PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
س ساختماني ب نام آوران مهندسي
س ساختماني ب نام آوران مهندسي ( ثنام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:09:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 19,201 قیمت دیروز 19,310 تعداد معاملات 55 EPS 55
109     (%0.56) بیشترین قیمت 18,345 ارزش 2,138,843,550 P/E 349.1
قیمت آخرین معامله 18,345 کمترین قیمت 18,345 حجم 116,590 حداکثر قیمت مجاز 20,275
965     (%5.00) اولین قیمت 18,345 حجم مبنا 1,033,272 حداقل قیمت مجاز 18,345
تاریخ آخرین معامله 1399/10/29 - 12:29:08   ارزش بازار (م ر) 9,600,500 تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 18,345 7,879,900 757
0 0 0 18,346 7,239 3
0 0 0 18,350 2,311 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/29 19,201 18,345 18,345 55
116,590
2.139B
1399/10/27 19,310 18,776 18,776 39
81,113
1.523B
1399/10/24 19,356 18,902 18,902 126
220,451
4.167B
1399/10/23 19,486 19,093 20,273 2,474
6.934M
135.114B
1399/10/22 19,683 18,925 20,095 5,236
22.726M
447.320B
1399/10/21 19,510 19,218 19,218 243
502,421
9.656B
1399/10/20 19,812 19,628 19,931 318
784,971
15.466B
1399/10/17 20,235 19,750 20,960 4,508
12.525M
253.453B
1399/10/16 20,360 20,113 21,890 6,739
26.721M
544.033B
1399/10/15 21,171 21,171 21,171 380
1.076M
22.772B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 3,030 (4.72%) 4019
49.271M
150.269B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,770 (4.84%) 3213
38.129M
67.639B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 14,386 (2.99%) 1000
12.606M
181.538B
آ.س.پ (آ س پ) 14,732 (5.00%) 902
3.208M
47.600B
سخت آژند (ثاژن) 9,931 (1.99%) 713
4.193M
41.963B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 20,820 (4.97%) 701
2.068M
43.442B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 59,747 (3.00%) 646
1.702M
101.379B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 14,473 (5.00%) 525
2.540M
37.010B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 80,104 (5.00%) 361
444,131
35.577B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 19,210 (5.00%) 158
483,537
9.289B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 19,645 (5.00%) 110
796,285
15.643B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 46,510 (4.98%) 98
646,661
30.076B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 44,279 (3.00%) 67
273,665
12.118B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,170 (4.96%) 67
322,735
1.669B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 23,250 (4.99%) 58
1.220M
28.364B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 18,345 (5.00%) 55
116,590
2.139B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 119,340 (5.00%) 55
187,354
22.359B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 8,637 (4.99%) 48
172,978
1.494B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,635 (4.99%) 27
88,754
1.121B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,828 (5.00%) 11
28,036
135.358M
شركت كيسون (كيسون) 14,780 (3.00%) 11
65,253
964.439M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 50,638 (3.42%) 1
193
9.773M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 50,692 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 13,570 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,770 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 13,110 (0%) 0
0
0
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 16,760 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,810 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 60,940 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 51,384 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 19,460 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,860 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,230 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 38,606 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 12,517 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 02188553745
تلفن شرکت: 88553763
نمابر شرکت: 88553792