PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مواد اوليه دارويي البرز بالك
مواد اوليه دارويي البرز بالك ( دبالك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 07:30:35
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 28,950 قیمت دیروز 28,950 تعداد معاملات 0 EPS 437
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 66.2
قیمت آخرین معامله 28,938 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 30,397
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,488,362 حداقل قیمت مجاز 27,503
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:27:14   ارزش بازار (م ر) 10,711,500 تعداد سهام 370,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 28,938 2,780 2
0 0 0 29,862 200 1
0 0 0 30,461 1,237 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 28,950 28,938 29,500 856
2.954M
85.524B
1399/5/20 30,461 30,461 30,461 705
1.628M
49.587B
1399/5/19 32,064 31,915 33,594 968
1.742M
55.841B
1399/5/15 33,594 32,961 35,700 1,696
2.769M
93.009B
1399/5/14 32,961 31,000 33,138 2,969
6.057M
199.654B
1399/5/13 31,560 30,584 33,060 1,621
3.084M
97.326B
1399/5/12 32,130 30,998 32,428 2,431
5.013M
161.076B
1399/5/11 30,884 29,120 31,393 2,633
5.070M
156.589B
1399/5/8 29,899 29,676 31,230 2,969
6.715M
200.783B
1399/5/7 31,237 30,931 32,500 2,631
6.550M
204.603B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/30 6 1396 -560 770 -337 -253 227
1395/12/23 12 1396 265 770 -253 -253 685
1395/12/23 12 1395 251 685
1395/12/23 9 1395 251 245 685 545
1395/10/22 6 1395 770 743 227 685 381

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 100,020 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 26,420 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 80,140 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 31,060 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 45,450 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 135,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,720 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 40,350 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 50,730 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 55,953 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,562 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 59,831 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 31,050 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 35,000 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 54,830 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 34,050 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 995,264 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 52,440 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,480 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 57,680 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,355 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 58,200 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 66,110 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 36,350 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 69,560 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 74,430 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,800 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 35,708 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 25,750 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,237 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 38,480 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 19,130 (0%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 84,150 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 28,500 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 27,250 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 46,160 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 50,520 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 201,145 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 106,030 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,690 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 75,500 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 60,000 (0%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 34,540 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 107,120 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 28,938 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن امور سهام: 02188903695
وب سایت شرکت: http://www.alborzbulk.com/
پست الکترونیک شرکت: info@alborzbulk.com
تلفن شرکت: 02188940140 , 02188940230
آدرس شرکت: دفتر مرکزی تهران ، خیابان انقلاب ، ابتدای خيابان نجات اللهی، بن بست نیکخواه ، شماره 2 ، طبقه دوم، واحد 4،5،6 کد پستی: 1599914713
تلفن کارخانه: 08642344199
آدرس کارخانه: ساوه ، شهرک صنعتی کاوه، نبش خيابان پنجم
نمابر کارخانه: 8-08642344196
مدیر عامل: آقای بابک مصباحی
تلفن امور سهام: 88909002
نمابر امور سهام: 88901982
تلفن کارخانه: 08642344196-8
نمابر کارخانه: 08642342160