PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . كابلسازي‌ تك‌
ح . كابلسازي‌ تك‌ ( بتكح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:36:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 8,370
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 7,130
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 67,020 (5.00%) 6981
17.171M
1,138.097B
موتوژن‌ (بموتو) 69,020 (4.06%) 4758
5.382M
374.511B
نيروترانس‌ (بنيرو) 73,700 (3.69%) 1306
844,256
61.603B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 73,500 (3.14%) 1092
614,034
45.323B
كابل‌ البرز (بالبر) 32,880 (4.98%) 943
1.265M
41.096B
نيرو سرمايه (نيرو) 51,855 (3.00%) 298
496,626
25.571B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 102,170 (4.99%) 113
146,628
14.981B
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 67,380 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,792 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 9,100 (0%) 0
0
0
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 33,339 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده