PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
س ساختماني ب نام آوران مهندسي
س ساختماني ب نام آوران مهندسي ( ثنام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:01:19
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 16,659 قیمت دیروز 16,659 تعداد معاملات 0 EPS 64
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 260.3
قیمت آخرین معامله 16,326 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 17,158
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,200,553 حداقل قیمت مجاز 16,326
تاریخ آخرین معامله 1400/1/24 - 9:53:46   ارزش بازار (م ر) 8,329,500 تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 16,326 10,909,984 632
0 0 0 16,327 16,784 3
0 0 0 16,328 16,374 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/24 16,659 16,326 16,326 1
310
5.061M
1400/1/22 16,659 15,995 15,995 2
3,315
53.023M
1400/1/21 16,661 16,337 16,337 1
32,500
530.953M
1400/1/18 16,670 16,338 16,338 5
4,060
66.332M
1400/1/17 16,671 16,338 16,338 1
310
5.065M
1400/1/15 16,671 16,049 16,049 10
81,807
1.313B
1400/1/14 16,717 16,384 16,384 2
2,393
39.207M
1400/1/8 16,718 16,058 16,058 17
15,535
249.461M
1400/1/7 16,727 16,393 16,393 2
960
15.737M
1399/12/27 16,727 16,394 16,394 4
3,140
51.477M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 20,778 (2.00%) 722
3.431M
72.730B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 48,730 (1.99%) 448
1.603M
78.110B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,460 (1.99%) 370
4.718M
11.615B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,359 (1.99%) 327
887,978
14.634B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,550 (1.90%) 253
3.060M
4.744B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,160 (1.90%) 105
773,829
4.002B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,330 (1.98%) 50
91,711
1.589B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 83,510 (2.00%) 22
53,356
4.456B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 9,606 (2.00%) 19
155,274
1.492B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,850 (1.99%) 17
66,920
659.162M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 53,160 (1.99%) 14
17,478
929.130M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,231 (2.00%) 10
4,130
112.464M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 54,639 (5.00%) 7
11,162
609.881M
شركت كيسون (كيسون) 11,473 (2.00%) 6
87,345
1.002B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 9,957 (2.00%) 5
3,580
35.646M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 13,540 (1.96%) 5
11,075
149.956M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,791 (2.00%) 5
3,710
47.455M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 31,216 (2.00%) 4
1,093
34.119M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 31,625 (2.00%) 3
4,200
132.825M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,803 (2.00%) 2
11,550
90.125M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 12,770 (2.00%) 2
961
12.272M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,440 (1.97%) 2
6,180
144.859M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,113 (5.00%) 2
385
25.839M
سخت آژند (ثاژن) 9,510 (2.00%) 2
4,144
39.409M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 46,503 (2.00%) 1
110
5.115M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,760 (1.89%) 1
7,373
49.841M
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,260 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
آ.س.پ (آ س پ) 15,817 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 16,326 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 38,465 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 49,293 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 10,902 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 1,276 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 65,899 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 02188553745
تلفن شرکت: 88553763
نمابر شرکت: 88553792