PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 08:30:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,075 قیمت دیروز 1,075 تعداد معاملات 0 EPS 62
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 17.3
قیمت آخرین معامله 1,063 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,128
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 9,372,071 حداقل قیمت مجاز 1,022
تاریخ آخرین معامله 1397/11/29 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 54,180,000 تعداد سهام 50,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 25,000 1,100 1,100 10,950 2
1 6,000 1,063 1,102 3,000 1
1 7,000 1,058 1,105 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/11/29 1,075 1,042 1,101 2,550
50.245M
53.992B
1397/11/28 1,057 1,040 1,067 2,474
31.157M
32.945B
1397/11/27 1,062 1,050 1,072 2,259
35.086M
37.274B
1397/11/24 1,067 1,056 1,080 2,300
34.844M
37.180B
1397/11/23 1,066 1,050 1,080 3,131
52.039M
55.451B
1397/11/21 1,068 1,060 1,085 1,784
38.853M
41.496B
1397/11/17 1,070 1,056 1,095 2,062
36.444M
39.004B
1397/11/16 1,075 1,068 1,089 3,226
71.536M
76.868B
1397/11/15 1,089 1,073 1,117 2,648
45.076M
49.069B
1397/11/14 1,091 1,067 1,123 2,847
47.703M
52.038B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/4 3 1395 281 285 34 231 40
1395/3/11 12 1394 289
1395/3/11 12 1395 281 231 231 301
1394/12/18 9 1394 285 128 190
1394/8/5 6 1394 285 76 115

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 2,326 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/02/22 (طملت2008) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 700 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 788 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 754 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2200-1398/02/22 (ضملت2003) 1 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,063 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/02/22 (ضملت2005) 130 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1397/12/07 (جبانك712) 862 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1800-1398/02/22 (ضملت2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/02/22 (ضملت2006) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1900-1398/02/22 (طملت2001) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 1,080 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 1,747 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1800-1398/02/22 (طملت2000) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,397 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1398/02/22 (طملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/02/22 (طملت2007) 1 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,180 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/02/22 (طملت2006) 1 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,062 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 1,220 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/02/22 (طملت2004) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 573 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 851 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 721 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,220 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 1,006 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,358 (0%) 0
0
0
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,494 (0%) 0
0
0
بانك خاورميانه (وخاور) 2,562 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/02/21 (جبانك802) 879 (0%) 0
0
0
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,809 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2200-1398/02/22 (طملت2003) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/02/22 (ضملت2007) 80 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/02/22 (ضملت2004) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/02/22 (طملت2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2000-1398/02/22 (ضملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1900-1398/02/22 (ضملت2001) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/06/20 (جبانك806) 970 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 1,661 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/02/22 (ضملت2008) 50 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: تهران- بلوارمیرداماد غربی -ابتدای پل آفریقا - پلاک 426- طبقه 1
تلفن امور سهام: 82898289
نمابر امور سهام: 88649401
پست الکترونیک امور سهام: share@bankpasargad.com
وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی