PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك مهر اقتصاد
بانك مهر اقتصاد ( ومهر ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 18:30:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 302
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 3.3
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,020
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 10,000,000 حداقل قیمت مجاز 980
تاریخ آخرین معامله 1398/3/22 - 13:30:01   ارزش بازار (م ر) 12,000,000 تعداد سهام 12,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/3/22 1,000 1,000 1,000 320
6.028M
6.028B
1398/3/21 1,000 1,000 1,000 101
1.887M
1.887B
1398/3/20 1,000 1,000 1,000 193
3.418M
3.418B
1398/3/19 1,000 1,000 1,000 80
1.658M
1.658B
1398/3/18 1,000 1,000 1,000 52
1.251M
1.251B
1398/3/13 1,000 1,000 1,000 41
690,375
690.375M
1398/3/12 1,000 1,000 1,000 212
3.716M
3.716B
1398/3/11 1,000 1,000 1,000 358
7.403M
7.403B
1398/3/8 1,000 1,000 1,000 308
3.654M
3.654B
1398/3/7 1,000 1,000 1,000 215
3.368M
3.368B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 5,350 (1.47%) 16467
445.051M
2,308.633B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,900 (2.74%) 15315
481.813M
1,838.523B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,630 (1.63%) 6137
182.617M
643.608B
اعتباري ملل (وملل) 14,119 (5.00%) 5130
83.233M
1,168.717B
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 40 (0%) 3162
42.164M
1.687B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,150 (1.89%) 2747
62.497M
252.603B
بانك تجارت (وتجارت) 3,050 (4.98%) 2497
97.225M
296.535B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 9,760 (4.03%) 2462
45.275M
438.585B
بانك گردشگري (وگردش) 16,957 (2.42%) 2432
19.429M
320.583B
بانك سامان (سامان) 10,026 (2.20%) 1848
60.025M
597.517B
پست بانك ايران (وپست) 10,560 (4.97%) 1544
11.256M
114.649B
بانك سينا (وسينا) 10,740 (0.74%) 1130
15.950M
165.788B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,670 (1.66%) 1106
18.234M
188.432B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 688 (34.11%) 323
15,571
7.215B
اختيارخ وبصادر-5500-1399/08/11 (ضصاد8024) 15 (7.14%) 257
11,226
112.769M
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 935 (43.40%) 186
1.040M
972.400M
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 300 (27.66%) 142
6,518
1.444B
بانك شهر (وشهر) 8,305 (1.99%) 88
3.891M
32.314B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 450 (13.92%) 45
824
287.516M
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 115 (10.58%) 41
2,430
231.496M
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 600 (0.17%) 40
2,224
1.110B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 850 (10.43%) 39
1,395
1.056B
اختيارخ وبصادر-4400-1399/08/11 (ضصاد8020) 78 (28.44%) 31
771
36.777M
اختيارخ وبصادر-3400-1399/08/11 (ضصاد8015) 480 (19.11%) 28
415
141.629M
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,200 (20.05%) 26
620
461.297M
اختيارخ وبصادر-2800-1399/08/11 (ضصاد8012) 879 (1.24%) 20
228
165.833M
اختيارخ وبصادر-4000-1399/08/11 (ضصاد8018) 179 (61.26%) 20
1,134
124.279M
اختيارخ وپارس-1500-1399/07/30 (ضپاس7000) 1,510 (12.72%) 17
330
528.572M
اختيارخ وبصادر-3800-1399/08/11 (ضصاد8017) 360 (12.85%) 16
327
75.947M
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 1 (0%) 14
1,000,000
1,000,000
اختيارخ وبصادر-3600-1399/08/11 (ضصاد8016) 249 (6.41%) 13
170
32.783M
اختيارخ وبصادر-2600-1399/08/11 (ضصاد8011) 980 (1.77%) 12
129
108.440M
اختيارخ وبصادر-2000-1399/08/11 (ضصاد8008) 1,749 (12.98%) 12
184
266.306M
اختيارخ وپارس-4600-1399/07/30 (ضپاس7018) 1 (0%) 9
157
157,000
اختيارخ وبصادر-3000-1399/08/11 (ضصاد8013) 750 (22.52%) 8
59
38.868M
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 870 (2.72%) 8
84
72.088M
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 550 (54,900.00%) 6
17
9.181M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,900 (1.28%) 6
52
91.979M
اختيارخ وبصادر-5000-1399/08/11 (ضصاد8023) 40 (2.44%) 5
62
2.220M
اختيارخ وبصادر-3200-1399/08/11 (ضصاد8014) 600 (20.48%) 4
168
92.800M
اختيارخ وپارس-3800-1399/07/30 (ضپاس7014) 10 (900.00%) 4
114
960,000
اختيارخ وبملت-6272-1399/08/28 (ضملت8033) 330 (13.79%) 3
5
5.673M
اختيارخ وبصادر-2400-1399/08/11 (ضصاد8010) 1,100 (3.00%) 3
91
82.300M
اختيارخ وبصادر-4800-1399/08/11 (ضصاد8022) 20 (77.01%) 3
300
6.000M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 1,210 (19.33%) 3
51
61.599M
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 189 (26.00%) 2
3
589,000
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 1,834 (11.76%) 2
100,000
183.400M
اختيارخ وبصادر-4600-1399/08/11 (ضصاد8021) 40 (49.37%) 2
88
3.520M
اختيارخ وبصادر-1200-1399/08/11 (ضصاد8000) 2,600 (8.60%) 2
11
24.600M
اختيارخ وبملت-8204-1399/08/28 (ضملت8037) 80 (11.11%) 2
27
8.945M
اختيارخ وبملت-4340-1399/08/28 (ضملت8028) 1,060 (24.29%) 2
35
153.631M
اختيارخ وبملت-4582-1399/08/28 (ضملت8029) 860 (33.85%) 2
2
7.123M
اختيارخ وبملت-3616-1399/08/28 (ضملت8025) 1,740 (13.00%) 1
3
21.616M
اختيارخ وپارس-3600-1399/07/30 (ضپاس7013) 140 (74.55%) 1
17
2.380M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 1,680 (34.86%) 1
100
168.000M
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,200 (45.45%) 1
5
6.000M
اختيارخ وبصادر-1400-1399/08/11 (ضصاد8002) 2,000 (10.71%) 1
10
20.000M
اختيارخ وپارس-4000-1399/07/30 (ضپاس7015) 1 (0%) 1
3
3,000
اختيارخ وپارس-4800-1399/07/30 (ضپاس7019) 1 (50.00%) 1
15
15,000
اختيارخ وپارس-6000-1399/07/30 (ضپاس7022) 1 (99.83%) 1
5
5,000
اختيارخ وبصادر-4200-1399/08/11 (ضصاد8019) 99 (167.57%) 1
70
6.930M
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 300 (59.07%) 1
1
300,000
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (4,900.00%) 1
1
50,000
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 1,700 (3.16%) 1
22
37.400M
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 650 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 9,417 (2.29%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,280 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 14,026 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 510 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 350 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/07/22 (ضجار7010) 2,101 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/07/22 (ضجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/07/22 (ضجار7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1399/07/22 (ضجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/07/22 (ضجار7014) 1,620 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1700-1399/07/22 (ضجار7015) 1,515 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/07/22 (ضجار7016) 1,540 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1900-1399/07/22 (ضجار7017) 1,490 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/07/22 (ضجار7018) 1,330 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2200-1399/07/22 (ضجار7019) 1,062 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2400-1399/07/22 (ضجار7020) 926 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2600-1399/07/22 (ضجار7021) 700 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2800-1399/07/22 (ضجار7022) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1399/07/22 (ضجار7023) 281 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3200-1399/07/22 (ضجار7024) 73 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3400-1399/07/22 (ضجار7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3600-1399/07/22 (ضجار7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3800-1399/07/22 (ضجار7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1399/07/22 (ضجار7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4200-1399/07/22 (ضجار7029) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4400-1399/07/22 (ضجار7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4600-1399/07/22 (ضجار7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4800-1399/07/22 (ضجار7032) 8 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1399/07/22 (ضجار7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5500-1399/07/22 (ضجار7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1399/07/22 (ضجار7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6500-1399/07/22 (ضجار7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/08/11 (ضصاد8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6500-1399/08/11 (ضصاد8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/08/11 (ضصاد8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7500-1399/08/11 (ضصاد8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-8000-1399/08/11 (ضصاد8029) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 30,624 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6500-1399/07/30 (ضپاس7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/07/30 (ضپاس7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7500-1399/07/30 (ضپاس7025) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/07/30 (ضپاس7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5500-1399/07/30 (ضپاس7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4200-1399/07/30 (ضپاس7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4400-1399/07/30 (ضپاس7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6755-1399/08/28 (ضملت8034) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7238-1399/08/28 (ضملت8035) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7721-1399/08/28 (ضملت8036) 99 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1500-1399/08/11 (ضصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1399/08/11 (ضصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1700-1399/08/11 (ضصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/08/11 (ضصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1900-1399/08/11 (ضصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1300-1399/08/11 (ضصاد8001) 2,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2200-1399/08/11 (ضصاد8009) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 700 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 705 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3857-1399/08/28 (ضملت8026) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4100-1399/08/28 (ضملت8027) 2,500 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4823-1399/08/28 (ضملت8030) 1,085 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5306-1399/08/28 (ضملت8031) 350 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5789-1399/08/28 (ضملت8032) 999 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1399/07/30 (ضپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1700-1399/07/30 (ضپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1399/07/30 (ضپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1900-1399/07/30 (ضپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/07/30 (ضپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2200-1399/07/30 (ضپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2400-1399/07/30 (ضپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2600-1399/07/30 (ضپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2800-1399/07/30 (ضپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1399/07/30 (ضپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3200-1399/07/30 (ضپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3400-1399/07/30 (ضپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,630 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 58,261 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,009 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2650-1399/08/28 (ضملت8021) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2891-1399/08/28 (ضملت8022) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3133-1399/08/28 (ضملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3374-1399/08/28 (ضملت8024) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2650-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2891-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3133-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3374-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3616-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3857-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4100-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4340-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4582-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4823-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5306-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5789-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6272-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6755-1399/08/28 (طملت8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7238-1399/08/28 (طملت8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7721-1399/08/28 (طملت8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8204-1399/08/28 (طملت8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1500-1399/07/30 (طپاس7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1399/07/30 (طپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1700-1399/07/30 (طپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1399/07/30 (طپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1900-1399/07/30 (طپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/07/30 (طپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2200-1399/07/30 (طپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2400-1399/07/30 (طپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2600-1399/07/30 (طپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2800-1399/07/30 (طپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/07/30 (طپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3200-1399/07/30 (طپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3400-1399/07/30 (طپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3600-1399/07/30 (طپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3800-1399/07/30 (طپاس7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/07/30 (طپاس7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4200-1399/07/30 (طپاس7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4400-1399/07/30 (طپاس7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4600-1399/07/30 (طپاس7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4800-1399/07/30 (طپاس7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/07/30 (طپاس7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5500-1399/07/30 (طپاس7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/07/30 (طپاس7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6500-1399/07/30 (طپاس7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/07/30 (طپاس7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7500-1399/07/30 (طپاس7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1399/08/11 (طصاد8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1300-1399/08/11 (طصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1399/08/11 (طصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1500-1399/08/11 (طصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1399/08/11 (طصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1700-1399/08/11 (طصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/08/11 (طصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1900-1399/08/11 (طصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/08/11 (طصاد8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2200-1399/08/11 (طصاد8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2400-1399/08/11 (طصاد8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2600-1399/08/11 (طصاد8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2800-1399/08/11 (طصاد8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/08/11 (طصاد8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3200-1399/08/11 (طصاد8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3400-1399/08/11 (طصاد8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3600-1399/08/11 (طصاد8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3800-1399/08/11 (طصاد8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/08/11 (طصاد8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4200-1399/08/11 (طصاد8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4400-1399/08/11 (طصاد8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4600-1399/08/11 (طصاد8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4800-1399/08/11 (طصاد8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/08/11 (طصاد8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5500-1399/08/11 (طصاد8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/08/11 (طصاد8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6500-1399/08/11 (طصاد8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/08/11 (طصاد8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7500-1399/08/11 (طصاد8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-8000-1399/08/11 (طصاد8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/07/22 (طجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/07/22 (طجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/07/22 (طجار7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/07/22 (طجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/07/22 (طجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/07/22 (طجار7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/07/22 (طجار7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/07/22 (طجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/07/22 (طجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/07/22 (طجار7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/07/22 (طجار7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/07/22 (طجار7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/07/22 (طجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/07/22 (طجار7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3200-1399/07/22 (طجار7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3400-1399/07/22 (طجار7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3600-1399/07/22 (طجار7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3800-1399/07/22 (طجار7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/07/22 (طجار7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4200-1399/07/22 (طجار7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4400-1399/07/22 (طجار7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4600-1399/07/22 (طجار7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4800-1399/07/22 (طجار7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/07/22 (طجار7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5500-1399/07/22 (طجار7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1399/07/22 (طجار7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6500-1399/07/22 (طجار7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0


چکیده