PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك مهر اقتصاد
بانك مهر اقتصاد ( ومهر ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:54:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 715 قیمت دیروز 715 تعداد معاملات 0 EPS 178
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 4.0
قیمت آخرین معامله 709 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 786
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 644
تاریخ آخرین معامله 1396/4/27 - 11:35:46   ارزش بازار (م ر) 8,580,000 تعداد سهام 12,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,500 704 717 10,000 1
2 100,000 695 720 72,000 2
1 10,000 675 730 50,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/4/27 707 701 710 28
146,293
103.410M
1396/4/26 715 708 720 32
275,463
196.953M
1396/4/25 717 715 735 28
208,291
149.429M
1396/4/24 719 706 735 25
192,747
138.676M
1396/4/21 716 710 720 25
147,728
105.820M
1396/4/20 713 705 745 18
167,994
119.700M
1396/4/19 722 701 751 14
149,082
107.700M
1396/4/18 750 750 753 65
1.642M
1.231B
1396/4/17 750 750 766 21
333,119
249.937M
1396/4/14 750 750 755 52
864,686
648.738M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 950 (2.06%) 2210
55.307M
52.435B
بانك تجارت (وتجارت) 638 (0.47%) 1639
76.951M
48.861B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 741 (4.96%) 1024
25.842M
19.402B
بانك گردشگري (وگردش) 800 (1.60%) 628
12.951M
9.953B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,023 (4.98%) 439
12.928M
26.148B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 986 (0.31%) 219
4.823M
4.755B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,110 (1.19%) 147
2.321M
2.445B
بانك سينا (وسينا) 976 (2.40%) 89
1.498M
1.496B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 993 (1.78%) 87
810,268
806.641M
بانك انصار (وانصار) 2,199 (0.14%) 42
486,398
1.069B
پست بانك ايران (وپست) 1,520 (2.36%) 39
1.088M
1.633B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 902 (0.22%) 28
266,001
239.407M
اعتباري توسعه (توسعه) 451 (0%) 6
81,000
36.531M
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 667 (4.87%) 2
25,000
16.675M
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0


چکیده