PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك گردشگري
بانك گردشگري ( وگردش ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 16:21:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,896 قیمت دیروز 1,900 تعداد معاملات 31 EPS 549
4     (%0.21) بیشترین قیمت 1,896 ارزش 656,302,296 P/E 3.5
قیمت پایانی 1,896 کمترین قیمت 1,896 حجم 346,151 حداکثر قیمت مجاز 1,972
4     (%0.21) اولین قیمت 1,896 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,896
تاریخ آخرین معامله 1398/6/27 - 12:17:59   ارزش بازار (م ر) 11,376,000 تعداد سهام 6,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 1,896 5,050,668 151
0 0 0 1,909 10,000 1
0 0 0 1,910 43,520 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/6/26 1,900 1,896 1,934 361
3.487M
6.625B
1398/6/25 1,934 1,934 1,934 209
9.433M
18.243B
1398/6/13 1,860 1,820 1,910 729
8.764M
16.302B
1398/6/12 1,872 1,845 1,929 664
5.905M
11.057B
1398/6/11 1,888 1,800 1,897 1,368
16.546M
31.245B
1398/6/10 1,842 1,837 1,892 581
6.458M
11.892B
1398/6/9 1,893 1,750 1,952 870
10.280M
19.465B
1398/6/6 1,900 1,772 1,980 1,155
13.816M
26.255B
1398/6/5 1,968 1,900 2,005 1,560
22.201M
43.700B
1398/6/4 1,997 1,936 2,038 1,902
28.754M
57.411B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 474 (2.47%) 35167
1.211B
569.991B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 520 (1.52%) 29623
905.225M
468.873B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,180 (0.73%) 5587
114.533M
243.975B
بانك دي (دي) 4,550 (4.89%) 5088
51.050M
235.124B
اعتباري ملل (وملل) 2,590 (2.26%) 4944
37.917M
97.026B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,441 (4.81%) 3853
46.176M
159.555B
بانك سامان (سامان) 2,903 (0.79%) 3648
57.949M
169.143B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,275 (4.98%) 1980
12.572M
54.053B
پست بانك ايران (وپست) 5,262 (4.98%) 1407
14.419M
75.981B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,308 (4.98%) 1128
27.720M
91.547B
بانك سينا (وسينا) 2,701 (2.39%) 789
14.404M
38.780B
بانك سرمايه (سمايه) 1,480 (4.45%) 375
2.799M
4.112B
بانك خاورميانه (وخاور) 3,540 (1.99%) 250
2.393M
8.461B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,049 (0.92%) 238
4.307M
8.826B
اختيارخ وتجارت-600-1398/07/07 (ضجار7003) 2 (33.33%) 108
6,637
14.446M
بانك آينده (وآيند) 1,741 (2.30%) 63
321,117
561.171M
اختيارخ وتجارت-500-1398/07/07 (ضجار7002) 15 (37.50%) 54
4,078
58.942M
بانك گردشگري (وگردش) 1,896 (0.21%) 31
346,151
656.302M
اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08 (ضجار1003) 51 (7.27%) 30
1,788
90.105M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,201 (1.34%) 27
31,890
70.721M
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 (ضجار1002) 90 (9.76%) 13
926
75.580M
اختيارخ وتجارت-400-1398/10/08 (ضجار1001) 170 (0%) 4
97
16.560M
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 2,030 (4.91%) 2
4
56.861M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 2,026 (1.96%) 1
995
2.016M
اختيارخ وبملت-2800-1398/08/29 (ضملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/07/07 (طجار7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/07/07 (طجار7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/08/29 (طملت8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/10/08 (طجار1000) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/09/10 (جبانك809) 1,848 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/08/29 (ضملت8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/10/08 (طجار1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1398/07/07 (ضجار7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/08/29 (ضملت8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/10/08 (طجار1005) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1398/07/07 (ضجار7000) 190 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/08/29 (طملت8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/08/29 (طملت8004) 1 (0%) 0
0
0
بانك ملت (وبملت) 4,190 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/08/29 (ضملت8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/10/08 (طجار1006) 120 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/08/29 (طملت8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/08/29 (طملت8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/08/29 (طملت8013) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/07/07 (طجار7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/07/07 (ضجار7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/08/29 (ضملت8005) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 990 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/10/08 (ضجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/08/29 (طملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/08/29 (طملت8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/10/08 (طجار1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/07/07 (طجار7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/08/29 (ضملت8009) 777 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/08/29 (طملت8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/07/07 (ضجار7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/07/07 (طجار7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/08/29 (ضملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/08/29 (ضملت8008) 1,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/08/29 (طملت8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/07/07 (طجار7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/08/29 (ضملت8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1398/07/07 (ضجار7001) 109 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/07/07 (ضجار7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/08/29 (طملت8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/07/07 (طجار7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1398/10/08 (ضجار1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/08/29 (طملت8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/10/08 (طجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/08/29 (طملت8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/10/08 (طجار1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/08/29 (ضملت8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/08/29 (طملت8003) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/08/29 (طملت8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-700-1398/10/08 (ضجار1004) 32 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1398/10/08 (ضجار1005) 70 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/10/08 (طجار1009) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/10/08 (ضجار1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/10/08 (ضجار1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/08/29 (طملت8012) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/08/29 (طملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/10/08 (ضجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/08/29 (ضملت8007) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/08/29 (طملت8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/08/29 (ضملت8006) 1,129 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/07/07 (طجار7009) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/08/29 (ضملت8011) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/07/07 (طجار7007) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/10/08 (طجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/07/07 (طجار7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/07/07 (ضجار7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/10/08 (طجار1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/08/29 (ضملت8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/08/29 (ضملت8004) 1,720 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/08/29 (ضملت8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-700-1398/07/07 (ضجار7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/08/29 (ضملت8001) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/08/29 (ضملت8012) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/06/20 (جبانك806) 1,455 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي وگردشگري ايران- 378,975,000 6.310
شركت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان-سهامي خا 300,000,000 5.000
شركت تامين سرمايه امين-سهامي خاص- 300,000,000 5.000
شركت تامين سرمايه نوين-سهامي عام- 300,000,000 5.000
شركت آذرتجارت صنعت آژند-سهامي خاص- 299,486,752 4.990
شخص حقیقی 298,500,000 4.970
شركت طلوع مرواريدكيش-سهامي خاص- 280,509,367 4.670
شركت فرازعمران آريانا-سهامي خاص- 280,128,314 4.660
صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي 250,921,090 4.180
شركت صباسامان تجارت بامداد-سهامي خاص- 241,988,688 4.030
IFMصندوق.س.ا.بازارگرداني گروه گردشگري ايران 241,357,642 4.020
شركت گردشگري سفرخوش كام-سهامي خاص- 222,000,000 3.700
شركت تجارت بين الملل ميلادآريازيگورات-سهامي خ 152,390,000 2.530
شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان-سهام 151,599,820 2.520
شركت طرح سازه تنيان-سهامي خاص- 150,000,000 2.500
شركت توسعه اميدافق گردشگري-سهامي خاص- 144,057,704 2.400
شركت نمادافزون پاسارگاد-سهامي خاص- 139,036,190 2.310
شركت نوين تجارت تنديس زاگرس-سهامي خاص- 125,200,000 2.080
شركت آتيه سازان صنعت سپاهان-سهامي خاص- 100,513,000 1.670
شخص حقیقی 100,000,000 1.660
شركت هولارجي-سهامي خاص- 70,800,000 1.180
شخص حقیقی 70,002,500 1.160
شركت تجارت بين الملل ميلادپارس زيگورات-سهامي خ 64,875,000 1.080
شخص حقیقی 64,000,000 1.060
شركت مسيرابريشم نوين-سهامي خاص- 62,200,000 1.030

چکیده