PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . پلاستيك‌ شاهين‌
ح . پلاستيك‌ شاهين‌ ( پشاهنح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:47:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 648
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 552
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1386/9/7 600 600 600 51
1.343M
805.580M
1386/9/6 600 600 600 77
2.220M
1.332B
1384/11/16 1 1 1 13
373,548
373,548
1384/11/15 1 1 1 47
2.250M
2.250M
1382/12/6 1 1 1 2
1.439M
1.439M
1382/9/24 250 250 250 1
1,000
250,000

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 49,846 (5.00%) 8845
253,131
12.618B
كوير تاير (پكوير) 26,100 (4.99%) 5967
10.137M
266.122B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 31,470 (4.98%) 3485
6.626M
209.553B
پلاسكوكار (پلاسك) 11,680 (4.96%) 3182
15.003M
180.188B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 67,150 (4.98%) 1736
3.213M
220.020B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 144,490 (4.83%) 1735
1.249M
188.468B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 29,500 (4.99%) 1581
2.185M
64.732B
ايران‌ تاير (پتاير) 90,100 (5.00%) 1050
627,412
56.937B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 49,988 (3.00%) 791
2.250M
112.329B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 40,460 (3.00%) 130
375,033
15.174B
گازلوله‌ (پلوله) 15,124 (0.99%) 32
187,251
2.832B
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,818 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده