PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك گردشگري
بانك گردشگري ( وگردش ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 23:59:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,160 قیمت دیروز 11,310 تعداد معاملات 188 EPS -656
150     (%1.33) بیشترین قیمت 11,110 ارزش 30,664,648,430 P/E -17.0
قیمت آخرین معامله 10,980 کمترین قیمت 10,980 حجم 2,790,798 حداکثر قیمت مجاز 11,640
330     (%2.92) اولین قیمت 11,000 حجم مبنا 6,000,000 حداقل قیمت مجاز 10,980
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 12:29:01   ارزش بازار (م ر) 167,400,000 تعداد سهام 15,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 10,980 1,002,744 21
0 0 0 10,990 40,653 2
0 0 0 11,000 100,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/3 11,160 10,980 11,110 188
2.791M
30.665B
1401/3/2 11,310 11,000 11,100 140
624,967
6.884B
1401/3/1 11,340 11,070 11,600 985
9.809M
111.235B
1401/2/31 11,410 11,230 11,480 293
2.750M
30.889B
1401/2/28 11,570 11,050 11,710 943
14.021M
162.270B
1401/2/27 11,390 11,230 11,750 1,461
9.544M
108.727B
1401/2/26 11,570 11,400 11,670 321
5.852M
67.711B
1401/2/25 11,520 11,230 11,610 211
2.808M
32.520B
1401/2/24 11,460 11,360 11,710 1,091
4.851M
55.335B
1401/2/21 11,710 11,390 12,030 955
10.408M
121.826B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 3,890 (0.73%) 4592
140.559M
542.694B
بانك تجارت (وتجارت) 2,137 (0.56%) 4069
116.717M
248.585B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,138 (0.60%) 4004
125.983M
269.932B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,967 (0.96%) 1814
47.973M
94.605B
بانك سامان (سامان) 3,657 (2.99%) 1688
86.964M
317.635B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,795 (1.15%) 1258
25.751M
98.033B
بانك سينا (وسينا) 2,378 (2.86%) 934
25.982M
61.795B
پست بانك ايران (وپست) 4,020 (1.52%) 696
11.609M
46.888B
اعتباري ملل (وملل) 7,610 (3.91%) 544
3.745M
28.872B
بانك سرمايه (سمايه) 3,766 (2.99%) 396
5.457M
20.561B
بانك شهر (وشهر) 4,555 (2.38%) 381
3.918M
17.804B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 8,970 (0.11%) 348
8.163M
73.149B
بانك خاورميانه (وخاور) 5,730 (4.02%) 304
8.166M
48.795B
بانك گردشگري (وگردش) 10,980 (2.92%) 188
2.791M
30.665B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,300 (1.23%) 91
5.105M
16.999B
بانك ايران زمين (وزمين) 9,510 (1.96%) 74
406,392
3.877B
اختيارخ وبملت-4000-1401/03/18 (ضملت3013) 69 (68.29%) 31
936
49.188M
اختيارخ وبصادر-2500-1401/03/11 (ضصاد3016) 1 (0%) 21
1,039
1.939M
اختيارخ وتجارت-2000-1401/07/20 (ضجار7050) 514 (22.38%) 9
122
50.720M
اختيارخ وتجارت-2200-1401/07/20 (ضجار7051) 300 (0.33%) 7
139
41.807M
اختيارخ وبملت-2500-1401/03/18 (ضملت3010) 1,350 (1.89%) 6
100
132.500M
اختيارخ وبصادر-2000-1401/03/11 (ضصاد3015) 150 (13.79%) 3
21
3.150M
اختيارخ وبملت-3500-1401/03/18 (ضملت3012) 381 (25.33%) 3
102
38.740M
اختيارخ وبصادر-1800-1401/03/11 (ضصاد3014) 336 (14.68%) 3
103
34.568M
اختيارخ وبملت-4500-1401/03/18 (ضملت3014) 10 (37.50%) 2
104
1.032M
اختيارخ وپارس-1800-1401/07/27 (ضپاس7037) 460 (45,900.00%) 2
200
92.000M
اختيارخ وبملت-4500-1401/08/18 (ضملت8053) 250 (24,900.00%) 1
100
25.000M
اختيارخ وتجارت-1700-1401/07/20 (ضجار7047) 660 (4.35%) 1
6
3.960M
اختيارخ وبصادر-1600-1401/08/11 (ضصاد8040) 860 (3.61%) 1
10
8.600M
اختيارخ وتجارت-1900-1401/07/20 (ضجار7049) 480 (4.00%) 1
2
960,000
اختيارخ وبملت-2000-1401/03/18 (ضملت3009) 1,850 (2.06%) 1
3
5.550M
اختيارخ وتجارت-2400-1401/07/20 (ضجار7052) 270 (1.82%) 1
10
2.700M
اختيارخ وبملت-3000-1401/03/18 (ضملت3011) 920 (7.98%) 1
4
3.680M
اختيارف وپارس-3000-1401/02/28 (طپاس2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1900-1401/07/27 (ضپاس7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1401/08/18 (طملت8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1401/07/20 (طجار7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1401/03/18 (طملت3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1800-1401/03/18 (ضملت3008) 2,020 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1401/08/18 (ضملت8050) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6737-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1401/03/11 (ضصاد3017) 75 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1401/08/18 (طملت8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1401/03/18 (طملت3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1401/02/28 (ضپاس2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1401/03/11 (طصاد3011) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1700-1401/08/11 (طصاد8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1900-1401/08/11 (طصاد8043) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. وگردش-13359-020122 (هوگردش0201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1401/02/28 (طپاس2011) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2600-1401/07/20 (ضجار7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1200-1401/02/28 (طپاس2009) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1401/08/11 (طصاد8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت-6153-01/08/21 (ظملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-3189-01/08/10 (هصادر108) 292 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1401/07/27 (ضپاس7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6624-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1401/03/11 (طصاد3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1401/08/18 (طملت8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3250-1401/07/27 (طپاس7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1401/07/20 (طجار7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1700-1401/08/11 (ضصاد8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2600-1401/08/11 (طصاد8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1401/07/20 (طجار7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2800-1401/07/20 (ضجار7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1401/07/20 (طجار7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3250-1401/08/11 (طصاد8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1401/07/20 (ضجار7045) 899 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 13,580 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1401/02/28 (طپاس2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1401/07/20 (طجار7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1401/03/11 (طصاد3014) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1401/03/18 (طملت3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1401/03/18 (ضملت3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1401/08/18 (ضملت8052) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1401/08/18 (طملت8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1401/02/28 (طپاس2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1401/08/11 (طصاد8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3750-1401/08/18 (طملت8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3250-1401/08/11 (ضصاد8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1401/08/18 (ضملت8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2800-1401/07/27 (ضپاس7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1401/07/27 (طپاس7037) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1401/08/18 (طملت8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1401/08/11 (طصاد8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1401/03/11 (طصاد3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1401/03/11 (طصاد3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1700-1401/07/27 (طپاس7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1200-1401/02/28 (ضپاس2009) 834 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2800-1401/08/11 (طصاد8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2600-1401/07/27 (ضپاس7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1401/08/18 (ضملت8055) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2200-1401/07/27 (طپاس7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تجارت-3597-01/08/17 (هتجار108) 376 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1401/07/20 (طجار7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1401/08/11 (ضصاد8042) 680 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1401/03/18 (طملت3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1401/07/20 (طجار7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1401/02/28 (ضپاس2011) 460 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1401/02/28 (ضپاس2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1401/07/27 (طپاس7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1400-1401/03/11 (ضصاد3012) 700 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-3217-01/08/25 (ظصادر108) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1401/08/18 (طملت8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1401/07/20 (طجار7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3250-1401/08/18 (ضملت8049) 1,020 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2400-1401/08/11 (ضصاد8046) 249 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3250-1401/08/18 (طملت8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2400-1401/08/11 (طصاد8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1900-1401/08/11 (ضصاد8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2800-1401/08/11 (ضصاد8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1401/03/11 (ضصاد3011) 950 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2400-1401/07/27 (طپاس7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1401/02/28 (طپاس2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1401/03/11 (طصاد3015) 30 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2200-1401/08/11 (ضصاد8045) 370 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1401/08/18 (طملت8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1401/03/18 (طملت3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3250-1401/07/27 (ضپاس7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2200-1401/08/11 (طصاد8045) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1401/06/09 (جبانك106) 7,503 (0.21%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1401/07/20 (ضجار7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1401/07/27 (ضپاس7039) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1401/08/18 (ضملت8046) 1,620 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. وگردش-13415-020129 (ظوگردش0201) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1401/07/27 (طپاس7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2200-1401/07/27 (ضپاس7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت-6100-01/08/04 (هملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2600-1401/08/11 (ضصاد8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1400-1401/02/28 (طپاس2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1401/02/28 (طپاس2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1401/03/11 (ضصاد3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تجارت-3628-01/09/02 (ظتجار109) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3750-1401/08/18 (ضملت8051) 720 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1401/08/18 (ضملت8047) 1,440 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2800-1401/07/27 (طپاس7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1401/02/28 (ضپاس2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1401/08/11 (ضصاد8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1700-1401/07/27 (ضپاس7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1401/08/11 (طصاد8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1401/08/11 (ضصاد8044) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1401/08/18 (طملت8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1900-1401/07/27 (طپاس7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1401/07/20 (طجار7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2500-1401/03/18 (طملت3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2400-1401/07/27 (ضپاس7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1401/02/28 (ضپاس2013) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1401/07/27 (طپاس7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1401/03/11 (ضصاد3013) 470 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1401/07/20 (ضجار7046) 800 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1401/07/20 (ضجار7048) 639 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1401/03/18 (ضملت3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1401/03/18 (طملت3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1401/07/27 (ضپاس7035) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1400-1401/02/28 (ضپاس2010) 627 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1401/02/28 (ضپاس2012) 250 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1401/03/18 (طملت3011) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1401/03/11 (طصاد3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1401/07/20 (طجار7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1401/03/11 (طصاد3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1800-1401/03/18 (طملت3008) 10 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 932 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2600-1401/07/27 (طپاس7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1401/07/20 (طجار7050) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 9,971 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1401/08/18 (ضملت8048) 1,270 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
IFMصندوق.س.ا.بازارگرداني گروه گردشگري ايران 1,294,590,366 8.630
شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي وگردشگري ايران- 1,180,594,870 7.870
شركت گروه هتل هاي بين المللي ركسان-سهامي خاص- 782,340,896 5.210
شركت طلوع مرواريدكيش-سهامي خاص- 777,644,368 5.180
شركت تامين سرمايه امين-سهامي خاص- 716,000,000 4.770
شركت الماس شهرادشرق-سهامي خاص- 638,931,540 4.250
شركت گردشگري سفرخوش كام-سهامي خاص- 458,583,055 3.050
شركت طلايه داران تجارت كاسپين-سهامي خاص- 457,339,184 3.040
شركت فرآيندكمال پارسه ارزش-سهامي خاص- 411,893,975 2.740
شركت تجارت انديشه فروزان-سهامي عام- 392,840,000 2.610
شركت نوين تجارت تنديس زاگرس-سهامي خاص- 391,775,784 2.610
شركت توسعه اميدافق گردشگري-سهامي خاص- 328,563,273 2.190
شركت رانش محرك-سهامي خاص- 289,437,909 1.920
شركت تجارت بين الملل ميلادپارس زيگورات-سهامي خ 236,224,607 1.570
شركت عمراني سرمايه گذاري ايران-سهامي خاص- 228,263,375 1.520
شركت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان-سهامي خا 185,213,947 1.230
شركت تجارت اوپال طلايي كيش-بامسئوليت محدود- 168,279,505 1.120
شركت بين المللي هتل لاله عسلويه-سهامي خاص- 163,516,506 1.090
شركت طرح سازه تنيان-سهامي خاص- 151,960,436 1.010

چکیده