PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك گردشگري
بانك گردشگري ( وگردش ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 23:14:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 20,557 قیمت دیروز 19,963 تعداد معاملات 1286 EPS 210
594     (%2.98) بیشترین قیمت 20,561 ارزش 215,994,622,820 P/E 97.9
قیمت آخرین معامله 20,561 کمترین قیمت 20,190 حجم 10,507,275 حداکثر قیمت مجاز 20,561
598     (%3.00) اولین قیمت 20,561 حجم مبنا 5,141,917 حداقل قیمت مجاز 19,365
تاریخ آخرین معامله 1399/9/11 - 12:29:44   ارزش بازار (م ر) 308,355,000 تعداد سهام 15,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
116 1,220,128 20,561 0 0 0
3 12,037 20,560 0 0 0
1 250 20,552 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/11 20,557 20,190 20,561 1,286
10.507M
215.995B
1399/9/10 19,963 19,500 19,969 394
5.343M
106.662B
1399/9/9 19,388 18,914 19,910 2,265
15.455M
299.646B
1399/9/8 19,444 19,055 20,000 1,946
13.236M
257.350B
1399/9/5 19,448 18,600 19,747 2,138
11.430M
222.293B
1399/9/4 19,172 19,450 19,450 113
1.163M
22.630B
1399/9/1 19,096 17,470 19,308 2,316
14.148M
270.168B
1399/8/28 18,389 18,611 18,611 250
3.540M
65.890B
1399/8/27 18,069 18,170 18,385 378
2.459M
45.203B
1399/8/26 17,850 17,553 17,861 693
6.202M
110.716B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,940 (1.50%) 79977
1.955B
7,836.723B
بانك دي (دي) 49,900 (1.66%) 64627
150.046M
7,609.937B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,660 (2.92%) 29542
588.165M
2,194.082B
بانك ملت (وبملت) 5,710 (1.72%) 22978
329.255M
1,896.384B
بانك سرمايه (سمايه) 8,797 (5.00%) 19425
191.319M
1,689.166B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 5,370 (1.32%) 14819
370.013M
2,030.411B
پست بانك ايران (وپست) 17,110 (4.97%) 6715
64.660M
1,100.925B
اعتباري ملل (وملل) 15,415 (5.00%) 5895
82.337M
1,268.651B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,700 (0.60%) 4448
48.601M
567.349B
بانك آينده (وآيند) 23,663 (2.00%) 1845
8.105M
191.777B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,230 (4.70%) 1517
51.270M
216.982B
بانك گردشگري (وگردش) 20,561 (3.00%) 1286
10.507M
215.995B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,870 (2.51%) 1065
4.899M
53.943B
بانك شهر (وشهر) 8,145 (4.00%) 1058
29.703M
241.930B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,406 (2.00%) 1019
8.698M
108.173B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 450 (2.51%) 533
22,600
10.384B
بانك سينا (وسينا) 13,200 (4.93%) 483
6.062M
78.935B
بانك سامان (سامان) 11,480 (4.99%) 350
4.368M
50.150B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 620 (1.43%) 288
8,911
5.528B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 1,080 (0.09%) 218
5,979
6.506B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 230 (2.54%) 125
6,273
1.505B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 711 (1.93%) 111
3,284
2.491B
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 260 (3.17%) 84
3,797
1.004B
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 320 (21.21%) 84
4,329
1.345B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 383 (9.46%) 70
2,072
856.374M
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 890 (3.26%) 59
1,698
1.520B
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 942 (7.74%) 43
825
780.271M
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 155 (1.90%) 34
1,597
231.553M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,350 (2.53%) 20
294
405.168M
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 550 (10.00%) 4
13
7.000M
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 3,000 (0%) 4
100
250.000M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,427 (2.98%) 4
7,500
33.203M
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 100 (0%) 4
400
40.000M
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,800 (5.56%) 3
52
105.600M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,487 (3.57%) 2
12
17.844M
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 2,000 (0.25%) 2
4
7.998M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,730 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 175 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,350 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,475 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 80 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 1,077 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 5 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 2,513 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,300 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 450 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,690 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 2,300 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,726 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي وگردشگري ايران- 378,803,362 6.310
شركت آذرتجارت صنعت آژند-سهامي خاص- 299,486,752 4.990
شركت الماس شهرادشرق-سهامي خاص- 299,400,000 4.990
شركت تامين سرمايه امين-سهامي خاص- 286,400,000 4.770
شركت طلوع مرواريدكيش-سهامي خاص- 280,509,367 4.670
IFMصندوق.س.ا.بازارگرداني گروه گردشگري ايران 279,802,189 4.660
شركت عمراني سرمايه گذاري ايران-سهامي خاص- 262,459,788 4.370
شركت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان-سهامي خا 244,200,000 4.070
شركت فرازعمران آريانا-سهامي خاص- 239,335,081 3.980
شركت توسعه تجارت دل عالم پرشيا-سهامي خاص- 212,070,000 3.530
شركت توسعه اميدافق گردشگري-سهامي خاص- 205,100,000 3.410
شركت هولارجي-سهامي خاص- 189,991,316 3.160
شركت صباسامان تجارت بامداد-سهامي خاص- 181,089,188 3.010
شركت جامدسازان آرمان-سهامي خاص- 154,375,502 2.570
شركت تجارت بين الملل ميلادآريازيگورات-سهامي خ 152,390,000 2.530
شركت طرح سازه تنيان-سهامي خاص- 150,000,000 2.500
شركت گردشگري سفرخوش كام-سهامي خاص- 126,159,222 2.100
شركت نوين تجارت تنديس زاگرس-سهامي خاص- 121,664,000 2.020
شركت تجارت بين الملل ميلادپارس زيگورات-سهامي خ 119,875,000 1.990
شركت سكانداران تجارت پرشيا-سهامي خاص- 113,848,000 1.890
شركت نمادافزون پاسارگاد-سهامي خاص- 102,750,846 1.710
شركت بين المللي هتل لاله عسلويه-سهامي خاص- 98,296,915 1.630
شركت سيناتجارت بامدادالبرز-سهامي خاص- 94,469,031 1.570
شخص حقیقی 70,010,815 1.160
شركت مسيرابريشم نوين-سهامي خاص- 68,405,684 1.140
شخص حقیقی 64,000,000 1.060

چکیده