PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 09:47:40
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,986 قیمت دیروز 2,844 تعداد معاملات 2710 EPS 393
142     (%4.99) بیشترین قیمت 2,986 ارزش 162,230,564,851 P/E 7.6
قیمت پایانی 2,980 کمترین قیمت 2,924 حجم 54,430,935 حداکثر قیمت مجاز 2,986
136     (%4.78) اولین قیمت 2,930 حجم مبنا 3,495,281 حداقل قیمت مجاز 2,702
تاریخ آخرین معامله 1398/11/8 - 9:47:38   ارزش بازار (م ر) 150,192,000 تعداد سهام 50,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
60 4,021,188 2,986 2,987 3,000 1
3 4,402 2,985 2,994 1,000 1
4 157,145 2,984 2,997 2,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/11/7 2,844 2,745 2,900 4,569
66.882M
190.217B
1398/11/6 2,799 2,722 2,901 6,671
107.200M
300.099B
1398/11/5 2,859 2,797 2,990 6,256
82.840M
236.834B
1398/11/2 2,861 2,700 2,947 4,089
63.139M
180.614B
1398/11/1 2,808 2,731 2,935 5,484
78.326M
219.908B
1398/10/30 2,836 2,670 2,877 9,595
168.843M
478.876B
1398/10/29 2,740 2,659 2,848 8,196
135.046M
370.037B
1398/10/28 2,738 2,700 2,739 9,552
321.751M
880.978B
1398/10/25 2,609 2,480 2,617 6,628
197.330M
514.859B
1398/10/24 2,493 2,360 2,526 7,212
205.539M
512.474B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/4 3 1395 281 285 34 231 40
1395/3/11 12 1395 281 231 231 301
1395/3/11 12 1394 289
1394/12/18 9 1394 285 128 190
1394/8/5 6 1394 285 76 115

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,796 (4.98%) 4785
87.077M
330.079B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,986 (4.99%) 2710
54.431M
162.231B
بانك ملت (وبملت) 7,250 (3.16%) 2213
24.015M
174.252B
بانك دي (دي) 4,179 (4.97%) 2212
20.918M
87.057B
بانك تجارت (وتجارت) 552 (4.94%) 2014
72.654M
40.105B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 672 (5.00%) 1308
57.399M
38.572B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,460 (4.98%) 1277
28.978M
100.159B
پست بانك ايران (وپست) 6,430 (4.83%) 1269
12.212M
78.427B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,912 (0.72%) 919
6.253M
30.727B
اعتباري ملل (وملل) 4,345 (4.98%) 852
12.704M
54.916B
بانك سامان (سامان) 3,840 (2.98%) 799
12.643M
48.507B
بانك آينده (وآيند) 2,520 (1.98%) 472
11.226M
28.289B
بانك گردشگري (وگردش) 2,748 (1.97%) 418
5.157M
14.171B
بانك سينا (وسينا) 3,998 (3.90%) 354
4.514M
18.018B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,816 (1.99%) 295
7.189M
20.245B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,379 (4.51%) 174
1.074M
4.642B
بانك سرمايه (سمايه) 2,072 (2.98%) 85
1.214M
2.516B
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 210 (51.08%) 27
1,575
288.312M
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 127 (45.98%) 26
729
93.180M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 3,645 (3.99%) 11
350,000
1.276B
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 350 (13.27%) 10
410
143.500M
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 60 (33.33%) 3
110
6.420M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,392 (0.97%) 2
6,756
16.160M
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 2,268 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/02/31 (ضملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 (ضملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1398/11/30 (طملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1398/11/30 (طملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 (ضملت2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1399/02/31 (ضملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1398/11/30 (ضملت1118) 380 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 2,228 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1398/11/30 (ضملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/02/31 (ضملت2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1399/02/31 (ضملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1399/02/31 (ضملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 2,090 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1398/11/30 (ضملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 250 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9500-1399/02/31 (ضملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/02/31 (ضملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/02/31 (ضملت2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1399/02/31 (ضملت2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 655 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1398/11/30 (طملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري پارس آريان-سهامي عام- 4,982,729,973 9.880
شركت نيك انديشان سروش فجر-سهامي خاص- 2,426,008,950 4.810
شركت نوآوران دانش پژوه خاورميانه-سهامي خاص- 2,336,111,933 4.630
شركت سام گروه-سهامي خاص- 1,891,803,816 3.750
شركت ميلادگسترنوآوران-سهامي خاص- 1,862,382,641 3.690
شخص حقیقی 1,585,377,975 3.140
شركت دانش گستران آتي سازپويا-سهامي خاص- 1,472,771,603 2.920
شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص- 1,427,000,000 2.830
شركت تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد-س.خ- 1,404,791,430 2.780
شركت بينش پژوه ايرانيان-سهامي خاص- 1,304,316,955 2.580
شركت سهاب اميدايرانيان-سهامي خاص- 1,157,134,251 2.290
شركت بازرگاني همقدم-سهامي خاص- 1,132,196,168 2.240
موسسه رفاه وتامين اتيه اميد 949,022,757 1.880
شركت آرمان گسترظفرمند-سهامي خاص- 902,302,092 1.790
شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام- 636,787,819 1.260
شركت تدبيرگران پيشروپايدارزرين-سهامي خاص- 540,373,367 1.070
شركت آينده سازان دانش گسترتوسن-سهامي خاص- 512,715,694 1.010
شركت نظم آوران پوياي ايرانيان-سهامي خاص- 509,905,490 1.010

چکیده

آدرس امور سهام: تهران- بلوارمیرداماد غربی -ابتدای پل آفریقا - پلاک 426- طبقه 1
تلفن امور سهام: 82898289
نمابر امور سهام: 88649401
پست الکترونیک امور سهام: share@bankpasargad.com
وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی