PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026
مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026 ( اشاد1 ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 21:52:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 970,000 قیمت دیروز 970,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 970,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,018,500
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 921,500
تاریخ آخرین معامله 1399/4/23 - 11:36:30   ارزش بازار (م ر) 9,700,000 تعداد سهام 10,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 9,000 931,000 1,000,000 500 1
1 7,900 900,000 0 0 0
1 6,600 860,111 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/23 970,000 970,000 970,000 1
200
194.000M
1399/3/26 980,000 980,000 980,000 16
243,800
238.924B
1399/3/25 980,000 980,000 980,000 1
100
98.000M
1399/3/20 953,500 953,500 953,500 1
100
95.350M
1399/3/11 912,000 912,000 912,000 6
2,000
1.824B
1399/2/23 960,000 960,000 960,000 24
600,000
576.000B
1399/2/22 960,000 960,000 960,000 6
145,000
139.200B
1399/2/21 925,000 925,000 925,000 9
225,000
208.125B
1399/2/15 921,500 921,500 921,500 1
2,000
1.843B
1399/2/14 970,000 970,000 970,000 1
2,000
1.940B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105 (اراد38) 975,000 (2.50%) 80
15.698M
15,306.024B
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005 (اراد37) 984,000 (1.60%) 12
1.865M
1,835.166B
مشاركت دولتي9-شرايط خاص990909 (اشاد9) 990,004 (0.30%) 4
75,300
74.912B
مشاركت دولتي10-شرايط خاص001226 (اشاد10) 971,000 (0.36%) 3
4,300
4.174B
منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729 (افاد4) 945,000 (5.00%) 2
1,000
932.500M
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991224 (اجاد42) 989,999 (2.59%) 1
2,000
1.980B
مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212 (اراد23) 785,000 (1.88%) 1
1,000
785.000M
منفعت دولت8-ش.خاص تمدن0205 (افاد83) 785,000 (1.88%) 1
1,000
785.000M
مظنه پذيره نويسي اوراق دولتي (مظنه) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص ساير0205 (افاد84) 840,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212 (اراد22) 765,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاريزما0108 (افاد53) 746,872 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس0205 (افاد82) 762,000 (0%) 0
0
0
مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400 (گندم2) 960,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي4-شرايط خاص980730 (اشاد4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره3- اوراق منفعت دولت (مظنه3) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206 (اراد11) 825,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي2-شرايط خاص001227 (اشاد2) 873,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي2-شرايط خاص14000626 (افاد2) 913,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103 (اراد35) 978,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص بيمه0204 (افاد71) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104 (اراد36) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305 (اراد34) 999,970 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108 (افاد54) 820,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108 (افاد52) 890,886 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991118 (اجاد3) 803,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي8-شرايط خاص981030 (اشاد8) 991,007 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212 (اراد21) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص مهر0205 (افاد81) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص ساير0108 (افاد55) 923,650 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص ملت0109 (افاد62) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303 (اراد33) 930,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ساير0206 (اراد13) 885,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص ساير0204 (افاد74) 840,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي5-شرايط خاص980922 (اشاد5) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاردان0108 (افاد51) 920,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ ساير0212 (اراد24) 828,450 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0204 (اراد39) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره4- اوراق منفعت دولت (مظنه4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص نوين0204 (افاد73) 860,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026 (اشاد1) 970,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي3-شرايط خاص980713 (اشاد3) 999,122 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204 (افاد72) 642,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ0211 (اراد32) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي7-شرايط خاص981227 (اشاد7) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت0206 (اراد12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400 (سلامت6) 940,010 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي6-شرايط خاص981201 (اشاد6) 999,120 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص140109 (افاد61) 890,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت-با شرايط خاص140006 (افاد1) 1,001,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208 (اراد31) 1,000,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
صندوق سرمايه گذاري پارندپايدارسپهر 3,006,800 30.060
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صباتامين 928,000 9.280
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير 800,000 8.000
صندوق سرمايه گذاري نگين رفاه 666,000 6.660
شركت تامين سرمايه سپهر-سهامي خاص- 600,800 6.000
صندوق سرمايه گذاري مشترك افق كارگزاري بانك خاور 500,600 5.000
صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري 491,000 4.910
صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن 370,100 3.700
صندوق سرمايه گذاري گسترش فرداي ايرانيان 331,700 3.310
صندوق سرمايه گذاري پاداش سرمايه بهگزين 320,500 3.200
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي 308,300 3.080
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان 252,800 2.520
صندوق سرمايه گذاري امين آشناايرانيان 245,500 2.450
صندوق سرمايه گذاري اعتمادكارگزاري بانك ملي اير 240,000 2.400
صندوق سرمايه گذاري انديشه زرين پاسارگاد 150,000 1.500
صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار 120,000 1.200
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان 100,000 1.000

چکیده