PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گسترش صنايع پيام
گسترش صنايع پيام ( لپيام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:02:48
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 23,700 قیمت دیروز 23,100 تعداد معاملات 1031 EPS 300
600     (%2.60) بیشترین قیمت 23,750 ارزش 67,247,084,500 P/E 79.0
قیمت آخرین معامله 23,750 کمترین قیمت 23,150 حجم 2,837,008 حداکثر قیمت مجاز 23,750
650     (%2.81) اولین قیمت 23,750 حجم مبنا 456,622 حداقل قیمت مجاز 22,450
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:27:53   ارزش بازار (م ر) 4,266,000 تعداد سهام 180,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
35 686,449 23,750 0 0 0
3 2,704 23,700 0 0 0
53 2,603,013 23,650 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 23,700 23,150 23,750 1,031
2.837M
67.247B
1401/3/1 23,100 22,750 23,100 254
700,240
16.171B
1401/2/31 22,450 21,550 22,550 536
1.790M
40.216B
1401/2/28 21,900 21,750 22,300 718
1.789M
39.206B
1401/2/27 22,400 21,800 22,900 970
2.443M
54.780B
1401/2/26 22,300 21,700 22,900 1,236
2.340M
52.165B
1401/2/25 22,350 22,000 22,350 459
1.788M
39.948B
1401/2/10 21,700 21,100 21,750 351
649,621
14.084B
1401/2/7 21,150 20,700 21,800 122
240,373
5.054B
1401/2/6 21,250 20,700 21,700 246
344,272
7.328B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پارس‌ الكتريك‌ (لپارس) 108,730 (5.00%) 2200
1.119M
122.601B
گسترش صنايع پيام (لپيام) 23,750 (2.81%) 1031
2.837M
67.247B
كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ (لكما) 915 (2.97%) 285
12.992M
11.890B
ح.كارخانجات‌مخابراتي‌ايران (لكماح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گسترش صنايع پيام (لپيامح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: آزضس زفتط هطوعی: ت طْاى – ذیبثبى زوتط ضطیؼتی- ذیبثبى حٍیس زستگطزی)ظفط سبثك(- پلان 43 وس پستی ز ضلوی 1911847111
تلفن شرکت: 22905683_4
نمابر شرکت: 02122905666