PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك گردشگري
بانك گردشگري ( وگردش ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 10:11:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 17,427 قیمت دیروز 17,782 تعداد معاملات 8 EPS 223
355     (%2.00) بیشترین قیمت 17,427 ارزش 171,272,556 P/E 79.7
قیمت پایانی 17,781 کمترین قیمت 17,427 حجم 9,828 حداکثر قیمت مجاز 18,315
1     (%0.01) اولین قیمت 17,427 حجم مبنا 5,623,665 حداقل قیمت مجاز 17,427
تاریخ آخرین معامله 1399/12/9 - 9:47:48   ارزش بازار (م ر) 266,715,000 تعداد سهام 15,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 17,427 5,523,030 231
0 0 0 17,430 201,068 3
0 0 0 17,507 7,025 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/6 17,782 17,507 17,507 64
1.286M
22.510B
1399/12/5 17,864 17,591 17,591 64
1.324M
23.290B
1399/12/4 17,949 17,591 17,591 7
5,821
102.397M
1399/11/29 17,949 17,829 18,000 430
3.587M
63.961B
1399/11/28 18,192 17,958 18,200 324
1.937M
34.778B
1399/11/27 18,324 18,324 18,324 595
8.552M
156.702B
1399/11/26 18,697 18,469 18,900 336
2.384M
44.133B
1399/11/25 18,845 18,510 19,174 1,839
10.159M
191.453B
1399/11/21 18,693 18,304 18,783 1,960
7.597M
142.001B
1399/11/20 18,236 18,071 19,000 1,568
14.279M
260.396B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 3,720 (1.59%) 3476
182.763M
678.109B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,970 (1.97%) 1828
33.818M
404.816B
بانك سامان (سامان) 9,750 (0.59%) 1709
20.780M
202.511B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,420 (1.63%) 1318
87.147M
210.897B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,710 (1.59%) 1099
26.850M
99.459B
بانك تجارت (وتجارت) 2,650 (1.85%) 932
106.589M
282.460B
بانك شهر (وشهر) 5,740 (1.43%) 619
7.049M
40.306B
بانك سينا (وسينا) 3,370 (1.75%) 381
10.191M
34.345B
اعتباري ملل (وملل) 13,703 (2.00%) 289
1.985M
27.211B
بانك دي (دي) 21,643 (2.00%) 271
446,011
9.653B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,850 (1.78%) 171
1.550M
13.694B
پست بانك ايران (وپست) 16,640 (1.94%) 40
1.255M
20.876B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,480 (1.98%) 20
87,506
217.015M
بانك گردشگري (وگردش) 17,427 (2.00%) 8
9,828
171.273M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 329 (5.79%) 5
47
14.129M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 642 (0.93%) 5
110
70.052M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 230 (8.49%) 4
100
22.982M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 400 (1.23%) 3
126
50.400M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,773 (2.00%) 2
868
11.955M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 1,000 (4.03%) 2
13
13.000M
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 1,080 (0%) 2
200
218.000M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 620 (1.74%) 1
20
12.400M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 1,000 (0.30%) 1
1
1,000,000
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,202 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0.04%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 185 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 229 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 760 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 70 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 55 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,141 (2.98%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 166 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,360 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 145 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 7,056 (1.99%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,743 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 250 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 110 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 20,628 (3.34%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 220 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 530 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي وگردشگري ايران- 378,803,362 6.310
IFMصندوق.س.ا.بازارگرداني گروه گردشگري ايران 316,005,413 5.260
شركت آذرتجارت صنعت آژند-سهامي خاص- 299,486,752 4.990
شركت الماس شهرادشرق-سهامي خاص- 299,400,000 4.990
شركت تامين سرمايه امين-سهامي خاص- 286,400,000 4.770
شركت طلوع مرواريدكيش-سهامي خاص- 284,149,367 4.730
شركت عمراني سرمايه گذاري ايران-سهامي خاص- 262,459,788 4.370
شركت فرازعمران آريانا-سهامي خاص- 237,935,081 3.960
شركت توسعه تجارت دل عالم پرشيا-سهامي خاص- 212,070,000 3.530
شركت توسعه اميدافق گردشگري-سهامي خاص- 205,923,849 3.430
شركت هولارجي-سهامي خاص- 201,711,258 3.360
شركت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان-سهامي خا 196,718,299 3.270
شركت صباسامان تجارت بامداد-سهامي خاص- 181,089,188 3.010
شركت جامدسازان آرمان-سهامي خاص- 154,375,502 2.570
شركت تجارت بين الملل ميلادآريازيگورات-سهامي خ 152,390,000 2.530
شركت طرح سازه تنيان-سهامي خاص- 150,000,000 2.500
شركت گردشگري سفرخوش كام-سهامي خاص- 127,559,222 2.120
شركت نوين تجارت تنديس زاگرس-سهامي خاص- 121,664,000 2.020
شركت تجارت بين الملل ميلادپارس زيگورات-سهامي خ 119,875,000 1.990
شركت سكانداران تجارت پرشيا-سهامي خاص- 114,748,000 1.910
شركت نمادافزون پاسارگاد-سهامي خاص- 101,950,846 1.690
شركت بين المللي هتل لاله عسلويه-سهامي خاص- 101,005,715 1.680
شركت سيناتجارت بامدادالبرز-سهامي خاص- 96,212,047 1.600
شركت مسيرابريشم نوين-سهامي خاص- 71,689,817 1.190
شخص حقیقی 70,010,815 1.160
شركت ايران توسعه-سهامي خاص- 70,000,000 1.160
شخص حقیقی 64,000,000 1.060

چکیده