PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك مهر اقتصاد
بانك مهر اقتصاد ( ومهر ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:48:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 302
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 3.3
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,020
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 10,000,000 حداقل قیمت مجاز 980
تاریخ آخرین معامله 1398/3/22 - 13:30:01   ارزش بازار (م ر) 12,000,000 تعداد سهام 12,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/3/22 1,000 1,000 1,000 320
6.028M
6.028B
1398/3/21 1,000 1,000 1,000 101
1.887M
1.887B
1398/3/20 1,000 1,000 1,000 193
3.418M
3.418B
1398/3/19 1,000 1,000 1,000 80
1.658M
1.658B
1398/3/18 1,000 1,000 1,000 52
1.251M
1.251B
1398/3/13 1,000 1,000 1,000 41
690,375
690.375M
1398/3/12 1,000 1,000 1,000 212
3.716M
3.716B
1398/3/11 1,000 1,000 1,000 358
7.403M
7.403B
1398/3/8 1,000 1,000 1,000 308
3.654M
3.654B
1398/3/7 1,000 1,000 1,000 215
3.368M
3.368B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 1,840 (1.38%) 37190
853.967M
1,570.907B
بانك ملت (وبملت) 18,398 (1.38%) 22894
85.259M
1,573.402B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,703 (1.45%) 19753
439.683M
755.505B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,100 (3.73%) 11288
134.672M
564.160B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,940 (3.15%) 10606
185.242M
367.452B
بانك شهر (وشهر) 4,231 (2.44%) 7848
198.620M
831.431B
بانك دي (دي) 17,128 (5.00%) 5119
55.354M
943.819B
بانك سامان (سامان) 12,188 (1.96%) 5106
38.910M
472.836B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 9,060 (1.91%) 4449
46.443M
420.253B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 16,648 (4.99%) 2616
19.116M
315.367B
بانك خاورميانه (وخاور) 11,550 (1.74%) 2120
22.340M
254.134B
بانك سينا (وسينا) 9,426 (4.99%) 1752
23.948M
224.070B
پست بانك ايران (وپست) 16,153 (5.00%) 910
10.633M
171.618B
بانك گردشگري (وگردش) 12,442 (5.00%) 249
13.349M
166.086B
بانك ايران زمين (وزمين) 6,276 (2.00%) 188
2.607M
16.363B
بانك سرمايه (سمايه) 3,680 (2.99%) 144
3.934M
14.478B
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 990 (5.77%) 35
984
1.007B
اختيارخ وتجارت-1600-1399/03/21 (ضجار3013) 308 (1.99%) 31
949
292.714M
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 1,077 (11.15%) 29
1,110
1.166B
اختيارخ وتجارت-2000-1399/03/21 (ضجار3017) 125 (6.02%) 28
506
68.655M
بانك آينده (وآيند) 7,692 (1.99%) 19
269,499
2.073B
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 1,300 (13.33%) 16
135
174.684M
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 1,199 (12.10%) 12
351
403.601M
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 850 (11.70%) 9
54
45.915M
اختيارخ وتجارت-1500-1399/03/21 (ضجار3012) 399 (0.50%) 7
238
75.322M
اختيارخ وبملت-24000-1399/08/28 (ضملت8032) 4,000 (1.19%) 6
71
289.900M
اختيارخ وبملت-15000-1399/08/28 (ضملت8025) 9,500 (7.24%) 5
33
316.250M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 1,200 (0%) 4
150
180.010M
اختيارخ وبملت-20000-1399/08/28 (ضملت8030) 6,000 (599,900.00%) 2
12
79.000M
اختيارخ وبملت-26000-1399/08/28 (ضملت8033) 3,501 (13.60%) 2
2
7.011M
اختيارخ وبملت-16000-1399/08/28 (ضملت8026) 8,300 (16.15%) 2
11
88.300M
اختيارخ وبملت-11000-1399/08/28 (ضملت8021) 11,600 (1,159,900.00%) 2
25
292.000M
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 600 (80.72%) 2
50
30.016M
اختيارخ وتجارت-1300-1399/03/21 (ضجار3010) 598 (49.50%) 2
130
77.740M
اختيارخ وتجارت-1400-1399/03/21 (ضجار3011) 500 (354.55%) 2
22
13.000M
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 729 (21.50%) 1
29
21.141M
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 900 (0%) 1
3
2.700M
اختيارخ وتجارت-1800-1399/03/21 (ضجار3015) 258 (66.45%) 1
1
258,000
اختيارخ وتجارت-1900-1399/03/21 (ضجار3016) 198 (13.79%) 1
10
1.980M
آتي ش بانك ها-1399/06/17 (جبانك906) 6,190 (4.99%) 1
1
27.855M
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/02/31 (ضملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1399/02/31 (ضملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/02/31 (ضملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1399/02/31 (ضملت2016) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/02/31 (ضملت2017) 8,600 (1.59%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1399/02/31 (ضملت2018) 8,000 (2.39%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/02/31 (ضملت2019) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1399/02/31 (ضملت2020) 6,506 (1.12%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 (ضملت2021) 6,500 (6.17%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9500-1399/02/31 (ضملت2022) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 (ضملت2023) 5,400 (2.45%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/02/31 (ضملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/02/31 (ضملت2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/02/31 (ضملت2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-14000-1399/02/31 (ضملت2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-15000-1399/02/31 (ضملت2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-16000-1399/02/31 (ضملت2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-17000-1399/02/31 (ضملت2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/02/31 (ضملت2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-19000-1399/02/31 (ضملت2032) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 12,351 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/03/10 (جبانك903) 5,210 (7.62%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1700-1399/03/21 (ضجار3014) 501 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/08/28 (ضملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/08/28 (ضملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-14000-1399/08/28 (ضملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-17000-1399/08/28 (ضملت8027) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/08/28 (ضملت8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-19000-1399/08/28 (ضملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-20000-1399/02/31 (ضملت2033) 1,900 (0.16%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-22000-1399/02/31 (ضملت2034) 201 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-24000-1399/02/31 (ضملت2035) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-22000-1399/08/28 (ضملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2200-1399/03/21 (ضجار3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2400-1399/03/21 (ضجار3019) 214 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2600-1399/03/21 (ضجار3020) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2800-1399/03/21 (ضجار3021) 90 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/07/22 (ضجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/07/22 (ضجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/07/22 (ضجار7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1399/07/22 (ضجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/07/22 (ضجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1700-1399/07/22 (ضجار7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/07/22 (ضجار7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1900-1399/07/22 (ضجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/07/22 (ضجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2200-1399/07/22 (ضجار7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2400-1399/07/22 (ضجار7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2600-1399/07/22 (ضجار7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2800-1399/07/22 (ضجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/02/31 (طملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/02/31 (طملت2025) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/02/31 (طملت2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/02/31 (طملت2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/02/31 (طملت2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/02/31 (طملت2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/02/31 (طملت2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/02/31 (طملت2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/02/31 (طملت2032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-26000-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/02/31 (طملت2033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/02/31 (طملت2034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/02/31 (طملت2035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/03/21 (طجار3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/03/21 (طجار3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/03/21 (طجار3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/03/21 (طجار3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/03/21 (طجار3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/03/21 (طجار3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/03/21 (طجار3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/03/21 (طجار3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/03/21 (طجار3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/03/21 (طجار3019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/03/21 (طجار3020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/03/21 (طجار3021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/07/22 (طجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/07/22 (طجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/07/22 (طجار7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/07/22 (طجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/07/22 (طجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/07/22 (طجار7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/07/22 (طجار7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/07/22 (طجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/07/22 (طجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/07/22 (طجار7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/07/22 (طجار7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/07/22 (طجار7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/07/22 (طجار7022) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,198 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده