PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:20
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,430 قیمت دیروز 13,420 تعداد معاملات 2029 EPS 912
10     (%0.07) بیشترین قیمت 13,600 ارزش 352,730,326,090 P/E 14.7
قیمت آخرین معامله 13,440 کمترین قیمت 13,410 حجم 26,269,021 حداکثر قیمت مجاز 14,220
20     (%0.15) اولین قیمت 13,450 حجم مبنا 8,935,220 حداقل قیمت مجاز 13,160
تاریخ آخرین معامله 1400/1/25 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 879,933,600 تعداد سهام 65,520,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
8 80,000 13,440 13,440 225,180 25
11 454,237 13,430 13,450 237,013 20
15 320,279 13,420 13,460 125,298 6


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/25 13,430 13,410 13,600 2,029
26.269M
352.730B
1400/1/24 13,420 13,310 13,780 2,680
19.792M
265.538B
1400/1/23 13,320 13,300 13,330 1,943
29.945M
398.871B
1400/1/22 13,310 13,290 13,320 2,478
40.989M
545.551B
1400/1/21 13,300 13,280 13,340 2,723
39.324M
522.952B
1400/1/18 13,290 13,280 13,370 2,159
22.390M
297.580B
1400/1/17 13,220 13,090 13,250 2,383
22.656M
299.626B
1400/1/16 13,090 13,070 13,110 1,759
22.280M
291.662B
1400/1/15 13,070 13,050 13,090 2,029
29.448M
384.821B
1400/1/14 13,050 13,040 13,090 1,511
15.466M
201.862B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/3/21 9 1395 74 285 61 231 128
1395/9/4 3 1395 281 285 34 231 40
1395/3/11 12 1395 281 231 231 301
1395/3/11 12 1394 289
1394/12/18 9 1394 285 128 190

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 2,620 (1.87%) 9617
330.414M
872.025B
بانك ملت (وبملت) 4,040 (0.25%) 6265
167.273M
676.037B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,350 (1.67%) 5466
209.795M
494.781B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,680 (1.83%) 3545
122.386M
330.050B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,480 (1.54%) 2051
35.532M
160.209B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 13,440 (0.15%) 2029
26.269M
352.730B
بانك شهر (وشهر) 5,623 (3.59%) 1068
7.836M
43.229B
اعتباري ملل (وملل) 13,346 (0.01%) 1006
23.626M
315.279B
بانك سامان (سامان) 9,595 (1.99%) 469
3.802M
36.662B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,540 (0.39%) 456
7.902M
19.892B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,650 (1.93%) 388
10.007M
86.568B
پست بانك ايران (وپست) 22,360 (1.97%) 311
5.352M
119.676B
بانك آينده (وآيند) 15,852 (4.00%) 129
564,022
8.941B
بانك سرمايه (سمايه) 5,162 (4.00%) 121
3.098M
15.990B
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 240 (17.24%) 56
1,750
455.025M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 103 (22.56%) 44
2,082
228.023M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 217 (16.86%) 26
684
156.080M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 57 (32.14%) 14
244
15.771M
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 380 (17.75%) 13
543
229.064M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 670 (12.30%) 11
149
104.730M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,163 (4.96%) 6
234,255
272.439M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 770 (9.52%) 6
91
68.855M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 680 (6.08%) 5
74
50.848M
بانك گردشگري (وگردش) 17,083 (2.00%) 4
2,933
50.104M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 667 (5.12%) 4
121
81.446M
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 150 (9.64%) 4
132
20.260M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 70 (20.45%) 3
23
1.555M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 451 (9.80%) 2
2
902,000
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 80 (49.04%) 2
15
1.300M
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 1,200 (2.83%) 1
2
2.400M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,451 (2.00%) 1
400
5.380M
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 50 (0%) 1
1
50,000
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 30 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 33 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 20 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,624 (0.31%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 51 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 501 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 945 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 3,100 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 15 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 45 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 40 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 35 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 230 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري پارس آريان-سهامي عام- 5,867,548,963 8.950
شركت نيك انديشان سروش فجر-سهامي خاص- 3,286,334,919 5.010
شركت نوآوران دانش پژوه خاورميانه-سهامي خاص- 3,127,019,388 4.770
شركت سام گروه-سهامي خاص- 2,459,344,960 3.750
شركت ميلادگسترنوآوران-سهامي خاص- 2,421,097,433 3.690
شركت دانش گستران آتي سازپويا-سهامي خاص- 2,196,762,135 3.350
شركت تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد-س.خ- 1,848,198,858 2.820
شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص- 1,821,135,881 2.770
شركت بينش پژوه ايرانيان-سهامي خاص- 1,695,612,041 2.580
شركت آرمان گسترظفرمند-سهامي خاص- 1,560,331,860 2.380
شركت سهاب اميدايرانيان-سهامي خاص- 1,504,274,526 2.290
شركت بازرگاني همقدم-سهامي خاص- 1,471,855,017 2.240
موسسه رفاه وتامين اتيه اميد 1,233,729,584 1.880
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص- 1,168,890,514 1.780
شركت تدبيرگران پيشروپايدارزرين-سهامي خاص- 1,063,730,665 1.620
شخص حقیقی 993,862,227 1.510
شركت بارمان مديران پارس-سهامي خاص- 964,669,019 1.470
شركت نظم آوران پوياي ايرانيان-سهامي خاص- 959,877,137 1.460
شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام- 775,324,163 1.180
شركت آينده سازان دانش گسترتوسن-سهامي خاص- 742,157,166 1.130
شركت تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد-سهامي خاص- 712,154,337 1.080
شركت داراگسترفردا-سهامي خاص- 691,640,000 1.050
شركت توسعه مديريت پارس حافظ-سهامي خاص- 683,269,626 1.040

چکیده

وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی
تلفن شرکت: 82890000
آدرس شرکت: بلوار میرداماد پ430
نمابر امور سهام: 88850731
پست الکترونیک امور سهام: share@bpi.ir
تلفن امور سهام: 82890 - داخلی4
آدرس امور سهام: تهران ، خیابان نلسون ماندلا (خیابان آفریقا) ، بالاتر از بلوار میرداماد ، نبش کوچه تابان شرقی ، پلاک 2 ،کد پستی 1917635811 ،امور سهام گروه مالی پاسارگاد