PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:00:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,456 قیمت دیروز 2,401 تعداد معاملات 149 EPS -51
55     (%2.29) بیشترین قیمت 2,521 ارزش 5,300,940,164 P/E -48.2
قیمت آخرین معامله 2,501 کمترین قیمت 2,401 حجم 2,112,790 حداکثر قیمت مجاز 2,521
100     (%4.16) اولین قیمت 2,401 حجم مبنا 4,164,931 حداقل قیمت مجاز 2,281
تاریخ آخرین معامله 1398/1/31 - 12:28:50   ارزش بازار (م ر) 32,249,736 تعداد سهام 13,131,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 43,160 2,501 2,521 51,460 2
1 35,400 2,483 2,530 400 1
2 64,000 2,470 2,547 7,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/1/31 2,456 2,401 2,521 149
2.113M
5.301B
1398/1/28 2,401 2,371 2,430 81
1.084M
2.598B
1398/1/27 2,403 2,396 2,440 59
537,632
1.292B
1398/1/21 2,410 2,401 2,459 55
157,826
384.013M
1398/1/20 2,409 2,400 2,440 35
412,986
996.355M
1398/1/19 2,409 2,380 2,441 81
2.064M
4.954B
1398/1/18 2,417 2,370 2,421 133
852,637
2.051B
1398/1/17 2,420 2,370 2,480 17
53,746
131.034M
1398/1/11 2,420 2,391 2,498 68
329,271
802.582M
1398/1/10 2,419 2,380 2,440 80
1.694M
4.071B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/2 6 1395 1 262 -519 212 61
1395/5/26 3 1395 311 44 212 36
1395/2/4 12 1394 262
1395/2/4 12 1395 311 212 212 325
1394/12/8 9 1394 262 98 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 441 (1.56%) 39761
1.254B
553.965B
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 23748
397.933M
397.933B
بانك ملت (وبملت) 3,152 (5.00%) 6336
144.822M
455.629B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,486 (4.94%) 5791
158.919M
235.363B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 2151
21.911M
21.911B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,617 (5.00%) 1863
67.752M
109.294B
بانك سامان (سامان) 1,550 (3.06%) 1298
16.434M
25.926B
پست بانك ايران (وپست) 2,089 (4.97%) 981
11.533M
23.824B
بانك سينا (وسينا) 1,265 (4.89%) 917
18.911M
23.844B
بانك شهر (وشهر) 860 (3.61%) 357
11.831M
10.105B
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 353
7.018M
7.018B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,880 (0.90%) 244
2.358M
4.455B
بانك سرمايه (سمايه) 1,145 (10.84%) 239
2.546M
2.920B
بانك خاورميانه (وخاور) 3,420 (3.73%) 195
2.559M
8.688B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,501 (4.16%) 149
2.113M
5.301B
بانك آينده (وآيند) 1,401 (6.95%) 79
664,819
933.387M
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 53
1.485M
1.485B
اختيارخ وبملت-3200-1398/02/22 (ضملت2008) 220 (7.84%) 15
1,052
243.260M
اختيارخ وبملت-2800-1398/02/22 (ضملت2006) 530 (32.83%) 6
400
206.000M
اختيارخ وبملت-3000-1398/02/22 (ضملت2007) 380 (8.57%) 3
300
108.000M
آتي ش بانك ها-1398/06/20 (جبانك806) 1,237 (4.92%) 2
2
222.480M
آتي ش بانك ها-1398/02/21 (جبانك802) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/02/22 (ضملت2004) 750 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/02/22 (طملت2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2000-1398/02/22 (ضملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1900-1398/02/22 (ضملت2001) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2200-1398/02/22 (طملت2003) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/02/22 (ضملت2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1900-1398/02/22 (طملت2001) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 1,289 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/02/22 (طملت2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/02/22 (طملت2010) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 754 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2200-1398/02/22 (ضملت2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/02/22 (طملت2012) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,143 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/02/22 (ضملت2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/02/22 (طملت2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1800-1398/02/22 (طملت2000) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,397 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1398/02/22 (طملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,199 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/02/22 (طملت2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/02/22 (ضملت2010) 1 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 393 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/02/22 (طملت2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/02/22 (ضملت2005) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1800-1398/02/22 (ضملت2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/02/22 (ضملت2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/02/22 (طملت2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/02/22 (طملت2008) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 1,210 (9.50%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 1,246,715,297 9.490
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 1,148,233,740 8.740
شركت به پخش-سهامي عام- 1,146,284,371 8.720
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 1,119,075,363 8.520
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 876,967,348 6.670
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 870,736,193 6.630
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 728,839,846 5.550
شركت سرمايه گذاري سامانه استراتوس-سهامي عام- 720,320,258 5.480
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 532,551,544 4.050
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 494,656,334 3.760
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 460,842,796 3.500
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 380,525,189 2.890
شركت پشتيبان ايجادساختمان-سهامي خاص- 305,441,018 2.320
شركت گروه مالي بانك پارسيان-سهامي خاص- 276,532,218 2.100
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 275,226,812 2.090
شركت مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن-سهامي خاص- 242,357,587 1.840
صندوق بازنشستگي كشوري 204,787,766 1.550
شركت خدمات مديريت سرمايهءمدار-سهامي خاص- 156,000,000 1.180

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار