PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ ( خاهن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:29:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 38,000 قیمت دیروز 38,030 تعداد معاملات 604 EPS 1201
30     (%0.08) بیشترین قیمت 38,100 ارزش 90,456,987,100 P/E 31.6
قیمت آخرین معامله 38,020 کمترین قیمت 38,000 حجم 2,380,251 حداکثر قیمت مجاز 40,310
10     (%0.03) اولین قیمت 38,000 حجم مبنا 1,314,406 حداقل قیمت مجاز 37,270
تاریخ آخرین معامله 1399/12/11 - 12:29:36   ارزش بازار (م ر) 104,117,492 تعداد سهام 2,739,934,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 358 38,010 38,010 110 1
24 1,172,828 38,000 38,020 18,659 7
2 100,262 37,990 38,030 970 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/11 38,000 38,000 38,100 604
2.380M
90.457B
1399/12/10 38,030 38,000 38,380 740
1.530M
58.164B
1399/12/9 38,010 38,000 38,200 509
1.568M
59.587B
1399/12/6 38,040 38,000 38,400 867
1.474M
56.053B
1399/12/5 38,060 38,000 38,490 1,021
1.714M
65.215B
1399/12/4 38,000 38,000 38,180 735
1.762M
66.967B
1399/12/3 38,010 38,000 38,240 659
1.823M
69.293B
1399/12/2 38,030 38,000 38,410 927
2.439M
92.765B
1399/11/29 38,010 37,990 38,100 1,069
5.573M
211.836B
1399/11/28 38,020 38,000 38,200 859
1.796M
68.275B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/11 6 1396 198 132 97 83 32
1396/5/4 3 1396 169 160 42 83 29
1396/1/5 12 1395 78 111
1396/1/5 12 1396 141 160 83 83 111
1395/10/22 9 1395 155 243 58 111 73

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سايپا (خساپا) 2,320 (1.69%) 2005
135.526M
314.420B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 3,916 (1.98%) 1938
21.526M
84.357B
ايران‌ خودرو (خودرو) 2,530 (1.94%) 1479
55.587M
140.635B
اختيارخ خودرو-3000-1400/02/08 (ضخود2007) 138 (10.40%) 1215
57,536
8.167B
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 3,620 (0.28%) 796
7.963M
28.502B
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 38,020 (0.03%) 604
2.380M
90.457B
اختيارخ خودرو-2500-1400/02/08 (ضخود2006) 286 (4.76%) 603
22,536
6.615B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 2,970 (1.98%) 385
3.385M
10.052B
اختيارخ خساپا-2500-1400/03/26 (ضسپا3004) 280 (8.53%) 385
20,687
6.045B
سايپا ديزل (خكاوه) 3,610 (3.99%) 146
1.843M
6.652B
اختيارخ خودرو-4000-1400/02/08 (ضخود2009) 46 (15.00%) 140
8,531
402.079M
اختيارخ خودرو-2000-1400/02/08 (ضخود2005) 638 (3.24%) 126
3,036
1.919B
اختيارخ خودرو-3500-1400/02/08 (ضخود2008) 78 (6.85%) 104
5,045
405.411M
اختيارخ خساپا-2000-1400/03/26 (ضسپا3003) 519 (6.79%) 99
4,447
2.387B
ايران خودرو ديزل (خاور) 5,994 (3.99%) 96
622,564
3.732B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 20,650 (1.99%) 93
200,068
4.131B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 2,710 (1.81%) 80
916,496
2.484B
زامياد (خزاميا) 8,350 (2.00%) 74
529,383
4.420B
نيرو محركه‌ (خمحركه) 4,830 (1.83%) 72
379,652
1.834B
پارس‌ خودرو (خپارس) 5,850 (1.85%) 49
425,067
2.487B
توليدمحورخودرو (خمحور) 60,190 (1.99%) 46
209,988
12.639B
اختيارخ خودرو-7000-1400/02/08 (ضخود2013) 13 (8.33%) 42
2,017
28.471M
اختيارخ خودرو-4500-1400/02/08 (ضخود2010) 23 (25.81%) 39
1,120
34.810M
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 92,460 (1.99%) 38
66,829
6.179B
اختيارخ خودرو-6000-1400/02/08 (ضخود2012) 20 (0%) 37
1,130
23.076M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 45,510 (1.98%) 32
34,020
1.548B
فنرسازي‌زر (خزر) 47,430 (1.98%) 31
123,246
5.846B
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 5,680 (1.90%) 31
69,098
392.477M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 16,290 (1.99%) 29
57,317
933.694M
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 960,000 (0.45%) 25
250,000
240.000B
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 1,000,000 (0.50%) 25
250,000
250.000B
بهمن ديزل (خديزل) 42,279 (2.00%) 23
523,511
22.134B
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 60,640 (1.99%) 23
23,790
1.443B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 2,470 (1.98%) 19
139,240
343.923M
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 110,080 (1.99%) 19
57,005
6.275B
اختيارخ خساپا-3000-1400/03/26 (ضسپا3005) 221 (23.26%) 17
409
112.438M
رادياتور ايران‌ (ختور) 23,410 (1.97%) 17
22,644
530.096M
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 14,910 (1.97%) 14
94,206
1.405B
سايپاآذين‌ (خاذين) 4,710 (1.88%) 13
42,880
201.965M
ايركا پارت صنعت (خكار) 21,640 (1.99%) 12
30,509
660.215M
اختيارخ خساپا-1400-1400/03/26 (ضسپا3000) 1,000 (4.76%) 10
210
216.500M
اختيارخ خودرو-5000-1400/02/08 (ضخود2011) 25 (8.70%) 10
180
4.780M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 28,200 (1.98%) 9
44,638
1.259B
چرخشگر (خچرخش) 18,170 (2.00%) 8
14,856
269.934M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 7,900 (1.99%) 6
12,229
96.609M
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 23,596 (5.00%) 4
2,811
66.328M
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 52,117 (2.00%) 4
1,494
77.863M
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 15,451 (2.00%) 4
3,375
52.147M
اختيارخ خساپا-1800-1400/03/26 (ضسپا3002) 700 (6.17%) 3
3
2.200M
اختيارف خودرو-2000-1400/02/08 (طخود2005) 10 (91.67%) 2
2
135,000
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,020,000 (0.99%) 1
7
7.140M
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 983,371 (0%) 1
10,000
9.834B
اختيارخ خساپا-1600-1400/03/26 (ضسپا3001) 930 (0%) 1
1
930,000
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3540-00/11/06 (هخود011) 150 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
فنرسازي‌خاور (خفنر) 21,690 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1400/03/26 (ضسپا3007) 50 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 16,810 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1400/03/26 (طسپا3003) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1400/02/08 (طخود2006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا038-3ماهه 18% (صايپا038) 960,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1400/02/08 (طخود2007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1400/06/23 (جاتو006) 279,181 (1.14%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3500-1400/03/26 (ضسپا3006) 60 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1400/03/26 (طسپا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1400/02/08 (طخود2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4500-1400/03/26 (طسپا3008) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 307,253 (20.67%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1400/03/26 (طسپا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3500-1400/03/26 (طسپا3006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف408-3ماهه 18% (صدف408) 902,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1400/02/08 (طخود2012) 1 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 249 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1400/03/26 (طسپا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4500-1400/03/26 (ضسپا3008) 26 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1400/02/08 (طخود2011) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 1,020,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1400/02/08 (طخود2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1400/02/08 (طخود2008) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا308-3ماهه 18% (صايپا308) 995,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خودرو-3598-00/12/06 (ظخود012) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 1,020,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف048-3ماهه 18% (صدف048) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1400/02/08 (طخود2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 912,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,001 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 153 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1400/03/26 (طسپا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1400/03/26 (طسپا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1400/03/26 (طسپا3001) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
خريد، واردات مواد اوليه، توليد، فروش و صادرات انواع قطعات آهنگري، طراحي و ساخت انواع قالبها و ابزارهاي مخصوص و تجهيزات صنعتي مورد نياز صنايع آهنگري كشور و فروش و صادرات آنها و انجام هرگونه عمليات و عقد قرارداد مربوطه

آدرس شرکت: ایران - تبریز - جاده سردرود
وب سایت شرکت: http://www.itforging.com
مدیر عامل: آقای جلال الدین حیرت انگیز
خريد، واردات مواد اوليه، توليد، فروش و صادرات انواع قطعات آهنگري، طراحي و ساخت انواع قالبها و ابزارهاي مخصوص و تجهيزات صنعتي مورد نياز صنايع آهنگري كشور و فروش و صادرات آنها و انجام هرگونه عمليات و عقد قرارداد مربوطه
وب سایت شرکت: http://www.itforging.ir/main.aspx
نمابر شرکت: 04134246024
تلفن امور سهام: 04134249281
مدیر مالی: آقای جواد زراعتی
تلفن شرکت: 85-04136245977
تلفن شرکت: 04134245977-85