PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك ملت
بانك ملت ( وبملت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:20
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,040 قیمت دیروز 4,030 تعداد معاملات 6265 EPS 444
10     (%0.25) بیشترین قیمت 4,140 ارزش 676,036,797,180 P/E 9.1
قیمت آخرین معامله 4,040 کمترین قیمت 3,970 حجم 167,273,005 حداکثر قیمت مجاز 4,270
10     (%0.25) اولین قیمت 4,030 حجم مبنا 29,702,970 حداقل قیمت مجاز 3,950
تاریخ آخرین معامله 1400/1/25 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 836,453,162 تعداد سهام 207,042,862,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 42,941 4,040 4,040 7,000 2
1 400,000 4,030 4,050 394,433 14
1 400,000 4,020 4,060 1,230,528 39


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/25 4,040 3,970 4,140 6,265
167.273M
676.037B
1400/1/24 4,030 3,990 4,090 5,429
100.866M
406.805B
1400/1/23 3,940 3,890 4,000 6,085
105.498M
415.564B
1400/1/22 3,870 3,820 3,930 8,829
310.355M
1,201.989B
1400/1/21 3,890 3,870 3,910 748
21.643M
83.759B
1400/1/18 3,940 3,930 4,020 2,924
78.991M
310.848B
1400/1/17 4,010 3,960 4,120 5,536
132.651M
532.318B
1400/1/16 4,040 4,040 4,100 8,166
289.625M
1,171.016B
1400/1/15 4,120 4,120 4,120 325
27.556M
113.533B
1400/1/14 4,200 4,140 4,140 337
6.236M
25.816B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/2 6 1396 138 102 37 80 3
1396/5/1 3 1396 133 12 80 4
1396/2/20 12 1396 133 501 80 80 10
1396/2/20 12 1395 102 10
1395/11/4 9 1395 102 475 5 10 361

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 2,620 (1.87%) 9617
330.414M
872.025B
بانك ملت (وبملت) 4,040 (0.25%) 6265
167.273M
676.037B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,350 (1.67%) 5466
209.795M
494.781B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,680 (1.83%) 3545
122.386M
330.050B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,480 (1.54%) 2051
35.532M
160.209B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 13,440 (0.15%) 2029
26.269M
352.730B
بانك شهر (وشهر) 5,623 (3.59%) 1068
7.836M
43.229B
اعتباري ملل (وملل) 13,346 (0.01%) 1006
23.626M
315.279B
بانك سامان (سامان) 9,595 (1.99%) 469
3.802M
36.662B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,540 (0.39%) 456
7.902M
19.892B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,650 (1.93%) 388
10.007M
86.568B
پست بانك ايران (وپست) 22,360 (1.97%) 311
5.352M
119.676B
بانك آينده (وآيند) 15,852 (4.00%) 129
564,022
8.941B
بانك سرمايه (سمايه) 5,162 (4.00%) 121
3.098M
15.990B
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 240 (17.24%) 56
1,750
455.025M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 103 (22.56%) 44
2,082
228.023M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 217 (16.86%) 26
684
156.080M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 57 (32.14%) 14
244
15.771M
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 380 (17.75%) 13
543
229.064M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 670 (12.30%) 11
149
104.730M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,163 (4.96%) 6
234,255
272.439M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 770 (9.52%) 6
91
68.855M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 680 (6.08%) 5
74
50.848M
بانك گردشگري (وگردش) 17,083 (2.00%) 4
2,933
50.104M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 667 (5.12%) 4
121
81.446M
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 150 (9.64%) 4
132
20.260M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 70 (20.45%) 3
23
1.555M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 451 (9.80%) 2
2
902,000
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 80 (49.04%) 2
15
1.300M
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 1,200 (2.83%) 1
2
2.400M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,451 (2.00%) 1
400
5.380M
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 50 (0%) 1
1
50,000
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 30 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 33 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 20 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,624 (0.31%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 51 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 501 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 945 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 3,100 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 15 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 45 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 40 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 35 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 230 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع انقلاب بانک ملت اداره کل امور مالی - پلاک 1443-اداره امور سهام کد پستی: 1591614311
تلفن شرکت: 9- 66970058
نمابر شرکت: 66970053
پست الکترونیک شرکت: Saham@bankmellat.ir
وب سایت شرکت: http://www.bankmellat.ir
مدیر سهام: آقای علی هژبری
مدیر روابط عمومی: آقای فرزان عباسی
مدیر مالی: آقای نقی شمسی
مدیر عامل: آقای علی رستگار
مدیر مالی: سيد نقي شمسي
مدیر سهام: آقاي حامد عازم
مدیر روابط عمومی: آقاي رشيد خضري
مدیر مالی: آقاي سيد نقي شمسي