PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ اپال-14000-1401/02/12
اختيارخ اپال-14000-1401/02/12 ( ضپال2001 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 09:31:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,000 قیمت دیروز 10,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 10,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1400/10/19 - 12:12:37   ارزش بازار (م ر) 10 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 11 3,800 0 0 0
1 12 3,700 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/19 10,000 10,000 10,000 1
3
30.000M
1400/9/28 12,000 12,000 12,000 1
3
36.000M
1400/9/23 12,550 12,550 12,550 1
6
75.300M
1400/9/15 10,000 10,000 10,000 2
2
20.000M
1400/9/3 11,770 11,769 11,770 2
5
58.849M
1400/8/25 11,950 11,950 11,950 1
11
131.450M
1400/8/22 9,786 6,500 11,100 3
7
68.500M
1400/8/11 8,984 8,888 9,000 3
12
107.808M
1400/8/9 8,888 8,888 8,888 1
1
8.888M
1400/8/5 6,220 5,940 7,000 3
4
24.880M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تجلي توسعه معادن و فلزات (تجلي) 1,064 (1.72%) 13698
681.703M
736.137B
باما (كاما) 4,990 (4.41%) 778
11.512M
57.510B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 28,040 (2.03%) 190
398,821
11.260B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 21,000 (2.14%) 165
773,959
16.130B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 8,980 (0.45%) 132
1.388M
12.443B
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 22,860 (2.06%) 126
589,616
13.486B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 7,570 (4.90%) 115
725,415
5.536B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 10,230 (0.29%) 113
577,898
5.945B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 21,150 (4.51%) 67
74,797
1.618B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 17,960 (2.60%) 51
548,498
9.872B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 45,000 (3.43%) 25
39,437
1.779B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 19,800 (2.41%) 21
9,103
179.656M
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 49,700 (2.05%) 1
200
9.940M
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14000-1400/11/17 (ضگل1151) 12,000 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1400/11/17 (طگل1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1401/02/05 (ضچاد2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-50000-14001201 (ضكگهر1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1400/11/17 (ضگل1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1400/11/17 (ضگل1154) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,039,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1401/02/05 (ضچاد2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-65000-14001201 (ضكگهر1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-12000-1401/02/12 (ضپال2000) 13,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي كگهر020331 (كگهرت.خ0203) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1401/02/05 (طچاد2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1400/11/17 (ضگل1153) 5,560 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-45000-14001201 (طكگهر1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-16000-1401/02/12 (طپال2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-48000-1401/02/05 (ضچاد2017) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1400/11/17 (ضگل1157) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-12000-1401/02/12 (طپال2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو11690-01/08/16 (هصيكو108) 108 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1401/02/05 (طچاد2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-32000-1401/02/12 (ضپال2007) 89 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1400/11/17 (طگل1158) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-50000-14001201 (طكگهر1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1401/02/05 (طچاد2015) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1401/02/05 (ضچاد2011) 6,350 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-55000-14001201 (ضكگهر1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1401/02/05 (طچاد2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي كگهر020317 (كگهرت.ف0203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-28000-1401/02/12 (طپال2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1401/02/05 (ضچاد2010) 7,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تاصيكو11780-01/08/28 (ظصيكو108) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-24000-1401/02/12 (ضپال2005) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1400/11/17 (ضگل1158) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-16000-1401/02/12 (ضپال2002) 7,500 (0%) 0
0
0
سلف موازي كلوخه سنگ آهن سيرجان (عسيرجان) 1,295,560 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1400/11/17 (طگل1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1400/11/17 (طگل1151) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-14000-1401/02/12 (طپال2001) 1 (0%) 0
0
0
معدني‌ دماوند (كدما) 55,980 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-20000-1401/02/12 (ضپال2004) 7,200 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-65000-14001201 (طكگهر1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1401/02/05 (طچاد2012) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-40000-1401/02/05 (طچاد2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-38000-14001201 (طكگهر1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-14000-1401/02/12 (ضپال2001) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-55000-14001201 (طكگهر1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1400/11/17 (ضگل1156) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-45000-14001201 (ضكگهر1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1400/11/17 (طگل1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-40000-1401/02/05 (ضچاد2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-18000-1401/02/12 (طپال2003) 2,024 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-48000-1401/02/05 (طچاد2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1401/02/05 (طچاد2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1401/02/05 (ضچاد2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1400/11/17 (طگل1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1401/02/05 (ضچاد2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-20000-1401/02/12 (طپال2004) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1400/11/17 (طگل1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-32000-1401/02/12 (طپال2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-38000-14001201 (ضكگهر1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1401/02/05 (ضچاد2015) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1401/02/05 (طچاد2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-40000-14001201 (ضكگهر1201) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-24000-1401/02/12 (طپال2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-60000-14001201 (طكگهر1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-28000-1401/02/12 (ضپال2006) 449 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,076,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1400/11/17 (طگل1157) 8,874 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-60000-14001201 (ضكگهر1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-18000-1401/02/12 (ضپال2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-40000-14001201 (طكگهر1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1400/11/17 (ضگل1155) 886 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده