PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه سرمايه و صنعت غدير
توسعه سرمايه و صنعت غدير ( سغدير ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:53:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 74
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 13.5
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 285,000 تعداد سهام 285,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/6/2 12 1394 104 342
1394/6/2 12 1395 63 123 74 74 342
1394/3/24 12 1393 342
1394/3/24 12 1394 123 342 342 189

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 4,128 (4.60%) 3959
35.244M
145.457B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 12,622 (4.72%) 1907
7.177M
91.737B
سيمان فارس نو (سفانو) 15,748 (4.53%) 1221
6.684M
105.595B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 6,190 (2.89%) 1043
6.393M
39.453B
سيمان‌ دورود (سدور) 2,385 (3.40%) 793
5.983M
14.192B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 6,646 (3.81%) 624
2.512M
16.578B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 3,799 (1.30%) 551
3.281M
12.264B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 2,065 (1.62%) 547
5.778M
11.701B
سيمان باقران (سباقر) 6,246 (0.11%) 513
1.267M
7.806B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 22,300 (3.56%) 485
409,104
9.190B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 4,194 (0.74%) 453
2.279M
9.480B
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,480 (4.99%) 429
2.965M
16.290B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 7,750 (4.99%) 419
2.627M
20.421B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 3,300 (2.28%) 406
2.616M
8.501B
سيمان مجد خواف (سخواف) 3,064 (2.98%) 313
1.841M
5.646B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 3,530 (0.25%) 295
2.190M
7.487B
سيمان خوزستان (سخوز) 4,550 (1.74%) 292
837,831
3.740B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,735 (2.80%) 283
2.161M
3.759B
سيمان كردستان (سكرد) 2,389 (4.93%) 243
2.030M
4.987B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 20,300 (3.41%) 240
204,909
4.139B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 13,100 (2.06%) 227
398,111
4.961B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 3,201 (4.17%) 224
4.215M
13.388B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,598 (0.96%) 215
534,236
3.965B
سيمان‌شاهرود (سرود) 4,900 (2.72%) 211
1.950M
9.474B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 3,230 (0.52%) 161
882,481
2.790B
سيمان كارون (سكارون) 12,880 (2.72%) 152
263,358
3.380B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 18,206 (0.64%) 152
78,114
1.402B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 10,461 (1.34%) 139
170,039
1.766B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 7,470 (3.53%) 133
257,168
1.928B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 8,750 (4.86%) 120
152,972
1.340B
شركت سيمان لارستان (سلار) 8,341 (5.00%) 111
463,664
3.867B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 9,478 (4.99%) 74
497,598
4.716B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 11,441 (3.00%) 52
187,689
2.147B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 19,065 (1.25%) 43
6,734
129.921M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 7,500 (0.29%) 16
60,680
450.321M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 33,089 (5.00%) 1
3,000
99.267M
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1398/12/24 (جسيما812) 2,489 (1.97%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,161 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 35,837 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1398/09/26 (جسيما809) 2,371 (1.98%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده