PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پتروشيمي‌ خارك‌
پتروشيمي‌ خارك‌ ( شخارك ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 14:15:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 13,000 قیمت دیروز 12,586 تعداد معاملات 67 EPS 2301
414     (%3.29) بیشترین قیمت 13,215 ارزش 2,422,504,435 P/E 5.5
قیمت پایانی 12,678 کمترین قیمت 12,781 حجم 186,676 حداکثر قیمت مجاز 13,215
92     (%0.73) اولین قیمت 12,900 حجم مبنا 795,418 حداقل قیمت مجاز 11,957
تاریخ آخرین معامله 1396/5/29 - 12:29:43   ارزش بازار (م ر) 25,356,000 تعداد سهام 2,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 12,851 13,000 16,236 1
1 1,140 12,650 13,100 836 2
1 205 12,521 13,195 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/5/28 12,586 12,660 12,950 40
45,226
579.937M
1396/5/25 12,572 12,550 13,100 115
226,862
2.891B
1396/5/24 12,505 12,330 12,500 9
27,498
342.499M
1396/5/23 12,507 12,311 12,670 47
139,464
1.725B
1396/5/22 12,536 12,250 12,600 39
47,037
578.778M
1396/5/21 12,550 12,315 12,698 40
22,446
282.087M
1396/5/18 12,550 12,500 12,840 46
80,685
1.013B
1396/5/17 12,550 12,500 12,849 37
102,428
1.287B
1396/5/16 12,548 12,239 12,994 108
272,292
3.438B
1396/5/15 12,507 12,260 12,700 69
118,287
1.467B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/27 9 1395 1921 2380 2146
1395/8/8 6 1395 1551 813 2146 1296
1395/5/4 3 1395 1801 2902 353 2146 728
1394/12/26 12 1395 1930 2902 2146 2146 3655
1394/12/26 12 1394 2380 3655

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول) 1,280 (0.55%) 538
11.969M
15.312B
پلي‌اكريل‌ (شپلي) 517 (0.77%) 487
8.114M
4.197B
گروه صنعتي پاكشو (پاكشو) 13,920 (1.74%) 194
1.011M
14.249B
پتروشيمي گلستان (شستان) 1,045 (0.97%) 183
1.324M
1.358B
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) 1,710 (1.04%) 156
906,806
1.564B
توكا رنگ فولاد سپاهان (شتوكا) 5,762 (3.05%) 156
383,823
2.226B
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس) 2,185 (2.93%) 155
722,601
1.588B
پاكسان‌ (شپاكسا) 5,400 (3.33%) 137
454,551
2.417B
صنايع بهداشتي ساينا (ساينا) 4,945 (0.38%) 136
350,080
1.732B
پتروشيمي‌شيراز (شيراز) 1,908 (0.57%) 132
821,799
1.567B
كود شيميايي اوره لردگان (شلرد) 1,225 (0.57%) 129
892,901
1.099B
كربن‌ ايران‌ (شكربن) 3,154 (2.34%) 104
404,118
1.270B
پتروشيمي شازند (شاراك) 2,161 (0.79%) 99
1.144M
2.503B
توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم) 4,500 (0.88%) 92
83,226
366.788M
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجم) 2,006 (0.10%) 86
451,656
932.443M
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) 1,918 (1.13%) 82
332,776
640.469M
پتروشيمي زاگرس (زاگرس) 18,117 (0.66%) 69
90,631
1.654B
پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك) 13,000 (3.29%) 67
186,676
2.423B
س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران) 3,783 (0.64%) 60
794,985
3.033B
لعابيران‌ (شلعاب) 4,276 (4.98%) 43
235,447
1.007B
صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا) 2,355 (1.59%) 39
210,398
498.339M
نيروكلر (شكلر) 4,491 (4.99%) 36
170,100
774.041M
پتروشيمي جم (جم) 7,700 (1.50%) 31
199,822
1.541B
پتروشيمي فسا (فسا) 1,397 (3.85%) 31
94,964
124.838M
صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) 4,509 (0.16%) 21
135,128
608.072M
گلتاش‌ (شگل) 12,750 (2.97%) 19
9,526
120.934M
شركت پتروشيمي خراسان (خراسان) 5,033 (0.91%) 15
8,516
42.894M
پتروشيمي‌فارابي‌ (شفارا) 3,840 (4.98%) 15
51,345
197.165M
پتروشيمي ممسني (ممسني) 1,198 (5.27%) 11
34,500
39.931M
صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت) 1,100 (12.56%) 10
34,558
39.031M
صنايع پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,280 (0.08%) 10
173,207
221.236M
صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) 11,299 (3.52%) 9
9,050
101.348M
پتروشيمي مارون (مارون) 28,500 (0.03%) 8
5,429
154.710M
پتروشيمي كازرون (كازرو) 1,320 (2.15%) 7
42,712
56.855M
پتروشيمي فناوران (شفن) 18,080 (0.08%) 6
4,511
81.596M
پتروشيمي اميركبير (شكبير) 7,000 (1.67%) 5
125,779
880.453M
معدني‌ املاح‌ ايران‌ (شاملا) 11,735 (0.61%) 2
6,345
74.234M
هنكل‌ پاك‌ وش‌ (شوش) 32,144 (0%) 2
4,000
128.576M
اختيارف.تبعي پتروشيمي جم 704 (هجم704) 1 (50.00%) 1
33.200M
33.200M
اختيارف تاپيكو-1900-12/02/1397 (طپيك2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-2400-12/02/1397 (ضپيك2004) 1 (0%) 0
0
0
ح.هنكل‌ پاك‌ وش‌ (شوشح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشتح) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي پتروشيمي تأمين972 (هپيكو702) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي دهدشت-پذيره (پترو دهدشت) 350 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي اصفهان (شصفهاح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-1800-12/02/1397 (ضپيك2000) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جهرم (جهرم) 1,211 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني-پذيره نويسي (پتروممسني) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. كف (شكفح) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت گچساران- 3 ماهه 18% (مگچسا104) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-1800-12/07/1396 (طسان7002) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرواريد (پترومرواريد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي پتروشيمي تأمين (هپيکو606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-2000-12/02/1397 (طپيك2002) 1 (0%) 0
