PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي دانا
داروسازي دانا ( ددانا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:55:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 37,100 قیمت دیروز 35,900 تعداد معاملات 1569 EPS 4542
1,200     (%3.34) بیشترین قیمت 37,500 ارزش 39,579,658,850 P/E 8.2
قیمت آخرین معامله 37,100 کمترین قیمت 33,950 حجم 1,066,519 حداکثر قیمت مجاز 38,400
1,200     (%3.34) اولین قیمت 33,950 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 33,400
تاریخ آخرین معامله 1402/1/7 - 12:29:48   ارزش بازار (م ر) 89,040,000 تعداد سهام 2,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 2,649 37,000 37,000 753 6
1 1,273 36,950 37,100 3,911 3
2 1,503 36,800 37,250 16,534 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/7 37,100 33,950 37,500 1,569
1.067M
39.580B
1402/1/6 35,900 34,600 37,000 179
103,983
3.734B
1402/1/5 37,150 36,100 37,650 1,871
1.699M
63.086B
1401/12/28 36,050 35,650 37,150 2,094
1.949M
70.274B
1401/12/27 36,900 35,750 37,200 1,807
2.795M
103.172B
1401/12/24 35,250 33,750 35,400 2,008
2.309M
81.349B
1401/12/23 33,100 32,800 33,650 17,008
2.437M
80.618B
1401/12/22 33,300 33,000 33,750 7,872
1.415M
47.120B
1401/12/21 33,800 33,650 34,150 3,494
876,827
29.644B
1401/12/20 34,750 34,150 35,450 1,831
1.800M
62.571B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 14,450 (6.96%) 5635
38.896M
546.940B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 11,710 (6.94%) 2146
14.776M
171.102B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 7,130 (4.55%) 1847
15.435M
107.856B
داروسازي دانا (ددانا) 37,100 (3.34%) 1569
1.067M
39.580B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 3,658 (4.96%) 1412
24.560M
88.779B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 16,550 (4.95%) 1191
6.785M
110.404B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 15,790 (3.47%) 1100
4.081M
63.620B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 10,440 (6.97%) 1094
11.277M
116.450B
داروسازي آوه سينا (داوه) 10,980 (6.71%) 1035
7.929M
84.700B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 7,570 (1.07%) 1014
7.778M
58.257B
البرزدارو (دالبر) 8,810 (5.64%) 984
4.790M
41.247B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 4,034 (1.13%) 963
12.777M
51.115B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 25,430 (0.86%) 960
2.790M
71.076B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 25,250 (4.34%) 811
1.855M
45.898B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 25,000 (0.71%) 782
1.236M
30.483B
سبحان دارو (دسبحان) 8,030 (4.97%) 763
9.736M
77.088B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 15,050 (4.22%) 761
3.305M
47.656B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 73,800 (0.07%) 699
842,906
62.863B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 21,610 (4.55%) 665
1.407M
30.117B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 24,330 (4.96%) 633
5.195M
125.755B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 6,150 (4.95%) 623
10.724M
65.740B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 12,680 (4.97%) 619
2.918M
36.560B
پخش البرز (پخش) 34,550 (1.14%) 596
1.289M
44.580B
پخش رازي (درازي) 25,400 (6.50%) 575
1.845M
45.564B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 6,590 (2.81%) 501
3.519M
22.970B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 69,100 (1.84%) 421
306,746
21.058B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 18,800 (4.97%) 394
3.485M
64.832B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 24,200 (3.15%) 391
1.074M
25.447B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 40,420 (1.38%) 364
2.995M
120.670B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 48,300 (0.04%) 323
355,032
17.092B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 32,900 (1.70%) 323
758,891
24.669B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 16,560 (0.06%) 300
1.394M
23.196B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 28,270 (1.73%) 287
949,210
26.208B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 42,990 (1.25%) 283
496,164
21.373B
ايران‌دارو (ديران) 13,230 (5.00%) 279
2.178M
28.811B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 10,870 (0.18%) 260
937,687
10.180B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 19,300 (4.89%) 250
448,195
8.449B
كيميدارو (دكيمي) 34,300 (1.21%) 245
259,448
8.834B
الحاوي (دحاوي) 13,330 (0.53%) 239
2.071M
27.577B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 15,380 (0.92%) 223
790,359
12.181B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 30,990 (2.24%) 203
148,206
4.534B
پخش هجرت (هجرت) 30,700 (1.13%) 186
923,310
28.207B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 14,150 (1.14%) 172
597,808
8.419B
شيرين دارو (دشيري) 98,650 (2.97%) 162
195,012
19.233B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 19,160 (1.79%) 125
608,203
11.589B
پارس‌ دارو (دپارس) 48,740 (0.93%) 123
161,057
7.699B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 994,984 (1.04%) 2
109
106.385M
اختيارخ ريشمك-28000-14010920 (ضريشمك907) 1 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 16,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-20000-14010920 (ضريشمك903) 10 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 21,950 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-18000-14010920 (طريشمك902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-28000-14010920 (طريشمك907) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-18000-14010920 (ضريشمك902) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت دسبحا-10507-03/02/29 (هسبحا302) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-30000-14010920 (ضريشمك908) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت دالبر10381-03/05/20 (هالبر305) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-26000-14010920 (طريشمك906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-24000-14010920 (ضريشمك905) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,010,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-30000-14010920 (طريشمك908) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-14000-14010920 (طريشمك900) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت دالبر10575-03/06/20 (ظالبر306) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت دسبحا-10703-03/03/29 (ظسبحا303) 1 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-24000-14010920 (طريشمك905) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-22000-14010920 (طريشمك904) 1 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-26000-14010920 (ضريشمك906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-20000-14010920 (طريشمك903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-16000-14010920 (طريشمك901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-14000-14010920 (ضريشمك900) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف ت­ تيپيكو15930-2/09/13 (هپيكو29) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-22000-14010920 (ضريشمك904) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-16000-14010920 (ضريشمك901) 3,000 (0%) 0
0
0


چکیده