PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك ملت
بانك ملت ( وبملت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:53:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,108 قیمت دیروز 16,411 تعداد معاملات 20137 EPS 2725
697     (%4.25) بیشترین قیمت 17,231 ارزش 2,406,777,811,519 P/E 6.3
قیمت آخرین معامله 17,231 کمترین قیمت 16,200 حجم 140,681,997 حداکثر قیمت مجاز 17,231
820     (%5.00) اولین قیمت 16,200 حجم مبنا 7,014,262 حداقل قیمت مجاز 15,591
تاریخ آخرین معامله 1399/3/7 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 855,400,000 تعداد سهام 50,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2417 22,183,744 17,231 17,231 14,192 18
31 85,487 17,230 17,320 101 1
10 30,730 17,229 17,440 12,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/7 17,108 16,200 17,231 20,137
140.682M
2,406.778B
1399/3/6 16,508 15,916 17,500 31,815
182.646M
3,015.058B
1399/3/3 16,753 15,865 17,535 42,546
275.843M
4,621.291B
1399/2/31 16,388 16,344 17,190 33,493
320.144M
5,246.548B
1399/2/30 17,204 16,945 18,395 39,281
266.154M
4,578.838B
1399/2/29 17,836 16,712 18,228 50,758
407.801M
7,273.463B
1399/2/28 17,360 17,360 17,360 7,043
107.462M
1,865.539B
1399/2/27 18,273 18,273 18,273 6,297
68.372M
1,249.360B
1399/2/24 19,234 18,914 20,555 65,049
440.618M
8,474.751B
1399/2/23 19,909 19,909 19,909 16,438
69.861M
1,390.863B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 6 1395 102 475 3 10 244
1395/2/21 12 1395 501 475 10 10 458
1395/2/21 12 1394 475 458
1394/12/8 6 1394 475 244 458 230
1394/10/30 9 1394 475 361 458 338

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 1,824 (4.95%) 37317
1.072B
1,923.294B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,741 (4.94%) 33323
1.076B
1,844.291B
بانك ملت (وبملت) 17,231 (5.00%) 20137
140.682M
2,406.778B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,942 (4.97%) 17261
340.212M
646.294B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,410 (5.00%) 15882
248.233M
1,110.119B
بانك دي (دي) 14,636 (5.00%) 11424
79.670M
1,181.437B
اعتباري ملل (وملل) 12,351 (5.00%) 7727
58.544M
716.887B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 8,795 (4.99%) 5636
59.160M
513.488B
بانك سامان (سامان) 12,783 (3.00%) 5547
54.521M
699.375B
بانك سينا (وسينا) 8,891 (5.00%) 3351
22.930M
199.324B
بانك گردشگري (وگردش) 11,185 (2.99%) 2826
88.183M
985.104B
پست بانك ايران (وپست) 14,349 (5.00%) 1209
7.075M
100.107B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,894 (4.99%) 1161
8.042M
86.445B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 15,824 (5.00%) 952
6.939M
108.989B
بانك شهر (وشهر) 4,425 (1.99%) 572
10.111M
44.742B
بانك ايران زمين (وزمين) 6,378 (2.00%) 457
6.243M
39.817B
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 920 (21.21%) 152
6,136
5.902B
بانك سرمايه (سمايه) 3,612 (2.99%) 124
524,401
1.894B
اختيارخ وتجارت-2000-1399/03/21 (ضجار3017) 177 (17.22%) 93
2,849
542.487M
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 890 (31.46%) 60
1,203
1.051B
اختيارخ وتجارت-1900-1399/03/21 (ضجار3016) 212 (30.72%) 57
2,154
495.854M
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 851 (0.35%) 21
424
343.834M
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 1,349 (41.26%) 11
206
262.135M
اختيارخ وبملت-26000-1399/08/28 (ضملت8033) 3,500 (20.69%) 8
20
64.400M
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 1,000 (18.34%) 8
293
281.753M
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 700 (133.33%) 7
230
138.910M
اختيارخ وتجارت-1600-1399/03/21 (ضجار3013) 315 (5.35%) 7
25
12.656M
اختيارخ وتجارت-1800-1399/03/21 (ضجار3015) 200 (59.18%) 7
203
41.058M
اختيارخ وبملت-24000-1399/08/28 (ضملت8032) 4,400 (25.86%) 6
46
200.366M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 1,300 (30.00%) 6
83
99.850M
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 1,500 (50.00%) 5
113
167.750M
اختيارخ وبملت-15000-1399/08/28 (ضملت8025) 8,980 (26.69%) 4
103
924.977M
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 1,777 (38.83%) 2
2
3.058M
اختيارخ وتجارت-1500-1399/03/21 (ضجار3012) 401 (11.08%) 1
1
401,000
اختيارف وتجارت-1700-1399/03/21 (طجار3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2400-1399/03/21 (ضجار3019) 214 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/02/31 (ضملت2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/02/31 (طملت2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2600-1399/03/21 (ضجار3020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/03/21 (ضجار3011) 110 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/02/31 (ضملت2017) 8,600 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/03/21 (طجار3021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-17000-1399/08/28 (ضملت8027) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 1,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-19000-1399/08/28 (ضملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-16000-1399/02/31 (ضملت2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/08/28 (ضملت8028) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/03/10 (جبانك903) 5,210 (0.74%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9500-1399/02/31 (ضملت2022) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/02/31 (ضملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/02/31 (ضملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/02/31 (ضملت2019) 1,600 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,198 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/02/31 (ضملت2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1399/02/31 (ضملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/08/28 (ضملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-17000-1399/02/31 (ضملت2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-22000-1399/02/31 (ضملت2034) 201 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/02/31 (طملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1399/02/31 (ضملت2016) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/03/21 (طجار3017) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/02/31 (طملت2032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/02/31 (طملت2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/03/21 (طجار3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2200-1399/03/21 (ضجار3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1399/02/31 (ضملت2020) 6,506 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/03/21 (طجار3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-14000-1399/08/28 (ضملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/02/31 (ضملت2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-26000-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/02/31 (ضملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-20000-1399/02/31 (ضملت2033) 1,900 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-20000-1399/08/28 (ضملت8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-22000-1399/08/28 (ضملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/03/21 (ضجار3010) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/02/31 (طملت2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/02/31 (طملت2033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/02/31 (طملت2026) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/06/17 (جبانك906) 5,720 (3.16%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-19000-1399/02/31 (ضملت2032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/08/28 (ضملت8021) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 7,542 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 (ضملت2023) 5,400 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-24000-1399/02/31 (ضملت2035) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/02/31 (طملت2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1399/02/31 (ضملت2018) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/03/21 (طجار3020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2800-1399/03/21 (ضجار3021) 65 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/03/21 (طجار3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/08/28 (ضملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/02/31 (طملت2035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/02/31 (طملت2034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/03/21 (طجار3019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1700-1399/03/21 (ضجار3014) 501 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-16000-1399/08/28 (ضملت8026) 9,990 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/03/21 (طجار3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/03/21 (طجار3016) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-15000-1399/02/31 (ضملت2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/03/21 (طجار3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 (ضملت2021) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/02/31 (طملت2025) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/03/21 (طجار3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/02/31 (طملت2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-14000-1399/02/31 (ضملت2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
دولت جمهوري اسلامي ايران 8,479,099,996 16.950
صندوق تامين آتيه كاركنان بانك ملت 3,224,703,139 6.440
شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- 2,358,572,636 4.710
سازمان تامين اجتماعي 1,904,782,481 3.800
شركت گروه مالي ملت-سهام عام- 1,535,240,989 3.070
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- 1,525,595,446 3.050
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني ملت 1,486,457,192 2.970
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- 1,217,728,923 2.430
شركت تعاوني معين آتيه خواهان 1,100,597,308 2.200
شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع- 1,032,597,703 2.060
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 1,005,000,000 2.010
شركت س ااصفهان س.خ-م ك م ف ع- 941,458,365 1.880
شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع- 921,606,612 1.840
شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع- 777,907,910 1.550
شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع- 725,746,772 1.450
شركت س اكرمان س.خ-م ك م ف ع- 707,520,623 1.410
شركت س اگيلان س.خ-م ك م ف ع- 654,789,078 1.300
شركت شيرين عسل-سهامي خاص- 604,246,528 1.200
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 585,307,471 1.170
شركت س اآذربايجان غربي س.خ-م ك م ف ع- 567,032,348 1.130
شركت س اسيستان وبلوچستان س.خ-م ك م ف ع- 547,327,808 1.090

چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع انقلاب بانک ملت اداره کل امور مالی - پلاک 1443-اداره امور سهام کد پستی: 1591614311
تلفن شرکت: 9- 66970058
نمابر شرکت: 66970053
پست الکترونیک شرکت: Saham@bankmellat.ir
وب سایت شرکت: http://www.bankmellat.ir
مدیر عامل: آقای علی دیوان دری
مدیر مالی: آقای خسرو جعفر منش
مدیر سهام: آقای علی هژبری
مدیر روابط عمومی: آقای فرزان عباسی