PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك گردشگري
بانك گردشگري ( وگردش ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:52:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 12,248 قیمت دیروز 12,207 تعداد معاملات 5261 EPS -69
41     (%0.34) بیشترین قیمت 12,573 ارزش 1,285,413,025,180 P/E -177.5
قیمت آخرین معامله 12,010 کمترین قیمت 11,900 حجم 104,947,417 حداکثر قیمت مجاز 12,573
197     (%1.61) اولین قیمت 12,308 حجم مبنا 6,000,000 حداقل قیمت مجاز 11,841
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 183,720,000 تعداد سهام 15,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 50,000 12,002 12,058 37,550 1
1 33,117 12,000 12,060 500 1
1 420 11,990 12,068 30,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 12,248 11,900 12,573 5,261
104.947M
1,285.413B
1400/9/9 12,207 11,810 12,299 6,376
110.633M
1,350.508B
1400/9/8 11,941 11,810 12,164 3,957
240.509M
2,872.021B
1400/8/19 11,370 11,370 11,370 394
7.107M
80.810B
1400/8/18 10,829 10,958 10,958 246
3.574M
39.160B
1400/8/17 10,639 10,639 10,639 1,027
67.777M
721.083B
1400/8/16 10,330 10,160 10,359 1,696
22.214M
229.456B
1400/8/15 10,058 9,997 10,339 9,441
115.624M
1,162.950B
1400/8/12 10,306 10,075 10,075 84
1.534M
15.453B
1400/8/11 10,386 10,083 10,083 27
148,208
1.494B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 1,905 (2.58%) 8093
224.990M
424.830B
بانك ملت (وبملت) 2,953 (1.40%) 6186
135.775M
401.962B
بانك گردشگري (وگردش) 12,010 (1.61%) 5261
104.947M
1,285.413B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,824 (0.11%) 4067
109.329M
198.661B
بانك سرمايه (سمايه) 7,096 (0.59%) 2199
19.489M
138.376B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,060 (1.67%) 1309
41.814M
86.106B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,242 (2.41%) 802
10.804M
34.899B
اختيارخ وتجارت-2000-1400/10/15 (ضجار1022) 130 (4.41%) 794
27,098
3.558B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 13,040 (0.31%) 743
22.447M
292.851B
بانك سينا (وسينا) 2,491 (5.00%) 707
41.385M
103.730B
بانك شهر (وشهر) 4,570 (0.18%) 606
7.471M
34.389B
پست بانك ايران (وپست) 19,970 (5.00%) 581
4.508M
90.647B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,988 (3.33%) 506
20.455M
62.056B
اختيارخ وتجارت-2500-1400/10/15 (ضجار1023) 23 (17.86%) 423
16,195
378.434M
اعتباري ملل (وملل) 8,523 (4.76%) 291
1.523M
13.113B
بانك خاورميانه (وخاور) 5,130 (0.77%) 271
1.899M
9.597B
اختيارخ وتجارت-1600-1400/10/15 (ضجار1020) 400 (5.26%) 121
4,812
1.802B
اختيارخ وبملت-3000-1400/11/13 (ضملت1133) 382 (7.51%) 48
585
214.999M
بانك ايران زمين (وزمين) 10,059 (4.00%) 47
515,112
5.182B
اختيارخ وبصادر-2500-1400/11/06 (ضصاد1114) 54 (6.90%) 33
1,645
88.722M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/11/06 (ضصاد1113) 175 (1.69%) 29
928
154.063M
اختيارخ وبملت-2000-1400/11/13 (ضملت1131) 1,085 (7.89%) 16
523
603.004M
اختيارخ وبصادر-1600-1400/11/06 (ضصاد1111) 379 (0.26%) 11
256
98.471M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/10/15 (ضجار1021) 250 (15.21%) 10
336
78.608M
اختيارخ وتجارت-1400-1400/10/15 (ضجار1019) 580 (16.47%) 7
29
16.508M
اختيارخ وبملت-4000-1400/11/13 (ضملت1135) 70 (18.60%) 7
70
5.760M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/11/06 (ضصاد1112) 225 (19.64%) 2
10
2.257M
اختيارخ وپارس-1600-1400/10/22 (ضپاس1009) 550 (8.33%) 2
40
22.000M
اختيارخ وبصادر-1400-1400/11/06 (ضصاد1110) 500 (17.10%) 2
109
63.500M
اختيارخ وبملت-3500-1400/11/13 (ضملت1134) 167 (16.08%) 2
8
1.526M
اختيارخ وپارس-2000-1400/10/22 (ضپاس1011) 300 (20.84%) 2
13
3.900M
اختيارخ وپارس-1800-1400/10/22 (ضپاس1010) 400 (0%) 2
4
1.595M
اختيارف وبملت-3000-1400/11/13 (طملت1133) 180 (28.57%) 2
13
2.340M
اختيارخ وبملت-2500-1400/11/13 (ضملت1132) 699 (0.43%) 2
49
34.290M
اختيارف وتجارت-2000-1400/10/15 (طجار1022) 150 (33.04%) 1
1
150,000
اختيارخ وپارس-3000-1400/10/22 (ضپاس1013) 56 (0%) 1
5
280,000
اختيارف وتجارت-2500-1400/10/15 (طجار1023) 700 (75.00%) 1
3
2.100M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,082 (2.95%) 1
137
148,234
اختيارف وبصادر-3000-1400/11/06 (طصاد1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6624-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1400/11/06 (طصاد1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/10/15 (طجار1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/11/06 (ضصاد1115) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/10/15 (ضجار1025) 211 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/10/22 (ضپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تجارت-3597-01/08/17 (هتجار108) 376 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/11/13 (طملت1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/11/13 (طملت1138) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/11/06 (طصاد1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/11/13 (طملت1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1400/10/22 (طپاس1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/10/22 (طپاس1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/11/06 (ضصاد1117) 650 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-3217-01/08/25 (ظصادر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1400/10/15 (طجار1020) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/11/06 (ضصاد1116) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/11/06 (طصاد1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/11/13 (ضملت1137) 5 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 7,339 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت-6153-01/08/21 (ظملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-3189-01/08/10 (هصادر108) 292 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/11/13 (ضملت1138) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1400/11/06 (طصاد1111) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/10/22 (ضپاس1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/10/22 (طپاس1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1400/10/22 (طپاس1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/11/06 (طصاد1113) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/10/15 (طجار1021) 120 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 9,971 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/10/22 (طپاس1011) 60 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/10/22 (طپاس1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/10/15 (طجار1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/11/06 (طصاد1112) 70 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/12/08 (جبانك012) 6,140 (0.68%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/11/13 (ضملت1136) 20 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 932 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/10/22 (طپاس1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6737-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/10/15 (طجار1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2500-1400/11/13 (طملت1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1400/10/15 (ضجار1024) 12 (9.09%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/10/22 (ضپاس1014) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تجارت-3628-01/09/02 (ظتجار109) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/10/22 (طپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1400/11/13 (طملت1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1400/10/22 (ضپاس1012) 140 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت-6100-01/08/04 (هملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1400/10/15 (طجار1019) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/10/15 (ضجار1026) 20 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/11/13 (طملت1134) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/11/13 (طملت1137) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/11/06 (طصاد1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
IFMصندوق.س.ا.بازارگرداني گروه گردشگري ايران 1,281,875,067 8.540
شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي وگردشگري ايران- 947,008,405 6.310
شركت آذرتجارت صنعت آژند-سهامي خاص- 748,716,880 4.990
شركت تامين سرمايه امين-سهامي خاص- 716,000,000 4.770
شركت عمراني سرمايه گذاري ايران-سهامي خاص- 710,209,788 4.730
شركت طلوع مرواريدكيش-سهامي خاص- 696,841,804 4.640
شركت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان-سهامي خا 593,501,795 3.950
شركت تجارت بين الملل ميلادآريازيگورات-سهامي خ 486,125,000 3.240
شركت تجارت بين الملل ميلادپارس زيگورات-سهامي خ 454,237,107 3.020
شركت گردشگري سفرخوش كام-سهامي خاص- 441,583,055 2.940
شركت توسعه اميدافق گردشگري-سهامي خاص- 433,573,849 2.890
شركت صباسامان تجارت بامداد-سهامي خاص- 385,678,084 2.570
شركت جامدسازان آرمان-سهامي خاص- 353,456,694 2.350
شركت نوين تجارت تنديس زاگرس-سهامي خاص- 340,448,415 2.260
شركت فرازعمران آريانا-سهامي خاص- 294,887,702 1.960
شركت الماس شهرادشرق-سهامي خاص- 294,085,783 1.960
شركت نمادافزون پاسارگاد-سهامي خاص- 271,077,115 1.800
شركت هولارجي-سهامي خاص- 250,019,390 1.660
شركت سيناتجارت بامدادالبرز-سهامي خاص- 241,782,047 1.610
شركت توسعه تجارت دل عالم پرشيا-سهامي خاص- 212,070,000 1.410
شركت مسيرابريشم نوين-سهامي خاص- 161,280,260 1.070

چکیده