد13) 930,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212 (اراد21) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212 (اراد22) 815,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212 (اراد23) 845,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ ساير0212 (اراد24) 867,825 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991118 (اجاد3) 803,000 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991224 (اجاد42) 965,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026 (اشاد1) 960,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي2-شرايط خاص001227 (اشاد2) 873,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي3-شرايط خاص980713 (اشاد3) 999,122 (0.06%) 0
0
0
مشاركت دولتي4-شرايط خاص980730 (اشاد4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي5-شرايط خاص980922 (اشاد5) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي6-شرايط خاص981201 (اشاد6) 999,120 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي7-شرايط خاص981227 (اشاد7) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي8-شرايط خاص981030 (اشاد8) 991,007 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر 9,960,000 99.600

چکیده