PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گسترش صنايع پيام
گسترش صنايع پيام ( لپيام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:02:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 33,885 قیمت دیروز 34,010 تعداد معاملات 37 EPS -87
125     (%0.37) بیشترین قیمت 32,990 ارزش 1,137,330,250 P/E -389.5
قیمت آخرین معامله 32,990 کمترین قیمت 32,990 حجم 34,475 حداکثر قیمت مجاز 35,030
1,020     (%3.00) اولین قیمت 32,990 حجم مبنا 281,049 حداقل قیمت مجاز 32,990
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:01:38   ارزش بازار (م ر) 6,099,300 تعداد سهام 180,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 32,990 231,534 47
0 0 0 33,550 500 1
0 0 0 33,905 2,400 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 33,885 32,990 32,990 37
34,475
1.137B
1400/9/7 34,010 33,550 35,590 185
363,276
12.355B
1400/9/6 34,587 34,514 36,580 242
499,012
17.259B
1400/9/3 35,581 35,570 36,620 377
1.190M
42.350B
1400/9/2 36,670 36,337 37,449 55
199,988
7.268B
1400/9/1 37,460 36,330 38,576 550
681,427
25.526B
1400/8/30 37,453 35,910 37,473 347
489,060
18.317B
1400/8/29 36,382 36,150 36,398 360
675,237
24.567B
1400/8/26 35,338 34,501 35,409 349
614,716
21.723B
1400/8/25 34,378 34,076 35,045 524
829,000
28.499B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پارس‌ الكتريك‌ (لپارس) 105,990 (3.90%) 2974
1.746M
190.053B
كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ (لكما) 1,049 (0.87%) 531
14.713M
15.263B
گسترش صنايع پيام (لپيام) 32,990 (3.00%) 37
34,475
1.137B
ح.كارخانجات‌مخابراتي‌ايران (لكماح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گسترش صنايع پيام (لپيامح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: آزضس زفتط هطوعی: ت طْاى – ذیبثبى زوتط ضطیؼتی- ذیبثبى حٍیس زستگطزی)ظفط سبثك(- پلان 43 وس پستی ز ضلوی 1911847111
تلفن شرکت: 22905683_4
نمابر شرکت: 02122905666