PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ ( خاهن ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 09:29:47
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 27,750 قیمت دیروز 27,750 تعداد معاملات 0 EPS 291
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 95.4
قیمت آخرین معامله 26,960 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 29,130
790     (%2.85) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,800,504 حداقل قیمت مجاز 26,370
تاریخ آخرین معامله 1399/6/24 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 76,033,168 تعداد سهام 2,739,934,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/24 27,770 26,980 26,980 223
744,001
20.073B
1399/6/23 28,390 27,160 27,160 125
233,089
6.331B
1399/6/22 28,580 27,870 30,220 1,602
4.067M
116.241B
1399/6/19 29,330 28,160 28,160 173
330,166
9.297B
1399/6/18 29,640 28,210 28,210 31
54,015
1.524B
1399/6/17 29,690 28,440 28,440 93
250,464
7.123B
1399/6/16 29,930 29,540 32,000 3,142
13.346M
399.423B
1399/6/15 31,090 29,970 29,970 179
452,500
13.561B
1399/6/12 31,540 30,160 30,160 84
185,469
5.594B
1399/6/11 31,740 30,720 30,720 204
550,665
16.916B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/22 9 1395 155 243 115 111 73
1395/10/6 6 1395 132 243 64 111 103
1395/6/31 5 1395 160 111
1395/5/4 3 1395 160 243 49 111 26
1395/4/15 12 1395 160 243 111 111 66

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ خودرو (خودرو) 3,040 (5.00%) 1315
10.819M
32.890B
سايپا (خساپا) 2,630 (4.71%) 1048
9.465M
24.892B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 7,110 (2.27%) 864
7.367M
52.146B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 5,320 (4.83%) 294
1.092M
5.810B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 3,980 (4.78%) 224
3.767M
14.992B
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 210 (20,900.00%) 137
1.650M
346.500M
نيرو محركه‌ (خمحركه) 8,970 (4.98%) 90
367,382
3.295B
اختيارخ خودرو-4000-1399/07/09 (ضخود7057) 17 (29.17%) 84
5,671
100.163M
پارس‌ خودرو (خپارس) 9,390 (4.96%) 74
195,216
1.833B
رادياتور ايران‌ (ختور) 38,530 (4.98%) 57
91,437
3.523B
زامياد (خزاميا) 16,320 (4.95%) 39
93,464
1.525B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 23,750 (5.00%) 37
33,552
796.860M
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 11,150 (4.94%) 25
95,882
1.069B
بهمن ديزل (خديزل) 37,339 (5.00%) 18
5,524
206.261M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 18,810 (5.00%) 13
24,552
461.823M
سايپاآذين‌ (خاذين) 7,910 (4.93%) 12
138,612
1.096B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 8,250 (4.95%) 12
23,622
194.882M
ايران خودرو ديزل (خاور) 6,990 (4.99%) 10
26,543
185.536M
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 6,040 (4.88%) 9
12,281
74.177M
سايپا ديزل (خكاوه) 6,459 (4.99%) 8
24,865
160.603M
فنرسازي‌زر (خزر) 8,770 (4.98%) 5
4,321
37.895M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 9,640 (4.93%) 4
8,570
82.615M
ايركا پارت صنعت (خكار) 36,580 (4.99%) 4
4,485
164.061M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 27,070 (4.98%) 3
1,817
49.186M
فنرسازي‌خاور (خفنر) 20,000 (4.99%) 3
60,000
1.200B
چرخشگر (خچرخش) 20,380 (9.98%) 3
2,639
53.783M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 56,960 (4.99%) 3
502
28.594M
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 13,230 (4.96%) 2
7,600
100.548M
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,020,000 (0%) 2
1,858
1.895B
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 986,275 (1.95%) 1
5
4.931M
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,005,000 (0%) 1
990
994.950M
اختيارخ خودرو-5000-1399/07/09 (ضخود7062) 10 (100.00%) 1
9
90,000
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 14,723 (2.99%) 1
7,289
107.316M
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 92,400 (5.00%) 1
215
19.866M
توليدمحورخودرو (خمحور) 57,520 (4.99%) 1
20
1.150M
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 980,000 (0%) 1
31
30.380M
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 997,451 (0.05%) 1
1,000
997.451M
اختيارخ خودرو-8000-1399/07/09 (ضخود7068) 5 (66.67%) 1
1
5,000
اختيارخ خساپا-2600-1399/08/26 (ضسپا8019) 400 (63.64%) 1
1
400,000
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 50,550 (5.00%) 1
100
5.055M
اختيارخ خودرو-3600-1399/07/09 (ضخود7055) 100 (44.93%) 1
5
500,000
اختيارف خساپا-8500-1399/08/26 (طسپا8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2600-1399/07/09 (ضخود7047) 600 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-16000-1399/08/18 (ضپار8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2400-1399/07/09 (ضخود7046) 3,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8500-1399/08/18 (ضپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2200-1399/07/09 (ضخود7045) 1,844 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5500-1399/07/09 (طخود7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4000-1399/10/07 (ضخود1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3200-1399/07/09 (ضخود7053) 201 (4.74%) 0
0
0
اختيارف خودرو-8500-1399/07/09 (طخود7069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-19000-1399/08/18 (ضپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1900-1399/08/26 (طسپا8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1800-1399/07/09 (ضخود7042) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4600-1399/08/18 (طپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3400-1399/08/26 (ضسپا8023) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-15000-1399/08/18 (طپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4400-1399/08/26 (ضسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-10000-1399/08/18 (طپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6500-1399/07/09 (ضخود7065) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-12000-1399/08/18 (طپار8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-28000-1399/08/18 (طپار8049) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1600-1399/07/09 (طخود7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1399/07/09 (ضخود7064) 2 (66.67%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9000-1399/08/18 (طپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2800-1399/08/18 (طپار8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7000-1399/08/18 (طپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2000-1399/10/07 (ضخود1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3800-1399/07/09 (طخود7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1900-1399/07/09 (طخود7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2600-1399/08/18 (طپار8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6500-1399/08/26 (طسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1500-1399/08/26 (طسپا8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-5500-1399/07/09 (ضخود7063) 1 (92.31%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-12000-1399/08/18 (ضپار8037) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-5000-1399/10/07 (ضخود1046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4000-1399/08/18 (ضپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3400-1399/08/18 (طپار8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6500-1399/08/18 (طپار8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2400-1399/08/26 (طسپا8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2800-1399/07/09 (طخود7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3000-1399/08/18 (ضپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2400-1399/07/09 (طخود7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8500-1399/08/26 (ضسپا8038) 350 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4800-1399/08/26 (ضسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1399/08/26 (طسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4200-1399/08/18 (طپار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3000-1399/08/26 (ضسپا8021) 200 (14.29%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1200-1399/08/26 (طسپا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8000-1399/08/26 (ضسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5000-1399/08/18 (طپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1399/10/07 (طخود1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5000-1399/08/18 (ضپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1400-1399/07/09 (ضخود7052) 1,600 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1900-1399/07/09 (ضخود7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-8000-1399/07/09 (طخود7068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6000-1399/08/18 (ضپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4600-1399/07/09 (ضخود7060) 400 (2.83%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3200-1399/07/09 (طخود7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8000-1399/08/18 (طپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2400-1399/08/26 (ضسپا8018) 680 (11.23%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 351,052 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3800-1399/08/18 (طپار8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-11000-1399/08/18 (طپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6500-1399/08/18 (ضپار8028) 1 (0%) 0
0
0
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 43,310 (3.91%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5000-1399/08/26 (طسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2500-1399/10/07 (ضخود1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/07/09 (طخود7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7500-1399/08/18 (ضپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3000-1399/07/09 (ضخود7049) 305 (1.33%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3600-1399/08/26 (ضسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-13000-1399/08/18 (طپار8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6000-1399/08/26 (ضسپا8033) 100 (2.91%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1399/08/26 (طسپا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2800-1399/08/26 (طسپا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2200-1399/08/26 (ضسپا8017) 1,100 (12.00%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2600-1399/08/26 (طسپا8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2800-1399/07/09 (ضخود7048) 400 (18.86%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1300-1399/08/26 (طسپا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1399/08/26 (طسپا8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7500-1399/07/09 (ضخود7067) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3500-1399/10/07 (ضخود1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3400-1399/07/09 (ضخود7054) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1300-1399/07/09 (طخود7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-13000-1399/08/18 (ضپار8038) 1 (0%) 0
0
0
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 26,960 (2.85%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8000-1399/08/26 (طسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2200-1399/07/09 (طخود7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2600-1399/07/09 (طخود7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/10/07 (طخود1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7500-1399/08/26 (طسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6500-1399/07/09 (طخود7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-18000-1399/08/18 (طپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2800-1399/08/18 (ضپار8014) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1400-1399/07/09 (طخود7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-14000-1399/08/18 (ضپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1399/10/07 (ضخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-26000-1399/08/18 (ضپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/07/09 (طخود7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4400-1399/08/18 (طپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-26000-1399/08/18 (طپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1600-1399/08/26 (ضسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,597 (1.33%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1300-1399/07/09 (ضخود7051) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3200-1399/08/18 (طپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1200-1399/07/09 (طخود7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6500-1399/08/26 (ضسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5000-1399/08/26 (ضسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4600-1399/07/09 (طخود7060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/07/09 (طخود7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3200-1399/08/26 (طسپا8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7000-1399/08/18 (ضپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2600-1399/08/18 (ضپار8013) 8,500 (3.03%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1399/08/26 (طسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5500-1399/08/18 (ضپار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4000-1399/08/18 (طپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1399/07/09 (طخود7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2800-1399/08/26 (ضسپا8020) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1100-1399/08/26 (طسپا8007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/06/24 (جاتو906) 339,866 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8500-1399/08/18 (طپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1200-1399/07/09 (ضخود7050) 1,850 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4200-1399/07/09 (طخود7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-22000-1399/08/18 (ضپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7500-1399/08/26 (ضسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7500-1399/08/18 (طپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-8500-1399/07/09 (ضخود7069) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-15000-1399/08/18 (ضپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4600-1399/08/18 (ضپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-28000-1399/08/18 (ضپار8049) 1 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 22,260 (4.99%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7000-1399/08/26 (ضسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-17000-1399/08/18 (ضپار8042) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1399/07/09 (ضخود7066) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3600-1399/07/09 (طخود7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2200-1399/08/26 (طسپا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3200-1399/08/26 (ضسپا8022) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-9500-1399/07/09 (طخود7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3800-1399/08/26 (طسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9500-1399/08/18 (ضپار8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1399/08/26 (طسپا8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4200-1399/07/09 (ضخود7058) 26 (7.14%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6000-1399/08/26 (طسپا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3800-1399/08/26 (ضسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/07/09 (طخود7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-20000-1399/08/18 (طپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3000-1399/08/18 (طپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4400-1399/08/18 (ضپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-16000-1399/08/18 (طپار8041) 1 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7500-1399/07/09 (طخود7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5500-1399/08/26 (طسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1399/08/26 (طسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-30000-1399/08/18 (ضپار8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9500-1399/08/18 (طپار8034) 1 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4800-1399/08/18 (طپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/10/07 (طخود1040) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 1,000,000 (0.72%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1700-1399/08/26 (طسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4600-1399/08/26 (ضسپا8029) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-30000-1399/08/18 (طپار8050) 1 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3400-1399/08/26 (طسپا8023) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 907,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1500-1399/07/09 (ضخود7039) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1400-1399/08/26 (ضسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-20000-1399/08/18 (ضپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4800-1399/08/26 (طسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-24000-1399/08/18 (طپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/10/07 (طخود1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1200-1399/08/26 (ضسپا8008) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2000-1399/08/26 (ضسپا8016) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-11000-1399/08/18 (ضپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6000-1399/08/18 (طپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4800-1399/07/09 (طخود7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1399/08/26 (ضسپا8014) 2,160 (0.05%) 0
0
0
اختيارف خپارس-19000-1399/08/18 (طپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9000-1399/08/18 (ضپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-24000-1399/08/18 (ضپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4400-1399/07/09 (ضخود7059) 25 (8.70%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4200-1399/08/26 (ضسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1600-1399/07/09 (ضخود7040) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5500-1399/08/26 (ضسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-17000-1399/08/18 (طپار8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4400-1399/08/26 (طسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1700-1399/07/09 (ضخود7041) 1,500 (11.11%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-18000-1399/08/18 (ضپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4500-1399/10/07 (ضخود1045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3400-1399/08/18 (ضپار8017) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 23,868 (4.94%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-9000-1399/07/09 (طخود7070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5500-1399/08/18 (طپار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3000-1399/10/07 (ضخود1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1900-1399/08/26 (ضسپا8015) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-9000-1399/07/09 (ضخود7070) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1100-1399/08/26 (ضسپا8007) 1,100 (0.09%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7000-1399/08/26 (طسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 238 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-10000-1399/08/18 (ضپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4200-1399/08/26 (طسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1399/10/07 (طخود1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3200-1399/08/18 (ضپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1500-1399/08/26 (ضسپا8011) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3600-1399/08/18 (ضپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3800-1399/08/18 (ضپار8019) 2,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 820,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4800-1399/07/09 (ضخود7061) 2,075 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-14000-1399/08/18 (طپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1500-1399/07/09 (طخود7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1399/10/07 (ضخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/10/07 (طخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1399/08/26 (ضسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4200-1399/08/18 (ضپار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3400-1399/07/09 (طخود7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1700-1399/07/09 (طخود7041) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-9500-1399/07/09 (ضخود7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1399/10/07 (طخود1045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4400-1399/07/09 (طخود7059) 1 (0%) 0
0
0
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 13,459 (2.67%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/07/09 (طخود7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1700-1399/08/26 (ضسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1300-1399/08/26 (ضسپا8009) 2,900 (7.41%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 1,004,900 (0.49%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8000-1399/08/18 (ضپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4800-1399/08/18 (ضپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3600-1399/08/18 (طپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3800-1399/07/09 (ضخود7056) 77 (32.76%) 0
0
0
اختيارف خپارس-22000-1399/08/18 (طپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/10/07 (طخود1046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2000-1399/07/09 (ضخود7044) 1,700 (0.23%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3600-1399/08/26 (طسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 955,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4600-1399/08/26 (طسپا8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/10/07 (طخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/07/09 (طخود7066) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
خريد، واردات مواد اوليه، توليد، فروش و صادرات انواع قطعات آهنگري، طراحي و ساخت انواع قالبها و ابزارهاي مخصوص و تجهيزات صنعتي مورد نياز صنايع آهنگري كشور و فروش و صادرات آنها و انجام هرگونه عمليات و عقد قرارداد مربوطه

تلفن شرکت: 4245977-0411
نمابر شرکت: 4246024-0411
آدرس شرکت: ایران - تبریز - جاده سردرود
وب سایت شرکت: http://www.itforging.com
مدیر عامل: آقای جلال الدین حیرت انگیز
خريد، واردات مواد اوليه، توليد، فروش و صادرات انواع قطعات آهنگري، طراحي و ساخت انواع قالبها و ابزارهاي مخصوص و تجهيزات صنعتي مورد نياز صنايع آهنگري كشور و فروش و صادرات آنها و انجام هرگونه عمليات و عقد قرارداد مربوطه