PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك ملت
بانك ملت ( وبملت ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:00:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,336 قیمت دیروز 4,336 تعداد معاملات 0 EPS 2423
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 1.8
قیمت آخرین معامله 4,190 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 4,552
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 4,120
تاریخ آخرین معامله 1398/3/26 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 216,800,000 تعداد سهام 50,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 4,000 4,170 4,192 8,500 1
1 5,000 4,120 4,357 50,000 1
1 653 4,050 4,360 14,890 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/3/26 4,336 4,165 4,461 7,612
131.089M
568.384B
1398/3/25 4,249 3,980 4,288 6,467
156.728M
665.999B
1398/3/22 4,084 3,992 4,099 10,555
281.033M
1,147.800B
1398/3/21 3,904 3,822 3,943 3,186
61.383M
239.641B
1398/3/20 3,929 3,856 3,990 3,984
72.139M
283.409B
1398/3/19 3,918 3,810 3,970 4,634
89.440M
350.398B
1398/3/18 3,782 3,701 3,816 2,457
38.883M
147.048B
1398/3/13 3,809 3,755 3,898 3,611
57.272M
218.154B
1398/3/12 3,747 3,650 3,780 6,237
125.287M
469.433B
1398/3/11 3,600 3,490 3,671 3,287
57.501M
207.026B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 6 1395 102 475 3 10 244
1395/2/21 12 1395 501 475 10 10 458
1395/2/21 12 1394 475 458
1394/12/8 6 1394 475 244 458 230
1394/10/30 9 1394 475 361 458 338

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 404 (0.25%) 8685
268.674M
108.482B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 412 (0%) 8001
234.399M
96.452B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,792 (4.98%) 5701
200.589M
359.444B
بانك دي (دي) 3,348 (4.99%) 4995
109.367M
365.804B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,969 (4.99%) 2527
37.222M
109.218B
اعتباري ملل (وملل) 2,516 (4.96%) 2405
26.131M
64.978B
پست بانك ايران (وپست) 4,000 (0%) 1572
11.931M
48.612B
بانك آينده (وآيند) 1,979 (6.46%) 1481
13.762M
27.148B
بانك سينا (وسينا) 2,420 (4.99%) 1370
33.644M
80.968B
بانك سامان (سامان) 2,562 (4.91%) 1347
14.806M
37.775B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,402 (4.99%) 719
3.202M
14.342B
بانك گردشگري (وگردش) 1,910 (2.80%) 713
7.023M
13.362B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,540 (3.29%) 640
10.681M
26.753B
بانك سرمايه (سمايه) 1,740 (0.57%) 548
5.016M
8.750B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,150 (5.34%) 346
2.375M
5.036B
بانك خاورميانه (وخاور) 3,540 (1.20%) 252
1.002M
3.564B
اختيارخ وتجارت-600-1398/07/07 (ضجار7003) 9 (12.50%) 25
1,201
10.809M
اختيارخ وتجارت-700-1398/07/07 (ضجار7004) 9 (28.57%) 14
1,116
8.654M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,594 (0.15%) 13
54,877
142.383M
اختيارخ وتجارت-500-1398/07/07 (ضجار7002) 28 (12.00%) 5
500
12.800M
اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08 (ضجار1003) 49 (0%) 3
300
14.700M
اختيارخ وتجارت-300-1398/07/07 (ضجار7000) 145 (3.57%) 2
24
3.480M
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/08/29 (طملت8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/08/29 (طملت8004) 1 (0%) 0
0
0
بانك ملت (وبملت) 4,190 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/08/29 (ضملت8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/10/08 (طجار1006) 120 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/07/07 (طجار7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1398/10/08 (ضجار1001) 133 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1398/07/07 (ضجار7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/08/29 (ضملت8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/10/08 (طجار1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/08/29 (طملت8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/10/08 (طجار1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/08/29 (ضملت8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/10/08 (طجار1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/08/29 (طملت8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/07/07 (ضجار7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/07/07 (طجار7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/08/29 (ضملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/08/29 (ضملت8008) 1,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/08/29 (طملت8009) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,987 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/08/29 (ضملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/07/07 (طجار7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/07/07 (ضجار7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/07/07 (طجار7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/08/29 (ضملت8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1398/07/07 (ضجار7001) 70 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/07/07 (ضجار7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/08/29 (طملت8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/07/07 (طجار7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1398/10/08 (ضجار1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/08/29 (طملت8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/10/08 (طجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/08/29 (طملت8003) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/07/07 (طجار7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/08/29 (طملت8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/08/29 (طملت8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/08/29 (طملت8013) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/08/29 (ضملت8005) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 990 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/10/08 (ضجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/08/29 (طملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/08/29 (طملت8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/10/08 (طجار1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/07/07 (طجار7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/08/29 (ضملت8009) 777 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/08/29 (ضملت8007) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/08/29 (طملت8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/08/29 (ضملت8006) 1,129 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 (ضجار1002) 80 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/08/29 (طملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/10/08 (ضجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/08/29 (ضملت8001) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/08/29 (ضملت8012) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/06/20 (جبانك806) 1,401 (0.57%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/08/29 (طملت8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/10/08 (طجار1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/08/29 (ضملت8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/08/29 (طملت8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-700-1398/10/08 (ضجار1004) 29 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1398/10/08 (ضجار1005) 70 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/10/08 (طجار1009) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/10/08 (ضجار1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/10/08 (ضجار1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/08/29 (طملت8012) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/07/07 (طجار7009) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/08/29 (ضملت8011) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/07/07 (طجار7007) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/10/08 (طجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/07/07 (طجار7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/07/07 (ضجار7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/10/08 (طجار1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/08/29 (ضملت8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/08/29 (ضملت8004) 1,720 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/08/29 (ضملت8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
دولت جمهوري اسلامي ايران 8,499,999,996 16.990
صندوق تامين آتيه كاركنان بانك ملت 3,224,703,139 6.440
شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- 2,788,208,594 5.570
سازمان تامين اجتماعي 1,904,782,481 3.800
شركت گروه مالي ملت-سهام عام- 1,569,240,989 3.130
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- 1,525,595,446 3.050
شركت تعاوني معين آتيه خواهان 1,355,885,947 2.710
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- 1,217,728,923 2.430
شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع- 1,032,597,703 2.060
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 1,015,400,000 2.030
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني ملت 943,000,000 1.880
شركت س ااصفهان س.خ-م ك م ف ع- 941,458,365 1.880
شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع- 921,606,612 1.840
شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع- 777,907,910 1.550
شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع- 725,746,772 1.450
شركت پخش سراسري ايران سهامي خاص 720,612,912 1.440
شركت س اكرمان س.خ-م ك م ف ع- 707,520,623 1.410
شركت س اگيلان س.خ-م ك م ف ع- 654,789,078 1.300
شركت شيرين عسل-سهامي خاص- 604,246,528 1.200
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 585,207,471 1.170
شركت س اآذربايجان غربي س.خ-م ك م ف ع- 567,032,348 1.130
شركت س اسيستان وبلوچستان س.خ-م ك م ف ع- 547,327,808 1.090
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كوثريكم 500,000,000 1.000

چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع انقلاب بانک ملت اداره کل امور مالی - پلاک 1443-اداره امور سهام کد پستی: 1591614311
تلفن شرکت: 9- 66970058
نمابر شرکت: 66970053
پست الکترونیک شرکت: Saham@bankmellat.ir
وب سایت شرکت: http://www.bankmellat.ir
مدیر عامل: آقای علی دیوان دری
مدیر مالی: آقای خسرو جعفر منش
مدیر سهام: آقای علی هژبری
مدیر روابط عمومی: آقای فرزان عباسی