PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گسترش صنايع پيام
گسترش صنايع پيام ( لپيام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 33,243 قیمت دیروز 33,921 تعداد معاملات 453 EPS 317
678     (%2.00) بیشترین قیمت 33,243 ارزش 34,720,518,378 P/E 104.9
قیمت آخرین معامله 33,243 کمترین قیمت 33,243 حجم 1,044,446 حداکثر قیمت مجاز 34,599
678     (%2.00) اولین قیمت 33,243 حجم مبنا 300,816 حداقل قیمت مجاز 33,243
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 5,983,740 تعداد سهام 180,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
6 16,708 33,243 33,243 1,489,332 774
0 0 0 33,244 3,190 3
0 0 0 33,245 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 33,243 33,243 33,243 453
1.044M
34.721B
1399/5/21 33,921 33,921 33,921 243
822,068
27.885B
1399/5/20 34,613 34,202 34,900 238
378,713
13.109B
1399/5/5 39,673 39,673 39,673 498
398,038
15.791B
1399/5/4 40,482 40,482 40,482 534
389,869
15.783B
1399/5/1 42,168 41,931 41,931 223
163,922
6.873B
1399/4/31 42,786 42,786 42,786 350
251,043
10.741B
1399/4/30 43,659 43,659 43,659 746
448,574
19.584B
1399/4/29 44,549 43,177 46,775 4,353
4.073M
181.453B
1399/4/28 44,976 44,976 44,976 532
494,307
22.232B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گسترش صنايع پيام (لپيام) 33,243 (2.00%) 453
1.044M
34.721B
پارس‌ الكتريك‌ (لپارس) 551,340 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات‌مخابراتي‌ايران (لكماح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گسترش صنايع پيام (لپيامح) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ (لكما) 15,762 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: آزضس زفتط هطوعی: ت طْاى – ذیبثبى زوتط ضطیؼتی- ذیبثبى حٍیس زستگطزی)ظفط سبثك(- پلان 43 وس پستی ز ضلوی 1911847111
تلفن شرکت: 22905683_4
نمابر شرکت: 02122905666