0
0
تولي‌پرس‌ (شتولي) 1,165 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-1600-12/07/1396 (طسان7000) 1 (0%) 0
0
0
توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-1500-12/07/1396 (ضسان7005) 1 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي كازرون (كازروح) 90 (0%) 0
0
0
ح. صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجمح) 45 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي گروه صنعتي پاكشو (هكشو611) 25 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كاويان (پتروكاويان) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ اصفهان‌ (شصفها) 5,998 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-2200-12/02/1397 (ضپيك2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-1600-12/07/1396 (ضسان7000) 315 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-1800-12/02/1397 (طپيك2000) 1 (0%) 0
0
0
سلف اوره پتروشيمي شيراز1 (عشيراز1) 8,617,716 (0%) 0
0
0
پتروشيمي پرديس (شپديس) 5,350 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تبريز (پتروشيمي تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي غدير (شغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي پتروشيمي شازند702 (هاراك702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-2000-12/02/1397 (ضپيك2002) 1 (0%) 0
0
0
تعهد پتروشيمي دهدشت (تهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي داراب (داراب) 1,803 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-1500-12/07/1396 (طسان7005) 1 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي فسا (فساح) 10 (0%) 0
0
0
مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن) 64,800 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي جهرم (جهرمح) 10 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو) 2,640 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-2200-12/02/1397 (طپيك2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-1900-12/07/1396 (ضسان7003) 140 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي ممسني (ممسنيح) 94 (0%) 0
0
0
ح. صنايع پتروشيمي زنجان (زنجانح) 1 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي اميركبير (شكبيرح) 1,806 (0%) 0
0
0
ح.كود شيميايي اوره لردگان (شلردح) 174 (0%) 0
0
0
توليددارو (توليددارو) 4,363 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-2000-12/07/1396 (طسان7004) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرجان (پتروشيمي مرجان) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره-پتروشيمي بيستون (پذيره-ستون) 1,000 (0%) 0
0
0
كف (شكف) 1,892 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-1800-12/07/1396 (ضسان7002) 230 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-1900-12/02/1397 (ضپيك2001) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو) 1,319 (0%) 0
0
0
پلي نار (پلينار) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي داراب (دارابح) 10 (0%) 0
0
0
شركت پتروشيمي نوري(برزويه) (نوري) 1,000 (0%) 0
0
0
شيميايي رنگين (شرنگي) 1,250 (0%) 0
0
0
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص) 2,650 (0%) 0
0
0
توسعه پتروشيمي كوهدشت (پترو كوهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف استاندارد پلي اتيلن F7000 (عيلام) 4,076,700 (0%) 0
0
0
پارس‌ پامچال‌ (شپمچا) 9,879 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-2400-12/02/1397 (طپيك2004) 1 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه الياف‌مصنوعي‌ (شمواد) 3,701 (0%) 0
0
0
شركت پتروشيمي بوعلي سينا (بوعلي) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) 1,870 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-1900-12/07/1396 (طسان7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-1700-12/07/1396 (طسان7001) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گچساران (پترو گچساران) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-1700-12/07/1396 (ضسان7001) 310 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-2000-12/07/1396 (ضسان7004) 90 (0%) 0
0
0
پتروشيمي باختر (پتروباختر) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
احداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی ، فروش وصدور انواع مختلف محصولات پترو شیمی

تلفن شرکت: 22816103-4
تلفن امور سهام: 22816103-4
آدرس شرکت: ایران - تهران -دیباجی شمالی خ دژم جو پلاک40 کدپستی 1591994511
نمابر امور سهام: 22806606-22830290
پست الکترونیک شرکت: kpc@khipc.com
وب سایت شرکت: http://www.khargpetrochemical.com
احداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی ، فروش وصدور انواع مختلف محصولات پترو شیمی
مدیر عامل: آقای محسن شاهین
مدیر مالی: اقای مهندس محمدمهدی نیازمند
مدیر سهام: خانم شاهرضا
مدیر روابط عمومی: آقای غلامعلی حکیم الهی