PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:04:22
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,555 قیمت دیروز 2,445 تعداد معاملات 94 EPS -51
110     (%4.50) بیشترین قیمت 2,560 ارزش 2,278,649,580 P/E -48.3
قیمت پایانی 2,463 کمترین قیمت 2,420 حجم 901,915 حداکثر قیمت مجاز 2,567
18     (%0.74) اولین قیمت 2,472 حجم مبنا 4,185,852 حداقل قیمت مجاز 2,323
تاریخ آخرین معامله 1397/11/30 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 32,341,653 تعداد سهام 13,131,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 11,353 2,471 2,555 573 1
1 5 2,450 2,558 30,300 1
1 11,500 2,421 2,560 6,023 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/11/29 2,445 2,363 2,499 170
2.826M
7.000B
1397/11/28 2,380 2,301 2,367 31
259,987
606.046M
1397/11/27 2,383 2,300 2,400 36
400,606
932.627M
1397/11/24 2,389 2,301 2,369 36
188,798
439.605M
1397/11/23 2,392 2,300 2,385 27
121,589
285.960M
1397/11/21 2,393 2,351 2,447 56
391,458
953.050M
1397/11/17 2,389 2,287 2,360 35
99,360
231.788M
1397/11/16 2,390 2,286 2,421 88
539,121
1.276B
1397/11/15 2,393 2,214 2,412 222
4.472M
10.702B
1397/11/14 2,298 2,203 2,254 33
356,167
794.933M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/2 6 1395 1 262 -519 212 61
1395/5/26 3 1395 311 44 212 36
1395/2/4 12 1394 262
1395/2/4 12 1395 311 212 212 325
1394/12/8 9 1394 262 98 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 1,622 (1.76%) 4419
74.424M
123.877B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,072 (0.28%) 2110
42.079M
45.209B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,154 (1.62%) 2049
29.541M
35.320B
بانك ملت (وبملت) 2,294 (0.69%) 1950
33.117M
77.496B
بانك دي (دي) 1,169 (4.96%) 1052
14.005M
16.614B
پست بانك ايران (وپست) 1,711 (1.61%) 996
8.244M
14.478B
بانك سامان (سامان) 1,189 (2.78%) 613
5.722M
6.835B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,063 (0%) 362
5.451M
5.798B
بانك سينا (وسينا) 1,010 (0.20%) 239
5.832M
5.890B
بانك سرمايه (سمايه) 719 (2.84%) 125
1.018M
729.366M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,764 (4.23%) 112
1.857M
3.276B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,570 (0.74%) 98
1.240M
3.172B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,555 (4.50%) 94
901,915
2.279B
بانك ايران زمين (وزمين) 1,069 (0.65%) 66
659,978
677.986M
بانك آينده (وآيند) 1,347 (1.13%) 53
693,049
924.173M
اختيارخ وبملت-2600-1398/02/22 (ضملت2005) 150 (15.38%) 3
300
43.000M
آتي ش بانك ها-1397/12/07 (جبانك712) 860 (0.82%) 2
2
154.890M
آتي ش بانك ها-1398/02/21 (جبانك802) 895 (2.05%) 2
2
159.030M
اختيارخ وبملت-3200-1398/02/22 (ضملت2008) 50 (0%) 1
100
5.000M
اختيارخ وبملت-3000-1398/02/22 (ضملت2007) 76 (0%) 1
100
7.600M
اختيارخ وبملت-2800-1398/02/22 (ضملت2006) 110 (10.00%) 1
9
990,000
اختيارف وبملت-1900-1398/02/22 (طملت2001) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1800-1398/02/22 (طملت2000) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,397 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1398/02/22 (طملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/02/22 (طملت2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1800-1398/02/22 (ضملت2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/02/22 (طملت2008) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 700 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 788 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 754 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2200-1398/02/22 (ضملت2003) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2200-1398/02/22 (طملت2003) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/02/22 (طملت2006) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/02/22 (طملت2004) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 573 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 851 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/02/22 (ضملت2004) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/02/22 (طملت2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2000-1398/02/22 (ضملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1900-1398/02/22 (ضملت2001) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/06/20 (جبانك806) 970 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 1,246,715,297 9.490
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 1,148,233,740 8.740
شركت به پخش-سهامي عام- 1,146,284,371 8.720
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 1,119,075,363 8.520
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 883,653,194 6.720
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 870,736,193 6.630
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 728,839,846 5.550
شركت سرمايه گذاري سامانه استراتوس-سهامي عام- 720,320,258 5.480
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 532,551,544 4.050
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 494,656,334 3.760
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 460,842,796 3.500
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 380,525,189 2.890
شركت پشتيبان ايجادساختمان-سهامي خاص- 305,441,018 2.320
شركت گروه مالي بانك پارسيان-سهامي خاص- 276,532,218 2.100
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 275,226,812 2.090
صندوق بازنشستگي كشوري 204,787,766 1.550
شركت خدمات مديريت سرمايهءمدار-سهامي خاص- 156,000,000 1.180

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار