PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گواهي سيمان تيپ2فيروزكوه(ن)
گواهي سيمان تيپ2فيروزكوه(ن) ( سي تيپ2ن29 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  20:30:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,486 قیمت دیروز 6,486 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 6,486 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 6,810
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 6,162
تاریخ آخرین معامله 1401/12/23 - 14:00:01   ارزش بازار (م ر) 12,972 تعداد سهام 2,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/12/23 6,486 6,486 6,486 2
55,000
356.730M
1401/12/22 6,486 6,486 6,486 3
141,000
914.526M
1401/12/15 6,380 6,380 6,380 1
32,000
204.160M
1401/12/9 6,380 6,380 6,380 2
39,000
248.820M
1401/12/2 6,380 6,380 6,380 2
110,000
701.800M
1401/12/1 6,380 6,380 6,380 1
16,000
102.080M
1401/11/25 6,380 6,380 6,380 1
17,000
108.460M
1401/11/24 6,380 6,380 6,380 1
12,000
76.560M
1401/11/17 6,851 6,851 6,851 1
11,000
75.361M
1401/11/10 7,440 7,440 7,440 1
17,000
126.480M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان اردستان (اردستان) 22,440 (4.59%) 5451
6.660M
151.948B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 176,740 (5.00%) 3426
3.056M
539.707B
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 13,820 (3.02%) 2760
5.982M
83.278B
سيمان آبيك (سآبيك) 17,060 (4.91%) 2552
3.157M
54.899B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 29,330 (6.98%) 2064
12.277M
366.898B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 21,110 (4.97%) 1802
10.131M
213.316B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 36,810 (2.54%) 1289
1.769M
67.599B
سيمان كردستان (سكرد) 7,910 (3.18%) 1210
6.867M
55.423B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 10,800 (2.88%) 1158
7.022M
77.422B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 51,140 (4.39%) 1151
1.894M
99.294B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 31,790 (0.56%) 1058
3.200M
101.996B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 20,660 (3.77%) 922
2.809M
57.501B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 16,020 (3.73%) 856
3.302M
54.209B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 65,260 (4.99%) 723
617,700
40.684B
سيمان خوزستان (سخوز) 46,150 (6.96%) 591
566,575
26.697B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 13,800 (4.94%) 571
10.189M
140.397B
سيمان‌ دورود (سدور) 9,600 (1.54%) 545
2.856M
27.834B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 46,920 (0.39%) 467
580,729
27.130B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 36,600 (3.23%) 427
798,080
29.063B
سيمان ساوه (ساوه) 110,800 (3.69%) 419
285,164
31.623B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 85,180 (2.02%) 331
182,877
15.695B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 15,350 (0.72%) 291
1.398M
21.639B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 39,750 (3.62%) 289
314,740
12.439B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 21,570 (0%) 265
1.318M
28.822B
سيمان فارس نو (سفانو) 87,190 (3.35%) 250
201,775
18.290B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 5,140 (0.58%) 242
2.158M
10.695B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 105,000 (1.02%) 237
92,716
9.891B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 51,550 (3.46%) 236
133,199
7.022B
سيمان‌شاهرود (سرود) 33,700 (4.23%) 192
386,996
13.094B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 26,610 (2.63%) 172
318,214
8.712B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 45,250 (1.59%) 171
220,129
10.105B
سيمان‌ خزر (سخزر) 32,480 (2.67%) 147
188,503
6.142B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 27,900 (0.99%) 137
418,628
11.758B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 35,000 (4.89%) 103
326,499
11.743B
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 7,150 (1.38%) 90
364,376
2.545B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 52,420 (1.21%) 80
128,563
6.818B
سيمان كارون (سكارون) 57,900 (2.93%) 60
117,612
6.708B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 2,345 (2.67%) 28
536,300
1.260B
سيمان باقران (سباقر) 17,510 (0.85%) 16
239,813
4.215B
شركت سيمان لارستان (سلار) 33,950 (2.86%) 13
18,849
640.224M
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 46,000 (2.91%) 4
25,286
1.133B
گواهي سيمان تيپ2فراز(ن) (سي تيپ2ن23) 6,679 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2دشتستان(ن) (سي تيپ2ن35) 10,524 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ساوه(ن) (سي تيپ2ن14) 11,307 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2شمال(ن) (سي تيپ2ن37) 9,221 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2فارس نو(ن) (سي تيپ2ن04) 11,765 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2نهاوند(ن) (سي تيپ2ن25) 7,665 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2غرب(ن) (سي تيپ2ن10) 7,219 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2 اصفهان(ن) (سي تيپ2ن42) 6,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2فيروزكوه(ن) (سي تيپ2ن29) 6,486 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد شرق (سفيد) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2زاوه تربت(ن) (سي تيپ2ن21) 6,903 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2بجنورد(ن) (سي تيپ2ن13) 6,359 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2مازندران(ن) (سي تيپ2ن38) 8,381 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2خاش(ن) (سي تيپ2ن05) 10,240 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2تهران(ن) (سي تيپ2ن07) 8,175 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2شاهرود(ن) (سي تيپ2ن06) 6,882 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2خوزستان(ن) (سي تيپ2ن09) 9,699 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1,065 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2قاين(ن) (سي تيپ2ن15) 7,575 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ممتازان(ن) (سي تيپ2ن34) 10,553 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2كرمان(ن) (سي تيپ2ن30) 10,762 (0%) 0
0
0
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 12,910 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2كوير كاشان(ن) (سي تيپ2ن20) 7,690 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2هرمزگان(ن) (سي تيپ2ن32) 12,421 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2 لار سبزوار(ن) (سي تيپ2ن39) 5,959 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2بوكان(ن) (سي تيپ2ن41) 8,898 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2غرب آسيا(ن) (سي تيپ2ن19) 6,057 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2 فارس(ن) (سي تيپ2ن01) 10,578 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2زنجان(ن) (سي تيپ2ن08) 8,488 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2منددشتي(ن) (سي تيپ2ن36) 10,066 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2شرق(ن) (سي تيپ2ن16) 7,004 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2عمران انارك(ن) (سي تيپ2ن40) 7,871 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2دورود(ن) (سي تيپ2ن11) 6,663 (0%) 0
0
0
سيمان مجد خواف (سخواف) 1,190 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2خزر(ن) (سي تيپ2ن12) 7,442 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2اروميه(ن) (سي تيپ2ن03) 7,761 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2هگمتان(ن) (سي تيپ2ن24) 7,004 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2گيلان سبز(ن) (سي تيپ2ن31) 8,490 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ماهان كرمان(ن) (سي تيپ2ن17) 9,340 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2صوفيان(ن) (سي تيپ2ن02) 9,027 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ساروج بوشهر(ن) (سي تيپ2ن33) 12,173 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2آبيك(ن) (سي تيپ2ن27) 8,292 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2سامان غرب(ن) (سي تيپ2ن18) 8,896 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت توليدي سيمان فيروزكوه-سهامي عام- 833,000 55.530
ايجاددارايي درانبار 667,000 44.460

چکیده