PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وغدير-12000-1399/11/26
اختيارخ وغدير-12000-1399/11/26 ( ضغدر1120 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 12:21:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 200 قیمت دیروز 1,700 تعداد معاملات 18 EPS
1,500     (%88.24) بیشترین قیمت 700 ارزش 45,720,000 P/E
قیمت پایانی 229 کمترین قیمت 200 حجم 200 حداکثر قیمت مجاز 100,000
1,471     (%86.53) اولین قیمت 700 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/10/27 - 11:42:23   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10 50 250 4 1
1 100 20 330 2 1
1 100 5 350 1 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/21 1,700 1,700 1,700 1
12
20.400M
1399/10/17 768 700 800 4
22
16.900M
1399/10/15 1,300 1,300 1,300 1
20
26.000M
1399/10/8 2,040 2,000 2,100 2
5
10.200M
1399/10/7 1,911 1,598 2,500 4
19
36.306M
1399/10/2 2,300 2,300 2,300 1
7
16.100M
1399/9/30 2,494 2,300 2,500 4
64
159.600M
1399/9/29 2,697 2,310 3,000 16
179
482.811M
1399/9/26 2,437 2,300 2,750 10
80
194.990M
1399/9/25 2,705 2,650 2,800 9
215
581.500M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 19,560 (4.96%) 34810
166.287M
3,299.633B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 9,980 (3.67%) 7002
76.966M
759.056B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 7,610 (4.88%) 1998
15.797M
120.303B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 12,280 (4.88%) 609
6.815M
83.689B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 38,430 (4.99%) 415
4.079M
163.506B
اختيارخ وغدير-12000-1399/11/26 (ضغدر1120) 200 (88.24%) 18
200
45.720M
اختيارخ وغدير-10000-1399/11/26 (ضغدر1119) 630 (38.95%) 12
110
80.630M
اختيارخ وغدير-9000-1399/11/26 (ضغدر1118) 1,500 (47.18%) 2
10
15.000M
اختيارف وغدير-8000-1399/11/26 (طغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8000-1399/11/26 (ضغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/11/26 (ضغدر1125) 1,600 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/11/26 (طغدر1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/11/26 (طغدر1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/11/26 (طغدر1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1399/11/26 (طغدر1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/11/26 (طغدر1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6000-1399/11/26 (ضغدر1126) 6,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/11/26 (ضغدر1124) 1,700 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 859,951 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/11/26 (طغدر1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1399/11/26 (ضغدر1121) 490 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1399/11/26 (ضغدر1123) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 4,841 (0%) 0
0
0
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 4,248 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/11/26 (طغدر1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/11/26 (ضغدر1122) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6000-1399/11/26 (طغدر1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/11/26 (طغدر1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/11/26 (طغدر1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1399/11/26 (ضغدر1127) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده