PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت شستا-898-01/03/08
اختيارف ت شستا-898-01/03/08 ( هشستا103 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 11:02:48
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 1
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1400/4/15 - 12:21:50   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 280,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/4/15 1 1 1 15
64,183
64,183
1400/4/13 1 1 1 17
81,100
81,100
1400/4/12 1 1 1 25
107,349
107,349
1400/4/9 1 1 1 31
104,079
104,079
1400/4/7 1 1 1 10
47,162
47,162
1400/4/5 1 1 1 33
142,319
142,319
1400/4/2 1 1 1 14
65,006
65,006
1400/4/1 1 1 1 30
138,361
138,361
1400/3/31 1 1 1 79
362,012
362,012
1400/3/30 1 1 1 39
174,130
174,130

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 979 (1.24%) 3484
161.935M
156.951B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 10,030 (0.10%) 3305
70.715M
718.329B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,490 (1.09%) 401
2.693M
39.093B
اختيارخ شستا-1000-1401/07/17 (ضستا7003) 45 (12.50%) 159
34,326
1.436B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 8,770 (0.34%) 132
851,162
7.421B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 11,270 (0%) 80
434,465
4.927B
اختيارخ شستا-1200-1401/07/17 (ضستا7005) 6 (14.29%) 54
15,021
98.070M
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 12,680 (2.01%) 43
78,535
994.809M
اختيارخ شستا-900-1401/07/17 (ضستا7002) 114 (9.62%) 33
3,102
332.253M
اختيارخ شستا-1100-1401/07/17 (ضستا7004) 17 (13.33%) 19
7,722
118.229M
اختيارخ شستا-800-1401/07/17 (ضستا7001) 193 (1.05%) 3
115
22.225M
اختيارف شستا-1000-1401/07/17 (طستا7003) 50 (9.09%) 1
40
2.000M
اختيارخ شستا-700-1401/07/17 (ضستا7000) 223 (20.64%) 1
1
223,000
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1300-1401/07/17 (ضستا7006) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-700-1401/07/17 (طستا7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1600-1401/07/17 (طستا7009) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند502-بدون ضامن (صند502) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1600-1401/07/17 (ضستا7009) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1500-1401/07/17 (ضستا7008) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1200-1401/07/17 (طستا7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1400-1401/07/17 (ضستا7007) 5 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-900-1401/07/17 (طستا7002) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1300-1401/07/17 (طستا7006) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1100-1401/07/17 (طستا7004) 130 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند412-بدون ضامن (صند412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره وكغدير505-3ماهه18% (صغدير505) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره ملي412-6 ماهه18% (صملي412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-800-1401/07/17 (طستا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1400-1401/07/17 (طستا7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1500-1401/07/17 (طستا7008) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده